ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းစာရင်း

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ရက်စွဲ – ၂၇ရက် ဧပြီလ ၂၀၂၁ခုနှစ်

၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်များ အဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းမှ စတင်၍ အရေးကြီးသော မူဝါဒနှင့် လမ်းညွှန်စာတမ်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အဓိက ဖွံ့ဖြိုးရေးသားထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အလားတူပင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရုံး၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တစ်လျှောက်တွင် ရုံးသည် အစိုးရ၊ ပြည်သူများ၊ ဒုက္ခသည် အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ထိထိ‌ရောက်ရောက် ဆက်ဆံ‌ရေးရှိနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်နှင့် မလေးဘာသာစကားကြားခံများလည်း အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။

မလေးဘာသာစကားတွင် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများနှင့်ပါတ်သက်၍ စံသတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရစာရင်းကို မလေးဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး နေ့စဥ်ဘာသာစကားတွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်တွေ့ကျသော ဘာသာပြန်ဆိုချက်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ပြည်တွင်းရှိ မူရင်းမလေးဘာသာစကားပြောသော နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အသုံးများသော ဝေါဟာရ ၃၀၀၀ ခန့်ကို ပြုစုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာသည် ဤဘာသာပြန်မှုများအား ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မလေးဘာသာစကားဆိုင်ရာအာဏာပိုင် Dewan Bahasa dan Pustaka မှ အသုံးပြုသော ဘာသာပြန်ဆိုမှုများကို ရည်ညွန်ကိုးကားခဲ့သည်။ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများသည် အခါအားလျော်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှု အမြဲပြုလုပ်နေမည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

#ABCDEFGHIJKLMNOPQR • S • TUVWXYZ

S

Malay
Category of Word
Saami
Orang Saami
Population groups
Safe country of origin
Negara asal yang selamat
Refugee status determination
Safe third country
Negara ketiga yang selamat
Refugee status determination
safety at work
keselamatan di tempat kerja
Labour and employment
Safety of humanitarian personnel
Keselamatan kakitangan kemanusiaan
Emergency relief
Safety of humanitarian personnel
Keselamatan pegawai kemanusiaan
Emergency relief
Safety of refugees
Keselamatan pelarian
Protection
Safety zones
Zon selamat
Refugee protection
Saharan Arab Democratic Republic
Republik Demokratik Arab Sahara
Geographical areas
Sahrawis
Orang Sahrawi
Population groups
Saint Helena Islands
Kepulauan Saint Helena
Geographical areas
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts dan Nevis
Geographical areas
Saint Kitts and Nevis Islanders
Orang Kepulauan Pulau Saint Kitts dan Nevis
Population groups
Saint Lucia
Saint Lucia
Geographical areas
Saint Lucians
Orang Saint Lucia
Population groups
Saint Pierrans
Orang Saint Pierra
Population groups
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent dan Kepulauan Grenadine
Geographical areas
Saint Vincent and the Grenadines Islanders
Orang Kepulauan Saint Vincent dan Grenadines
Population groups
Salvadorans
Orang Salvador
Population groups
Samoa
Samoa
Geographical areas
Samoans (American)
Orang Samoa (Amerika)
Population groups
San
Orang San
Population groups
San Marinese
Orang San Marino
Population groups
San Marino
San Marino
Geographical areas
Sanctions
Hukuman
Politics
Sanctions
Sekatan
Politics
Sanctuary
Tempat perlindungan
Refuge and asylum
Sanctuary movement
Pergerakan tempat perlindungan
Refuge and asylum
sanitary engineering
kejuruteraan kebersihan
Natural resources and environment
sanitation
kebersihan
Natural resources and environment
sanitation services
perkhidmatan kebersihan
Natural resources and environment
Sao Tome and Principe
Sao Tome dan Principe
Geographical areas
Sao Tomeans
Orang Republik Demokratik São Tomé dan Príncipe
Population groups
