مراکز واکسیناسیون پاهنگ

هر فردی که هنوز اولین یا دومین دوز واکسیناسیون کووید-19 را دریافت نکرده است، باید با یکی از کلینیک های ذکر شده برای گرفتن نوبت تماس بگیرد. این همچنین شامل کسانی که اولین دوز را دریافت کرده اما نوبت دوم را از دست داده اند هم می شود.

لطفا با یکی از کلینیک ها تماس گرفته یا ایمیل بزنید تا نوبت خود را دریافت کنید. سپس در روز تعیین شده برای واکسن به کلینیک بروید. به کسانی که نوبت ندارند خدماتی ارائه نمی شود.

کوانتان

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Gambang
Klinik Kesihatan Jaya Gading
Klinik Kesihatan Sg Lembing
Klinik Kesihatan Bukit Goh
Klinik Kesihatan Beserah
Klinik Kesihatan Balok
Klinik Kesihatan Permatang Badak
Klinik Kesihatan Kurnia
Klinik Kesihatan Paya Besar
Klinik Kesihatan Indera Mahkota
Klinik Kesihatan Sg Ular

پکان

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Bandar Pekan
Klinik Kesihatan Peramu Jaya
Klinik Kesihatan Chini
Klinik Kesihatan Nenasi

ماران

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Bandar Jengka
Klinik Kesihatan Maran
Klinik Kesihatan Chenor
Klinik Kesihatan Jengka 22
Klinik Kesihatan Pekan Tajau
Klinik Kesihatan Pekan Awah
Klinik Kesihatan Sri Jaya
Klinik Kesihatan Jengka 2
Klinik Kesihatan Jengka 7

راوب

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Tersang
Klinik Kesihatan Dong
Klinik Kesihatan Cheroh
Klinik Kesihatan Lembang Klau
Klinik Kesihatan Jeruas

بنتونگ

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Bentong
Klinik Kesihatan Karak

برا

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Padang Luas
Klinik Kesihatan Triang
Klinik Kesihatan Purun
Klinik Kesihatan Kemayan
Klinik Kesihatan Tembangau
Klinik Kesihatan Bandar 32
Klinik Kesihatan Bukit Mendi

تمرلوه

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Tanjung Lalang
Klinik Kesihatan Bandar Mentakab
Klinik Kesihatan Lanchang
Klinik Kesihatan Kuala Krau
Klinik Kesihatan Temerloh
Klinik Kesihatan Sanggang
Klinik Kesihatan Tekal

لیپیس

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Mela
Klinik Kesihatan lbu dan Anak Lipis
Klinik Kesihatan Benta
Klinik Kesihatan Merapoh
Klinik Kesihatan Sg Koyan
Klinik Kesihatan Padang Tengku
Klinik Kesihatan Betau

رومپین

ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 05:00 بعد از ظهر

Contact Details
Klinik Kesihatan Rompin
Klinik Kesihatan Bandar Tun Razak
Klinik Kesihatan Perantau Damai
Klinik Kesihatan Pewira Jaya
Klinik Kesihatan Tekek

اگر به یک نسخه قابل دانلود برای چاپ یا استفاده آفلاین نیاز دارید، می توانید لیست کامل را در قالب PDF در زیر دانلود کنید.