ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအသုံနှုန်းစာရင်း

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ – ၂၇ရက် ဧပြီလ ၂၀၂၁ခုနှစ်

၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းမှ စတင်၍ အရေးကြီးသော မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေးသားထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရုံး၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တစ်လျှောက်တွင် ရုံးသည် အစိုးရ၊ ပြည်သူများ၊ ဒုက္ခသည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ထိထိ‌ရောက်ရောက် ဆက်ဆံ‌ရေးရှိနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်နှင့် မလေးဘာသာစကားကြားခံများလည်း အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။

မလေးဘာသာစကားတွင် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများနှင့်ပါတ်သက်၍ စံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရစာရင်းကို မလေးဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး နေ့စဥ်ဘာသာစကားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်တွေ့ကျသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းရှိ မူရင်းမလေးဘာသာစကားပြောသော နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အသုံးများသော ဝေါဟာရ ၃၀၀၀ ခန့်ကို ပြုစုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာသည် ဤဘာသာပြန်မှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မလေးဘာသာစကားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် Dewan Bahasa dan Pustaka မှ အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ရည်ညွန်ကိုးကားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှု အမြဲပြုလုပ်နေမည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

#A • B • CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B

Malay
Category of Word
B status
Status B
Granting or denial of refugee status
Bacterial diseases
penyakit bakteria
Diseases
Baganda
Orang Baganda
Population groups
Bahais
Orang Bahai
Population groups
Bahamas
Bahamas
Geographical areas
Bahamians
Orang Bahama
Population groups
Bahrain
Bahrain
Geographical areas
Bahrainis
Orang Bahrain
Population groups
Bail
Ikat jamin
Administration of justice
Bakhtiaris
Orang Bakhtiaris
Population groups
Balkans
Balkan
Geographical areas
Balkars
Orang Balkar
Population groups
Baltic States
Negara-negara Baltik
Geographical areas
Baluchis
Orang Baluchi
Population groups
Bangladesh
Bangladesh
Geographical areas
Bangladeshis
Orang Bangladesh
Population groups
Bank
Bank
Finance
Banyarwanda
Orang Banyarwanda
Population groups
Baptists
Orang Baptis
Population groups
Barbadians
Orang Barbados
Population groups
Barbadians
Orang Bajan
Population groups
Barbados
Barbados
Geographical areas
Barbudans
Orang Barbudan
Population groups
barefoot doctors
tabib
Labour and employment
Barter
barter
Trade
Barter
tukang barang
Trade
Barter system
sistem barter
Trade
Basarwa
Orang Basarwa
Population groups
Bashkirs
Orang Bashkir
Population groups
Basic education
Pendidikan asas
Education and language
Basic human standards
Piawaian asasi manusia
Entry, admission and reception
Basic needs
Keperluan asas
Refugee assistance
Basic services
Perkhidmatan asas
Social work and services
Basic training
latihan asas
Education and language
Basotho
Orang Basotho
Population groups
Basques
Orang Basque
Population groups
Batswana
Orang Batswana
Population groups
Batwa
Orang Batwa
Population groups
Bedouins
Orang Bedouin
Population groups
Behaviour
tingkahlaku
Psychology
Behaviour
kelakuan
Psychology
Behaviour
perangai
Psychology
Behaviour
tabiat
Psychology
Belarus
Belarus
Geographical areas
Belarusian minorities
Minoriti Belarus
Population groups
Belarusians
Orang Belarus
Population groups
Belgians
Orang Belgium
Population groups
Belgium
Belgium
Geographical areas
Belief system
Sistem Kepercayaan
Belief Systems and religions
Belize
Belize
Geographical areas
Belizeans
Orang Belize
Population groups
Benefit of the doubt
Manfaat keraguan
Refugee status determination
Benefits
Faedah
Social security
Benefits
Manfaat
Social security
Benin
Benin
Geographical areas
Beninese
Orang Benin
Population groups
Berbers
Orang Berbers
Population groups
Bermuda
Bermuda
Geographical areas
Best practice
Amalan terbaik
Management & Research
Bhutan
Bhutan
Geographical areas
Bhutanese
Orang Bhutan
Population groups
Biafrans
Orang Biafrans
Population groups
Bibliographies
Bibliografi
Communication and information
Bidoun
Orang Bidoun
Population groups
Biharis
Orang Bihari
Population groups
Bilateral treaties
Perjanjian dua hala
International law
Bilingual
dwibahasa
Education and language
Biographies
Biografi
Communication and information
Biological weapons
Senjata biologi
Conflict
Biological Weapons Convention
Konvensyen Senjata Biologi
International humanitarian law
Biological Weapons Convention 1972
Konvensyen Senjata Biologi 1972
International humanitarian law
Biology
biologi
Science
Biotechnology
bioteknologi
Science
Birth
kelahiran
Maternal and child health
Birth statistics
Statistik kelahiran
Population
Black market
pasar gelap
Trade
Boat people
Orang perahu
Refugees and other groups of concern
Boat people
Orang bot
Refugees and other groups of concern
Bolivia
Bolivia
Geographical areas
Bolivians
Orang Bolivia
Population groups
Book reviews
Ulasan buku
Communication and information
Border camps
Kem sempadan
Accommodation
Border controls
Kawalan sempadan
Entry, admission and reception
Border crossers
Perentas sempadan
Population groups
Border crossers
pelintas sempadan
Population groups
Border settlements
Petempatan [di/di kawasan] sempadan
Human settlements
Bosnia and Herzegovina
Bosnia dan Herzegovina
Geographical areas
Bosnians
Orang Bosnia
Population groups
Botswana
Bostwana
Geographical areas
Bottle Feeding
menyusu botol
Maternal and child health
Boundaries
Sempadan
Politics
Brain drain
Perhijrahan cendekiawan
Migration
Brazil
Brazil
Geographical areas
Brazilians
Orang Brazil
Population groups
Breach of contract
Pelanggaran kontrak
Legal concepts
Breast feeding
menyusu dada
Maternal and child health
bricks
batu-bata
Technology and construction
bridges
jambatan
Transport
British Indian Ocean Territories
Wilayah Lautan Hindi British
Geographical areas
British overseas passport holders
Pemegang pasport luar negara Britain
Population groups
British Virgin Islands
Kepulauan Virgin British
Geographical areas
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam
Geographical areas
Bruneians
Orang Brunei
Population groups
Bubis
Orang Bubis
Population groups
Buddhists
Orang Buddha
Population groups
Buddism
Agama Buddha
Belief Systems and religions
Budget
Belanjawan
Finance
Budgeting
Belanjawan
Finance
Bulgaria
Bulgaria
Geographical areas
Bulgarian minorities
Minoriti Bulgaria
Population groups
Bulgarians
Orang Bulgaria
Population groups
Burden sharing
Perkongsian beban
Refugee assistance
Burder of proof
Beban bukti
Refugee status determination
Burkina Faso
Burkina Faso
Geographical areas
Burkinabese
Orang Burkina Faso
Population groups
Burmese
Orang Burma
Population groups
Burmese
Orang Myanmar
Population groups
Burundi
Burundi
Geographical areas
Burundians
Orang Burundi
Population groups
Buryats
Orang Buryat
Population groups
Business and industry
perniagaan dan industri
Business and industry
bussinessmen
ahli perniagaan
Labour and employment