قرار ملاقات های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) (29 سپتامبر 2021)

چهارشنبه / 29 سپتامبر 2021

در حال حاضر، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بدون قرار قبلی باز نیست.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) با پناهندگان و پناهجویان مقیم کوالالامپور ، سلانگور و پوتراجایا شروع به تماس کرد، تا به منظوروقت ملاقات های مستمر با فاز 2 برنامه بازیابی ملی و SOP های آن به دفتر مراجعه کنند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) درصورت مجاز شدن سفر بین ایالتی، با افراد دیگر ایالت های خارج از کوالالامپور، سلانگور و پوتراجایا تماس خواهد گرفت.

فقط پناهندگان و پناهجویانی که قرار ملاقات دارند می توانند به دفترمراجعه کنند. اگر قرار ملاقاتی به شما داده نشده است و در کوالالامپور ، سلانگور و پوتراجایا زندگی نمی کنید، به UNHCR مراجعه نکنید.

کسانی که برای قرار ملاقات با آنها تماس گرفته شده است، تاریخ و ساعت مراجعه به سازمان دریافت خواهند کرد. شما یک پیام کوتاه جهت تأیید، که شامل تاریخ و زمان قرار ملاقات شما است، دریافت خواهید کرد. قبل از اینکه به شما اجازه ورود داده شود، باید پیام تأیید را به مرکز پذیرش نشان دهید. از کسانی که به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) بدون قرار ملاقات مراجعه کرده اند، خواسته می شود تا آنجا را سریع ترک کنند.

لطفاً همیشه از ماسک صورت استفاده کنید و از SOP های COVID-19 پیروی کنید. اگر قبل از قرار ملاقات یا در روز ملاقات احساس ناراحتی می کنید، به دفتر نیایید. لطفاً با خط تماس Registration Hotline برای اطلاع رسانی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس بگیرید و قرار ملاقات شما مجدداً تعیین می شود.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) هرگونه اطلاعات یا تغییر در مورد دسترسی به دفتر را از طریق وب سایت strefemalaysia.org اطلاع رسانی خواهد کرد، لطفاً مرتباً آن را بررسی کنید.Share