مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

برای افرادی که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اند مدارک هویتی صادر می شود که این مدارک دارای دو شماره متفاوت هستند:

  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای همه اعضای خانواده یک شماره پرونده یکسان صادر می کند؛ درحالی که
  • هر یک از اعضای خانواده دارای شماره مدرک با شماره منحصربه فرد در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هستند.

این دو شماره در دو جای مختلف در مدارک شما قابل مشاهده هستند. لطفا برای اطلاعات بیشتر، نمونه مدارک زیر را مشاهده کنید.

فرمت برای شماره مدارک قدیمی و جدید

شماره پرونده هایی که با حرف “C” شروع می شود به افرادی اختصاص داده شده است که قبل از 2 فوریه 2021 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده اند. در تمام اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که در اختیار آنها قرار می گیرد، شماره پرونده آنها با حرف “C” شروع می شود. افرادی که از 2 فوریه 2021 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده اند، در شماره پرونده آنها خط تیره (-) جایگزین حرف “C” شده است. تمام اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با هر دو فرمت شماره -قدیم و جدید- معتبر باقی می مانند.

123-45C67890

(شکل و قالب قدیمی)

123-45-67890

(شکل و قالب جدید)

کارت UNHCR

نامه کپی برابر اصل (CTC)

نامه تحت بررسی (UC)

کارت قرار ملاقات

کارت قرار ملاقات زیر با شماره مرجع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ممکن است برای افرادی صادر شود که قرار ملاقاتی برای ثبت نام دارند اما هنوز در UNHCR ثبت نام نکرده اند.