واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLMN • O • PQRSTUVWXYZ

O

Malay
Category of Word
OAS
Pertubuhan Negara-Negara Amerika (OAS)
Organization
OAU Convention on Refugees
Pelarian Konvensyen OAU
Refugees and other groups of concern
OCAS
Pertubuhan Negara-Negara Amerika Tengah (OCAS)
Organization
Occupational adaptation
Penyesuaian pekerjaan
Integration
occupational mobility
mobiliti pekerjaan
Labour and employment
Occupational training allowances
Elaun latihan pekerjaan
Social security
occupations
pekerjaan
Labour and employment
Oceania
Oceania
Geographical areas
Oceania
Oceania
Geographical areas
Oceanian groups
Kumpulan Oceania
Population groups
Oceanians
Orang Oceania
Population groups
OCHA
Pejabat Penyelarasan Urusan Kemanusiaan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA)
Organization
ODP
ODP
Refugee protection
OECD
Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)
Organization
Offences
Kesalahan
Crime prevention and criminal justice
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)
Organization
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)
Organization
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian
Organization
office workers
pekerja pejabat
Labour and employment
Official language
bahasa rasmi
Education and language
Official visitors
Pelawat rasmi
Immigration law
Offspring
Anak
Family
Ogiek
Orang Ogiek
Population groups
Ogoni
Orang Ogoni
Population groups
OHCHR
OHCHR
Organization
Old age benefits
Faedah warga tua/Faedah orang berusia
Social security
Oman
Oman
Geographical areas
Omanis
Orang Oman
Population groups
One-parent families
Keluarga ibu atau bapa tunggal
Population groups
onward mover
onward mover
status determination
Opinion
Pendapat
Social psychology
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
Protokol Berpilih diatas Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Sivil dan Politik
Human Rights
Orderly return
Pulangan secara teratur
Durable Solutions
organic psychotic conditions
keadaan psikotik organik
Psychology
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)
Organization
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah (OSCE)
Organization
Organization of American States (OAS)
Pertubuhan Negara-negara Amerika (OAS)
Organization
Organization of Central American States (OCAS)
Pertubuhan Negara-negara Amerika Tengah (OCAS)
Organization
Organizational mandate
Mandat pertubuhan
Organization
Organizational statute
Statut pertubuhan
Organization
Organizations
Pertubuhan-pertubuhan
Organization
Organizations
Pertubuhan-pertubuhan
Organization
Organized settlements
Petempatan tersusun
Durable Solutions
Orientation programmes
Program suai kenal
Integration
Orientation programmes
Program orientasi
Integration
Oromo
Orang Oromo
Population groups
Orphanages
Rumah anak yatim
Social work and services
Orphans
anak-anak yatim piatu
Population groups
Orphans
anak-anak yatim
Population groups
Orthodox Christians
Orang Kristian Ortodoks
Population groups
OSCE
Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah (OSCE)
Organization
Ossetians
Orang Ossetia
Population groups
Ovambo
Orang Ovambo
Population groups
Overcrowding
Kesesakan
Human settlements
overexploitation
eksploitasi berlebihan
Natural resources and environment
Overstayers
Penetap melebihi had tempoh
Immigration law
Ovimbundu
Orang Ovimbundu
Population groups