واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDE • F • GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

F

Malay
Category of Word
Fact-finding missions
Misi pencarian fakta
Management & Research
Failed States
Negara gagal
Politics
Falkland Islands
Kepulauan Falkland
Geographical areas
False documents
Dokumen palsu
Nationality and nationality law
Falun Gong
Orang Falun Gong
Population groups
Family
Keluarga
Family
Family allowances
Elaun keluarga
Social security
Family budgets
belanjawan keluarga
Labour and employment
Family budgets
perbelanjawan keluarga
Labour and employment
Family disunity
Perpecahan keluarga
Family
Family members entry
Kemasukan ahli keluarga
Immigration law
Family planning
perancangan keluarga
Maternal and child health
Family reunification
Penyatuan semula keluarga
Immigration law
Family unity
Penyatuan keluarga
Human Rights
famine
kebuluran
Natural resources and environment
Fangs
Orang Fangs
Population groups
FAO
Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)
Organization
farmers
petani
Labour and employment
Farming systems and forestry
sistem berkebun dan perhutanan
Agriculture and land
Faroe Islanders
Penduduk Kepulauan Faroe
Population groups
Father
Bapa
Family
Fax
Faks
Communication and information
Feasibility studies
Kajian ketersauran
Management & Research
Feasibility studies
Kajian kemungkinan
Management & Research
Feasibility studies
Kajian kebolehlaksanaan
Management & Research
Federated States of Micronesia
Negara Persekutuan Micronesia
Geographical areas
Female circumcision
berkhatan untuk wanita
Culture and traditions
Female genital mutilation/cutting (FGM/C)
Mutilasi/pemotongan genital wanita (Female Genital Multilation/Cutting - FGM/C)
UN Gender Group Terms
Female infanticide
Pembunuhan bayi perempuan
UN Gender Group Terms
Female-headed household
Isi rumah diketuai wanita
Family
Females
wanita
Population groups
Females
Perempuan
Population groups
Fernandinos
Orang Fernandinos
Population groups
Fertility statistics
Statistik kesuburan
Population
Fertilizers
baja
Agriculture and land
Fetishism
Fetisyisme
Belief Systems and religions
Fiance
Tunang
Family
Fiction
fiksyen
Arts
Fiction
cereka
Arts
Fiction
rekaan
Arts
Field research
Kajian lapangan
Management & Research
Fiji
Fiji
Geographical areas
Fijians
Orang Fiji
Population groups
Filipinos
Orang Filipina
Population groups
Films
Filem
Communication and information
filtration
penapisan
Natural resources and environment
Finance
Kewangan
Finance
Financing
Pembiayaan
Finance
Finland
Finland
Geographical areas
Finns
Orang Finland
Population groups
firewood
kayu api
Natural resources and environment
fish
ikan
Food and nutrition
Fisheries
perikanan
Agriculture and land
fishermen
nelayan
Labour and employment
Flag state
Bendera negara
Refugee protection
Flemings
Orang Fleming
Population groups
Flight
Melarikan diri
Refugee protection
Flight
pelarian diri
Refugee protection
Flight by air
melarikan diri melalui udara
Refugee protection
Flight by air
Melepaskan diri melalui udara
Refugee protection
Flight by land
melarikan diri melalu darat
Refugee protection
Flight by land
Melepaskan diri melalui darat
Refugee protection
Flight by sea
melarikan diri melalui laut
Refugee protection
Flight by sea
Melepaskan diri melalui laut
Refugee protection
Flight deterrence
pencegahan melarikan diri
Refugee protection
Flight deterrence
Pencegahan melepaskan diri
Refugee protection
Flight hazards
Bahaya melarikan diri
Refugee protection
Flight hazards
Bahaya melepaskan diri
Refugee protection
floods
banjir
Natural resources and environment
flying doctors
doktor aero-perubatan
Labour and employment
Folk Art
seni rakyat
Arts
food
makanan
Food and nutrition
Food aid
Bantuan makanan
Emergency relief
Food and Agriculture Organization (FAO)
Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)
Organization
Food crops
tanaman makanan
Agriculture and land
food hygiene
kebersihan makanan
Food and nutrition
food preparation
penyediaan makanan
Food and nutrition
food security
keselamatan makanan
Food and nutrition
food storage
simpanan makanan
Food and nutrition
food supply
bekalan makanan
Food and nutrition
Forced conscription
Kerahan paksa
Conflict
Forced displacement
Penyesaran secara paksa
Migration
Forced displacement
Penyesaran terpaksa
Migration
Forced entry
Kemasukan secara paksa
Entry, admission and reception
Forced labour
Buruh paksa
Human Rights
Forced marriage
Perkahwinan paksa
Family
Forced marriage
Perkahwinan paksa
UN Gender Group Terms
Forced migration
Penghijrahan paksa
Migration
Forced relocation
Penempatan semula secara paksa
Human Rights
Forcible return
Pemulangan paksaan
Entry, admission and reception
Forecasting
Ramalan
Management & Research
Foreign debt
Hutang luar negara
Finance
Foreign exchange
Pertukaran mata wang asing
Finance
Foreign law
Undang-undang negara asing
National law
Foreign occupation
Pendudukan kuasa asing
Conflict
Foreign policy
Dasar luar negari
Politics
Foreign relations
Hubungan luar negeri
Politics
Forestry
perhutanan
Agriculture and land
Forests
hutan
Agriculture and land
Former organizations
Pertubuhan-pertubuhan yang terdahulu
Organization
Former organizations
Bekas pertubuhan
Organization
Former organizations - Specific
Organisasi terdahulu - Khusus
Organization
Fostering
Membela/memelihara
Social work and services
France
Perancis
Geographical areas
Freedom fighters
Pejuang kebebasan
Conflict
Freedom of assembly
Kebebasan berhimpun
Human Rights
Freedom of assembly
Kebebasan berkumpul
Human Rights
Freedom of association
Kebebasan berpersatuan
Human Rights
Freedom of association
Kebebasan menyertai persatuan
Human Rights
Freedom of conscience
Kebebasan hati nurani
Human Rights
Freedom of expression
Kebebasan pendapat
Human Rights
Freedom of expression
Kebebasan bersuara
Human Rights
Freedom of information
Kebebasan maklumat
Human Rights
Freedom of movement
Kebebasan bergerak
Human Rights
Freedom of religion
Kebebasan beragama
Human Rights
Freedom of speech
Kebebasan bersuara
Human Rights
freight transport
pengangkutan barangan
Transport
French nationals
Warganegara Perancis
Population groups
French Polynesia
Polinesia Perancis
Geographical areas
French Polynesians
Orang Polinesia Perancis
Population groups
Frisians
Orang Frisia
Population groups
Friulians
Orang Friulia
Population groups
fruit
buah-buahan
Food and nutrition
fuel generators
penjana api
Natural resources and environment
fuels
bahan api
Natural resources and environment
Fundamental rights
Hak asasi
Human Rights
Fundamental rights
Hak-hak asasi
Human Rights
Fundamentalism
Fundamentalisme
Belief Systems and religions
Fundraising
Pengumpulan dana/mengumpul dana
Finance
Funerary rites
upacara pengebumian
Culture and traditions