مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

برای افرادی که در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اند مدارک هویتی صادر می شود که این مدارک دارای دو شماره متفاوت هستند:

  • کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای همه اعضای خانواده یک شماره پرونده یکسان صادر می کند؛ درحالی که
  • هر یک از اعضای خانواده دارای شماره مدرک با شماره منحصربه فرد در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هستند.

این دو شماره در دو جای مختلف در مدارک شما قابل مشاهده هستند. لطفا برای اطلاعات بیشتر، نمونه مدارک زیر را مشاهده کنید.

شماره پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

شماره پرونده افراد ثبت شده در سازمان، بسته به زمان ثبت نام آنها در سازمان دارای فرمت های مختلفی است:

123-12C12345

افرادی که قبل از 2 فوریه 2021 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده اند دارای شماره پرونده ای هستند که شامل حرف “C” و به دنبال آن پنج رقم آمده است. شماره پرونده آنها در تمام اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دارای حرف “C” خواهد بود.

123-12-12345

افرادی که بین 2 فوریه 2021 تا 16 آوریل 2023 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اند، یک شماره پرونده با خط تیره (-) دارند که این خط تیره جایگزین حرف “C” شده است و به دنبال آن پنج رقم آمده است.

123-12-1234567

افرادی که از 17 آوریل 2023 در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اند نیز دارای یک شماره پرونده با خط تیره (-) هستند اما به جای پنج رقم، هفت رقم در آن در شماره پرونده آنها وجود دارد.

کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

جلو

پشت

نامه کپی برابر اصل (CTC)

نامه تحت بررسی (UC)

جلو

پشت

کارت قرار ملاقات

کارت قرار ملاقات زیر با شماره مرجع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ممکن است برای افرادی صادر شود که قرار ملاقاتی برای ثبت نام دارند اما هنوز در UNHCR ثبت نام نکرده اند.

جلو

پشت