واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEF • G • HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

G

Malay
Category of Word
Gabon
Gabon
Geographical areas
Gabonese
Orang Gabon
Population groups
Gambia
Gambia
Geographical areas
Gambians
Orang Gambia
Population groups
garbage
sampah sarap
Natural resources and environment
garbage disposal
pembuangan sampah
Natural resources and environment
Gardening
taman
Agriculture and land
Gardening
tanaman
Agriculture and land
Gender dimensions
Dimensi gender
UN Gender Group Terms
Gender discrimination
Diskriminasi Jantina
Human Rights
Gender groups
Kumpulan jantina
Population groups
Gender mainstreaming
Aliran utama gender
Politics
Gender norms
Norma gender
UN Gender Group Terms
Gender role
Peranan gender
Society
Gender-based persecution
Penganiayaan berasaskan gender
Persecution
Gender-based Violence
Keganasan berasaskan gender
UN Gender Group Terms
General
Am
Organization
General
Umum
Organization
General Assembly resolutions
Resolusi Perhimpunan Agung
Entry, admission and reception
Geneva Conventions
Konvensyen Geneva
International humanitarian law
Geneva Conventions 1949
Konvensyen Geneva 1949
International humanitarian law
Geneva Protocols
Protokol Geneva
International humanitarian law
Geneva Protocols 1977
Protokol Geneva 1977
International humanitarian law
Genocide
penghapusan bangsa
Human Rights
Genocide
pembunuhan kaum
Human Rights
Genocide
Genosid
Human Rights
Geographical areas
Kawasan geografi
Geographical areas
Geographical areas - General
Kawasan geografi - Umum
Geographical areas
Geographical limitation
Batasan geografi
Entry, admission and reception
Geography
geografi
Science
Geology
geologi
Science
Geophysics
geofizik
Science
Georgia
Georgia
Geographical areas
Georgian minorities
Minoriti Georgia
Population groups
Georgians
Orang Georgia
Population groups
German minorities
Minoriti Jerman
Population groups
Germans
Orang Jerman
Population groups
Germany
Jerman
Geographical areas
Germany, Federal Republic of
Republik Persekutuan Jerman
Geographical areas
Ghana
Ghana
Geographical areas
Ghanaians
Orang Ghana
Population groups
Gibraltar
Gibraltar
Geographical areas
Globalization
globalisasi
Economics
Glossaries
Glosari
Communication and information
Glossaries
Senarai istilah
Communication and information
Good offices
bantuan
Protection
Govenrment sponsorship
tajaan kerajaan
Durable Solutions
Governance
Pemerintahan
Politics
Governance
Tadbir urus
Politics
Government
Kerajaan
Politics
Government
Kerajaan
Politics
Government in exile
Kerajaan dalam buangan
Politics
Government policy
Polisi Kerajaan
Politics
Government policy
Dasar kerajaan
Politics
Government programmes
Rancangan Kerajaan
Politics
Government programmes
Program kerajaan
Politics
Grammar
tatabahasa
Education and language
Grandparents
Datuk dan nenek
Family
Grant of asylum
Pemberian suaka
Refuge and asylum
Grants
Bantuan
Finance
Grazing Land
padang ragut
Agriculture and land
Greece
Greece
Geographical areas
Greek minorities
Minoriti Yunani
Population groups
Greeks
Orang Yunani
Population groups
Greenlanders
Orang Greenland
Population groups
Grenada
Grenada
Geographical areas
Grenadians
Orang Grenada
Population groups
grief
murung
Psychology
grief
kesedihan
Psychology
grief
kehibaan
Psychology
grief
kedukaan
Psychology
Guadeloupans
Orang Guadeloup
Population groups
Guam
Guam
Geographical areas
Guarantees to returnees
jaminan kepada pengembali
Durable Solutions
Guatemala
Guatemala
Geographical areas
Guatemalans
Orang Guatemala
Population groups
Guerrilla fighters
Pejuang gerila
Conflict
Guerrilla warfare
Perang gerila
Conflict
Guianese
Orang Guian
Population groups
Guidelines
Garis panduan
Communication and information
Guinea
Guinea
Geographical areas
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau
Geographical areas
Guinea-Bissauans
Orang Guinea-Bissau
Population groups
Guineans
Orang Guinea
Population groups
Gulf States
Negara-negara Teluk
Geographical areas
Guyana
Guyana
Geographical areas
Guyanese
Orang Guyana
Population groups