Saudi Arabia
Arab Saudi
Geographical areas
Saudi Arabians
Orang Arab Saudi
Population groups
Savings standard of living
penjimatan taraf hidup
Labour and employment
Scandinavia
Skandinavia
Geographical areas
Scandinavians
Orang Scandinavia
Population groups
Schengen Convention
Konvensyen Schengen
Entry, admission and reception
Scholarships
Biasiswa
Education and language
School adaptation
Penyesuaian sekolah
Education and language
School children
Kanak-kanak bersekolah
Population groups
Schools
sekolah
Education and language
Science
sains
Science
Science
sains
Science
sea transport
pengangkutan laut
Transport
seasonal employment
pekerjaan bermusim
Labour and employment
seasonal workers
pekerja bermusim
Labour and employment
Second asylum applications
Permohonan suaka kedua
Refugee status application
Second generation migrants
Migran generasi kedua
Population groups
Second generation refugees
Pelarian generasi kedua
Refugees and other groups of concern
Second language
bahasa kedua
Education and language
Second language teaching
pendidikan bahasa kedua
Education and language
Secondary education
pendidikan menengah
Education and language
Secondary migration
Penghijrahan sekunder
Migration
Secondary migration
migrasi sekunder
Migration
Sects
mazhab
Belief Systems and religions
Security forces
Pasukan keselamatan
Politics
Seeds
benih
Agriculture and land
Segregation
Pengasingan
Social psychology
Self-determination
Penentuan nasib sendiri
Human Rights
Self-determination
Penentuan diri
Human Rights
self-employment
bekerja sendiri
Labour and employment
self-employment
kerja sendiri
Labour and employment
Self-help organizations
Pertubuhan-pertubuhan bantu diri
Organization
Self-help projects
Projek bantu diri
Integration
Self-sustaining projects
Projek mandiri
Integration
Semi-urban settlements
Petempatan separa bandar
Human settlements
Senegal
Senegal
Geographical areas
Senegalese
Orang Senegal
Population groups
Separated children
Kanak-kanak terpisah
Population groups
Separatism
Sepratisme
Politics
Separatism
Fahaman pemisahan
Politics
septic tanks
tangki septik
Natural resources and environment
Serbia and Montenegro
Serbia dan Montenegro
Geographical areas
Serbs
Orang Serbia
Population groups
Serials
Terbitan bersiri
Communication and information
Serials
Penerbitan bersiri
Communication and information
service industry workers
pekerja industri perkhidmatan
Labour and employment
Service packages
Pakej perkhidmatan
Emergency relief
Settlement assistance
Pertolongan penempatan
Refugee assistance
settlement tanks
tangki petempatan
Natural resources and environment
Settlement work
Kerja-kerja petempatan
Social work and services
settlement workers
pekerja di petempatan
Labour and employment
Settlements
Petempatan
Human settlements
sewage
kumbahan
Natural resources and environment
sewage disposal
pelupusan kumbahan
Natural resources and environment
sewage treatment
rawatan kumbahan
Natural resources and environment
Sex-disaggregated data
Data berdasarkan jantina
UN Gender Group Terms
Sexual abuse
Gangguan seksual
Social problems
Sexual assault
Serangan seksual
UN Gender Group Terms
Sexual exploitation
Eksploitasi seksual
UN Gender Group Terms
Sexual exploitation and abuse
Eksploitasi dan penderaan seksual
UN Gender Group Terms
Sexual harassment
Gangguan seksual
UN Gender Group Terms
Sexual orientation
Orientasi seksual
Population groups
Sexual violence
Keganasan seksual
Social problems
Sexual violence
Keganasan seksual
UN Gender Group Terms
Seychelles
Seychelles
Geographical areas
Seychellois
Orang Seychelles
Population groups
Shan
Orang Shan
Population groups
Sharia'ah
Syariah
Belief Systems and religions
Shi'as
Orang Syiah
Population groups
Shintoists
Orang Shintoists
Population groups
Shona
Orang Shona
Population groups
Shortages
kekurangan
Trade
Siblings
Adik beradik
Family
