ပွမထပ်စုတ် QR ခုက် ပ္ဍဲကာဒ်၊ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR

Wednesday / 17 August 2022

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဇၞော်မောဝ်သၠုင်ပ္တိုန် ပရေင်ဂီုကၠီု ကေုာံ ပရေင်ပေင်စိုတ်မစိုပ်တရဴ လ္တူပွမစၟဳစၟတ် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 25 ဂိတုဂျူလာင် 2022 စပ်ကဵုကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်အခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR သုင်စောဲဒၟံင် ဝါယှေန်(version)တၟိ မဒှ်ရ။ တၞးလိက် (UC) မၞုံသၟဝ်ပရေင်ဗ္စာရဏာ ကေုာံ တၞးလိက်ဆာဲခပ်ပဳမဍာံဇေတ် သ္ပလဝ်စၟတ်သမ္တီ (CTC) မပ္တိတ်လဝ်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးကာဒ်ကၠေံတံဂှ် တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံအခေါင်စၟဳစၟတ် လိက်တၞးဂမၠိုင်တုဲ စုတ်လဝ် QR ခုက် မဒှ်အပ်ပၠဳခေယှေန်ဖုင် UNHCR Verify Plus မကလိဂွံမာန် နူ Google Play Store ကေုာံ Apple Store ဒၞာဲဏံ မဒှ်ရ။

ပူဂိုလ်ညးမကြက်ပၠောပ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာတၟိတၟိဂမၠိုင်ဝွံ သ္ပပ္တံနူစၟတ်တ္ၚဲ 25 ဂိတုဂျူလာင်တုဲ သီုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမကၠုင်ဆက်ကာဒ် အယုက်မအိုတ်လဝ်ကီု တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မကၠေံအာဂမၠိုင်ကီု သ္ဂောံလှာဲထပက်စုတ်စၞး ပ္ဍဲရုင်ယူအာန်အုက်ချ်အာဂှ် ကြက်ကလိဂွံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UC ဟွံသေင် CTC နကဵုစုတ်လဝ် QR ခုက် မဒှ်ရ။ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးတၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မဂျိုင်ဒၟံင် ဟွံမွဲကဵု QR ခုက်ဏီတံဂှ် တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင် စဵုကဵုအယုက်အိုတ်ဂှ် အယုက်ဆက်ဂျိုင်အာဏောင်။ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မၞုံဒၟံင်ကဵု ဝါယှေန်တၟိ သီု QR ခုက်တုဲတုဲဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံလှာဲထပက်စုတ်စၞး မဒှ်ရ။ .

တင်နိဿဲစၞောန်ထ္ၜးသွက်ဇကု ဥပမာတၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UC ကေုာံ CTC တၟိဂမၠိုင်ဝွံ ဒၞာဲဏံ ဂၠာဲကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။

ယဝ်ရကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကု ကၠေံအာမ္ဂး ပွမသုင်စောဲ ဝှမ်ဏံ တုဲ လွာဲလွာဲဂှ် ထေက်ကဵု ကဵုသမ္တီ UNHCR ရ။ သ္ပဂုဏ်တုဲ မ္ဒးကဵုဏာသတိ တၞဟ်နသ္ဂောံသိမ်ဂိုင်စွံလဝ် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဇကု ဗွဲမဂီုကၠီုချိုတ်ပၠိုတ် အတိုင်ထမံက်ထ္ၜးလဝ် စၟတ်သက်သဳ(ID)ဇကု ကေုာံ ကဆံင်စၟတ်မလုပ်သၞောဝ် ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် ပၟိက်ကိစ္စဇၞော်လောန်ရ။ ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR မကၠေံလဝ်တံဂှ် လွာဲလွာဲဂှ် ဒးဒုင်ကၟာတ်အာဏောင်။ ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံစဵုဒၞာ ပရေင်ဒးဒုင်သုင်စောဲဍေက်စပရဲ စပ်ကဵု ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မကၠေံလဝ်တံဂှ်တုဲ သ္ဂောံဗက်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ဂှ် အပ်ပၠဳခေယှေန် UNHCR Verify Plus ဂၠိုက်ဂၠာဲဆဵု ဟွံမာန်မဒှ်ရ။Share