واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJK • L • MNOPQRSTUVWXYZ

L

Malay
Category of Word
labour
tenaga buruh
Labour and employment
labour
Perburuhan
Labour and employment
labour conflict
konflik buruh
Labour and employment
Labour law
Undang-undang Buruh
National law
labour market
pasaran buruh
Labour and employment
labour relations
hubungan buruh
Labour and employment
labour standards
piawaian perburuhan
Labour and employment
labour statistics
statistik buruh
Labour and employment
labour supply
bekalan buruh
Labour and employment
labour supply
pembekalan buruh
Labour and employment
Lamaism
Lamaisme
Belief Systems and religions
Lamaists
Orang Lamais
Population groups
Land
tanah
Agriculture and land
Land development
pembangunan tanah
Agriculture and land
Land drainage
saliran tanah
Agriculture and land
Land reclamation
penambakan tanah
Agriculture and land
Land reform
reformasi tanah
Agriculture and land
Land reform
[dasar] pemulihan tanah
Agriculture and land
Land settlements
penyelesaian tanah
Durable Solutions
Land tenure
pemegangan tanah
Agriculture and land
Land use
pengunaan tanah
Agriculture and land
Landmine awareness
Kesedaran tentanng ranjau letupan darat
Conflict
Landmines
Ranjau letupan darat
Conflict
Language
bahasa
Education and language
Language
bahasa
Education and language
Language barriers
rintangan bahasa
Education and language
Language education
pendidikan bahasa
Education and language
Language minorities
Bahasa minoriti
Population groups
Language training allowances
Elaun latihan bahasa
Social security
Languages
bahasa
Education and language
Lao
Orang Lao
Population groups
Lao People's Democratic Republic
Republik Demokratik Rakyat Laos
Geographical areas
Lao People's Democratic Republic
Laos
Geographical areas
Latin America
Amerika Latin
Geographical areas
Latin Americans
Orang Amerika Latin
Population groups
latrines
tandas
Natural resources and environment
Latvia
Latvia
Geographical areas
Latvian minorities
Minoriti Latvia
Population groups
Latvians
Orang Latvia
Population groups
Law
Undang-undang
Legal instruments
Law and order
Undang-undang dan ketenteraman
Politics
Law and order
perundangan dan ketenteraman
Politics
Law of armed conflict
Undang-undang konflik bersenjata
International humanitarian law
Law of asylum
Undang-undang suaka
Entry, admission and reception
Law of the Hague
Undang-undang Hague
International humanitarian law
Law of the sea
Undang-undang laut
International law
Law of treaties
Undang-undang perjanjian
International law
Lawfully residing
Bermastautin secara sah
Granting or denial of refugee status
Lawfully staying
Menginap secara sah
Granting or denial of refugee status
lawyers
peguam
Labour and employment
Leadership
Kepimpinan
Social psychology
League of Arab States
Liga Negara-negara Arab
Organization
League of Nations
Liga Bangsa
Organization
Learning
Pembelajaran
Education and language
Learning methods
Kaedah pembelajaran
Education and language
Lebanese
Orang Lubnan
Population groups
Lebanon
Lubnan
Geographical areas
Legal aid
Bantuan undang-undang
Administration of justice
Legal assistance
Pertolongan undang-undang
Administration of justice
Legal concepts
Konsep undang-undang
Legal concepts
Legal decisions
Keputusan undang-undang
Administration of justice
Legal instruments
Instrumen perundangan
Legal instruments
Legal integration
Integrasi sah
Integration
Legal integration
Penyatuan sah
Integration
Legal integration
Integrasi sah disisi undang-undang
Integration
Legal proceedings
Prosiding undang-undang
Administration of justice
Legal protection
Perlindungan undang-undang
Protection
Legal representation
Perwakilan undang-undang
Administration of justice
Legal theory
Teori undang-undang
Legal concepts
Legislation
Perundangan
Legal instruments
Legislative power
Kuasa perundangan
Politics
Legislature
Badan perundangan
Politics
Leisure activities
aktiviti riadah
Culture and traditions
Leisure activities
aktiviti masa lapang
Culture and traditions
Leisure activities
kegiatan waktu lapang
Culture and traditions
Lesotho
Lesotho
Geographical areas
Lessons learned
Teladan
Management & Research
Lezghins
Orang Lezghin
Population groups
Liability
tanggungan
Legal concepts
Liberia
Liberia
Geographical areas
Liberians
Orang Liberia
Population groups
Libraries
Perpustakaan
Communication and information
Libyan Arab Jamahiriya
Libya
Geographical areas
Libyans
Orang Libya
Population groups
Liechtenstein
Liechtenstein
Geographical areas
Liechtensteiners
Orang Liechtenstein
Population groups
Life expectancy
Jangka hayat
Population
Lifestyle
gaya hidup
Culture and traditions
Lifestyle
cara hidup
Culture and traditions
lighting
pencahayaan
Natural resources and environment
lighting
penyalaan
Natural resources and environment
Linguistic adaptation
Adaptasi linguistik
Integration
Linguistic adaptation
Penyesuaian linguistik
Integration
Linguistics
linguistik
Education and language
Literacy
celik huruf
Education and language
Literature
sastera/kesusasteraan
Arts
Lithuania
Lithuania
Geographical areas
Lithuanian minorities
Minoriti Lithuania
Population groups
Lithuanians
Orang Lithuania
Population groups
Livelihoods
Kemandirian diri
Integration
Livelihoods
Mata pencarian
Integration
Livelihoods
Punca pendapatan
Integration
Livestock
penternakan
Agriculture and land
Livestock
ternakan
Agriculture and land
Livestock and fisheries
penternakan dan perikanan
Agriculture and land
Living conditions
keadaan hidup
Labour and employment
lllegal presence
Kehadiran tanpa izin
Immigration law
Loans
Pinjaman
Finance
Local integration
Integrasi tempatan
Integration
local materials
bahan tempatan
Technology and construction
Local Settlement
petempatan tempatan
Durable Solutions
Local Settlement
petempatan tempatan
Durable Solutions
Local settlement programmes
Program penempatan tempatan
Durable Solutions
Local settlement programmes
Program penyelesaian harta tanah
Durable Solutions
Local settlements
petempatan-petempatan tempatan
Durable Solutions
Location of camps
Lokasi kem
Accommodation
Logistics
logistik
Technology and construction
lorries
lori
Transport
Loss of asylum
Kehilangan suaka
Granting or denial of refugee status
Low intensity conflict
Konflik keamatan rendah
Conflict
Luo
Orang Luo
Population groups
Lutherans
Orang Lutheran
Population groups
Luxembourg
Luxembourg
Geographical areas
Luxembourgers
Orang Luksemburg
Population groups