Sierra Leone
Sierra Leone
Geographical areas
Sierra Leoneans
Orang Siera Leone
Population groups
Signature
Tandatangan
International law
Sikhism
Agama Sikh
Belief Systems and religions
Sikhs
Orang Sikh
Population groups
Singapore
Singapura
Geographical areas
Singaporeans
Orang Singapura
Population groups
Single persons
Bujang
Family
Sinhalese
Orang Sinhala
Population groups
skilled workers
pekerja mahir
Labour and employment
Slavery
Perhambaan
Human Rights
Slovak minorities
Minoriti Slovakia
Population groups
Slovak Republic
Republik Slovak
Geographical areas
Slovaks
Orang Slovakia
Population groups
Slovene minorities
Minoriti Slovenia
Population groups
Slovenes
Orang Slovenia
Population groups
Slovenia
Slovenia
Geographical areas
Slums
Kawasan sesak dan kotor
Human settlements
Small arms
Senjata kecil
Conflict
Small-scale enterprises
perusahaan kecil
Business and industry
Smuggling
Penyeludupan
Crime prevention and criminal justice
Smuggling of persons
Penyeludupan manusia
Refugee protection
Social adaptation
Adaptasi sosial
Integration
Social adaptation
Penyesuaian sosial
Integration
Social change
Perubahan sosial
Society
Social classes
Kelas sosial
Social groups
Social collectivities
Kolektiviti sosial
Social groups
Social conditions
Keadaan sosial
Society
Social conflict
Konflik sosial
Conflict
Social development
Pembangunan sosial
Society
Social group discrimination
Diskriminasi kumpulan sosial
Human Rights
Social group persecution
Penganiayaan terhadap kumpulan sosial
Persecution
Social groups
Kumpulan sosial
Social groups
Social integration
Integrasi sosial
Integration
Social mobility
Mobiliti sosial
Society
Social movements
Pergerakan sosial
Society
Social movements
Gerakan sosial
Society
Social networks
Rangkaian sosial
Society
Social participation
Penyertaan sosial
Society
Social position
Kedudukan sosial
Society
Social problems
Masalah sosial
Social problems
Social problems
Masalah social
Social problems
Social psychology
Psikologi sosial
Social psychology
Social rehabilitation
Pemulihan sosial
Social work and services
Social relationships
Hubungan sosial
Social psychology
Social role
Peranan sosial
Society
Social sciences
Sains kemasyarakatan
Society
Social sciences
Sains sosial
Society
Social security
Keselamatan sosial
Social security
Social status
Status sosial
Society
Social structure
Struktur sosial
Society
Social welfare
Kebajikan masyarakat
Social security
Social work
Kerja sosial
Social work and services
social workers
pekerja sosial
Labour and employment
Socialism
Sosialisme
Politics
Socialist countries
Negara-negara sosialis
Politics
Socialization
Sosialisasi
Social psychology
Society
Masyarakat
Society
Sociology
Sosiologi
Society
Sociology
Sosiologi
Sociology
soil erosion
hakisan tanah
Natural resources and environment
Soils
tanah
Agriculture and land
Solomon Islanders
Orang Kepulauan Solomon
Population groups
Solomon Islands
Kepulauan Solomon
Geographical areas
Somalia
Somalia
Geographical areas
Somalian minorities
Minoriti Somali
Population groups
Somalis
Orang Somalia
Population groups
somatic problems
masalah somatik
Psychology
Sorbs
Orang Sorb
Population groups
Sound recordings
Rakaman
Communication and information
Sound recordings
Rakaman audio
Communication and information
South Africa
Afrika Selatan
Geographical areas
South Africans
Orang Afrika Selatan
Population groups
South America
Amerika Selatan
Geographical areas
South Americans
Orang Amerika Selatan
Population groups
South Asia
Asia Selatan
Geographical areas
South Asians
Orang Asia Selatan
Population groups
South East Asia
Asia Tenggara
Geographical areas
South East Asians
Orang Asia Tenggara
Population groups
South Koreans
Orang Korea Selatan
Population groups
South Moluccans
Selatan Maluku
Population groups
South Tyrolians
Orang Tyrol Selatan
Population groups
South Yemenis
