ကိစ္စရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာ မးမး မဒှ်ရောင်။

Tuesday / 28 May 2019

သွက်ကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက် UNHCR လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုထေက်ကဵု ဟွံဒးကဵုသြန်ရ။
သွက်ပရေင်ရီုဗင် UNHCR လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဇကုထေက်ကဵု ဟွံဒးကဵုသြန်ရ။
မၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ညးမရီုဗင်ကော်နင်ဇကု ဆက်စၠောံကဵု UNHCR တံဂှ် ဇကုထေက်ကဵု ဟွံဒးကဵုသြန်ရ။Share