واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHI • J • KLMNOPQRSTUV •چ WXYZ

J

Malay
Category of Word
Jainism
Jainisme
Belief Systems and religions
Jains
Orang Jain
Population groups
Jamaica
Jamaica
Geographical areas
Jamaicans
Orang Jamaica
Population groups
Japan
Jepun
Geographical areas
Japanese
Orang Jepun
Population groups
Jehovahs Witnesses
Orang Jehovah's Witnesses
Population groups
Jews
Orang Yahudi
Population groups
job satisfaction
kepuasan kerja
Labour and employment
Jordan
Jordan
Geographical areas
Jordanians
Orang Jordan
Population groups
journalists
wartawan
Labour and employment
Judaism
Agama Yahudi
Belief Systems and religions
judges
hakim
Labour and employment
Judicial power
Kuasa kehakiman
Politics
Judicial reviews
Ulasan kehakiman
Administration of justice
Judicial system
Sistem perundangan
Administration of justice
jurists
juri kehakiman
Labour and employment
jurists
ahli fikah
Labour and employment
Juvenile delinquency
Budak-budak salah asuh
Social problems
Juvenile delinquency
delinkuen juvenil
Social problems