လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵုအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် အလုံမွဲဒမြိပ် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

Monday / 11 January 2021

သ္ပဟိုတ်နူ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကလေင်သၠုင်တိုန်မံင်တုဲ ပွမကလေင်ထံက်ဂလာန် စပ်ကဵု အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်ကီု (MCO)၊ အကာဲအရာ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်ကီု (CMCO)၊ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် ဒဒှ်မကလေင်ခိုဟ်တိုန် (RMCO) တံဂှ် အလုံမွဲဒမြိပ်ကၟိန်ဍုင် အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ်ရ။

အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်ဂမၠိုင်ဂှ် စကၟာတ်အာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဂိတုဂျာန်ညူဝါရဳ သၞာံ ၂၀၂၁ လုကဴ အ္ခိင်ပွိုင် ၁၄ တ္ၚဲ စဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဂိတုဂျာန်ညူဝါရဳ သၞာံ ၂၀၂၁ တေံဏောင်။

အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (MCO)

တွဵုရးဂမၠိုင် ပဳနာန်၊ သာဠၚဝ်၊ ကွာလာလာမ်ပူ၊ ပုတ်တြာဂျာယာ၊ လပါန်၊ မလကာ၊ ဂျဝ်ဟိုဝ်၊ ကေုာံ သာဗာ။

အကာဲအရာ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (CMCO)၊

တွဵုရးဂမၠိုင် ဖဟာန်၊ ပေဝ်ရ၊ နဂါရဳ သဳမဳလာန်၊ ကဍး၊ တရင်ဂါနူ၊ ကေုာံ ကလာန်တာန်။

အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် ဒဒှ်မကလေင်ခိုဟ်တိုန် (RMCO)

တွဵုရးဂမၠိုင် ပါလေတ်၊ ကေုာံ သာရဝ။Share