မိမိတို့၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ပြောင်းလဲအသိပေးရန်

Saturday / 06 June 2020

မလေးရှား ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ၎င်း၏စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသူများကို စာတိုများ(SMS) နှင့် တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသူအားလုံးသည် မိမိတို့ လက်ရှိ ကိုင်ဆောင်ထားသော ဖုန်းနံပါတ်များကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအား အသိပေးရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ စာတို(SMS)မှတဆင့် မိမိတို့၏ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များကို ပြောင်းလဲအသိပေးရန်နှင့် စပ်လျဉ်းသော လမ်းညွှန်ချက်များကို Refugee Malaysia ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်၊ https://refugee-malaysia.org/update-number.Share