واژه نامه پناهندگی

به روز شده: 27 آوریل 2021

از زمان تدوین قرارداد 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان، منابع مهم خط مشی و راهنمایی ها عمدتاً به زبان انگلیسی نوشته شده است. همچنین، در طول فعالیتهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مالزی، دفتر از بسترهای زبان انگلیسی و مالایی برای برقراری ارتباط موثر با دولت، مردم و جوامع پناهندگان استفاده کرده است.

UNHCR با تشخیص کمبود اصطلاحات استاندارد شده مرتبط با پناهندگان به زبان مالایی، واژه نامه پناهندگان را تهیه کرده است: ترجمه اصطلاحات مرتبط به زبان مالایی. UNHCR با شناسایی اصطلاحات رایج در زبان انگلیسی و همکاری با کارشناسان فنی داخلی که به زبان اصلی مالایی صحبت می‌کنند، اقدام به ارائه ترجمه‌های کاربردی که قابل استفاده در زبان عامیانه معمولی میباشد کرده است. تقریباً 3000 اصطلاح رایج که در مباحث مربوط به امور پناهندگی استفاده می شود گردآوری و ترجمه شده است.

UNHCR این ترجمه ها را بررسی کرده و به ترجمه هایی که توسط مسئولین مالای زبان، Dewan Bahasa dan Pustaka، استفاده میشود ارجاع داده است. واژه نامه پناهندگان یک منبع زنده می باشد که به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود.

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU • V • WXYZ

V

Malay
Category of Word
Value systems
sistem nilai
Culture and traditions
Vanuatu
Vanuatu
Geographical areas
Vanuatuans
Orang Vanuatu
Population groups
Variation of leave to enter
Kebenaran untuk kemasukan
Immigration law
Vatican City State
Negara Kota Vatikan
Geographical areas
Vatican nationals
Warganegara Vatican
Population groups
vegetables
sayur-sayuran
Food and nutrition
Venezuela
Venezuela
Geographical areas
Venezuelans
Orang Venezuala
Population groups
Victims
Mangsa
Human Rights
Victims of conflict
Mangsa konflik
Conflict
Victims of conflict
Mangsa konflik
Conflict
Victims of war
Mangsa peperangan
Conflict
Video
Video
Communication and information
Viet Nam
Vietnam
Geographical areas
Vietnamese
Orang Vietnam
Population groups
Villagization
Penyebaran kampung
Human settlements
Violation of cultural norms
Pelanggaran norma budaya
Persecution
Violence
Kekejaman / Kekerasan
Conflict
Violence
Keganasan
Conflict
Violence against women
Keganasan terhadap wanita
Human Rights
Violence against women and girls (VAWG)
Keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan (VAWG)
UN Gender Group Terms
Viral diseases
penyakit virus
Diseases
Virgin Islanders
Penduduk Kepulauan Virgin
Population groups
Visas
Visa
Immigration law
Visitors
Pelawat
Immigration law
Visual Arts
seni visual
Arts
Vocational centres
pusat vokasional
Education and language
Vocational education and training
pendidikan dan latihan vokasional
Education and language
Vocational guidance
bimbingan vokasional
Education and language
Vocational training
latihan vokasional
Education and language
Voluntary contributions
Sumbangan sukarela
Refugee assistance
Voluntary departure programmes
program berlepas secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary re-availment of protection
Perolehan semula perlindungan secara sukarela
Protection
Voluntary repatiration
kepulangan secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation
Pemulangan semula ke negara asal secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation
penghantaran pulang secara rela
Durable Solutions
Voluntary repatriation programmes
Program pemulangan semula ke negara asal secara sukarela
Durable Solutions
Voluntary repatriation programmes
program penghantaran balik secara sukarela
Durable Solutions
volunteers
sukarelawan
Labour and employment
Vouchers
Baucar
Emergency relief
vulnerable
rentan
Population groups
Vulnerable groups
kumpulan terdedah
Population groups
Vulnerable groups
Kumpulan rentan
Population groups
vulnerable population
golongan rentan
Population groups