Orang Yaman Selatan
Population groups
Southern Africa
Afrika Selatan
Geographical areas
Southern Africans
Orang Afrika Selatan
Population groups
Southern Slavs
Orang Slavia Selatan
Population groups
Sovereignty
Kedaulatan
International law
Soviet Union
Kesatuan Soviet
Geographical areas
Spain
Sepanyol
Geographical areas
Spaniards
Orang Sepanyol
Population groups
Special education
pendidikan khas
Education and language
Special needs
Keperluan khas
Refugee assistance
Speeches
Ucapan
Communication and information
Sponsors
penaja-penaja
Durable Solutions
Sponsorship
penajaan
Durable Solutions
Spontaneous return
pulangan spontan
Durable Solutions
Spontaneous return
kembali secara spontan
Durable Solutions
Spontaneous settlements
Penyelesaian spontan
Durable Solutions
Sport
sukan
Culture and traditions
Spouses
Pasangan
Family
Squatters
Setinggan
Human settlements
Sri Lanka
Sri Lanka
Geographical areas
Sri Lankans
Orang Sri Lanka
Population groups
staff security
keselamatan kakitangan
Labour and employment
Standard of proof
Piawai bukti
Refugee status determination
Standards of treatment
Piawaian layanan
Entry, admission and reception
Standards of treatment
Piawaian rawatan
Entry, admission and reception
Start-up loans
pinjaman permulaan
Finance
starvation
kebuluran
Food and nutrition
State
Negara
Politics
State
Negeri
Politics
State
kerajaan
Politics
State of emergency
Darurat
Politics
State responsibility
Tanggungjawab negara
International law
Stateless persons
Orang tanpa kewarganegaraan
Nationality and nationality law
Statelessness
Tanpa Kewarganegaraan
Nationality and nationality law
Statistical data
Data statistik
Management & Research
Statutory refugees
Pelarian berkanun
Refugees and other groups of concern
Storage
penyimpanan
Technology and construction
Storage
tempat simpanan
Technology and construction
Stowaways
penumpang sembunyi
Population groups
Stowaways
Penumpang gelap
Population groups
Street children
Kanak-kanak jalanan
Population groups
stress
tekanan
Psychology
strikes
mogok
Labour and employment
Student admission
Kemasukan pelajar
Education and language
Student loans
Pinjaman pelajar
Education and language
Student visitors
Pelawat pelajar
Immigration law
Students
pelajar
Education and language
Subsistence farming
pertanian untuk sara hidup
Agriculture and land
subsurface water
air bawah tanah
Natural resources and environment
subsurface water
air bawah permukaan tanah
Natural resources and environment
Subversion
Subversi
Politics
Subversion
Subversif / Penukaran
Politics
Succession
Pewarisan
International law
Sudan
Sudan
Geographical areas
Sudanese
Orang Sudan
Population groups
Sudden death syndrome
sindrom mati mengejut
Diseases
Suicide
Bunuh diri
Social problems
Sunnis
Orang Sunni
Population groups
Superstition
kepercayaan karut/tahyul/kurafat
Belief Systems and religions
Superstition
kepercayaan alam ghaib
Belief Systems and religions
supplementary feeding
makanan tambahan
Food and nutrition
Supply and demand
penawaran dan permintaan
Trade
surface water
air permukaan
Natural resources and environment
Suriname
Suriname
Geographical areas
Surinamese
Orang Suriname
Population groups
Surveys
Tinjauan
Management & Research
survivor syndrome
sindrom orang yang terselamat
Psychology
Suspensive effect
Kesan suspen
Administration of justice
Sustainable development
Pembangunan mampan
Development
Sustainable development
Pembangunan lestari
Development
Swaziland
Swaziland
Geographical areas
Swazis
Orang Swazi
Population groups
Sweden
Sweden
Geographical areas
Swedes
Orang Sweden
Population groups
Swedish minorities
Minoriti Sweden
Population groups
Swiss
Orang Switzerland
Population groups
Switzerland
Switzerland
Geographical areas
Syrian Arab Republic
Republik Arab Syria
Geographical areas
Syrian Arab Republic
Syria
Geographical areas
Syrians
Orang Syria
Population groups