အာပ်ပၠဳခေယှေန်ပံက်ဒုင်တဲ၊ Fugee HiEd Scholarship သွက်ပရေင်ပညာကဆံင်တတိယ

Wednesday / 01 September 2021

သွက်ကွးဘာကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးစိုတ်လုပ်စ မတန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာလဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞဟ်နဂွံကတ်လ္ၚတ်သၠုင်ပ္တိုန် ပညာပဵုတုဲကဆံင်သၠုင်ဂှ် ကုညးမိက်ဂွံပ္တိုန်အာတ်မိက်တိုန်ဘာ သခဝ်လာယှေပ် (scholarship)မ္ဂး လၟုဟ်ဝွံ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပံက်ဒုင်မံင်တဲရ။ ကုညးစိုတ်လုပ်စဂမၠိုင်တံဂှ် နကဵုသက်သဳ ဘာတန်လ္ဒောဝ်တုဲလဝ်ဂှ် တၞးလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဘာတန်လ္ဒောဝ် ကေုာံ တၞးလိက်မဆက်စပ်ဂမၠိုင် ဒးထ္ၜးကဵုမာန်ရ။ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ဒုင်တဲပံက်အာ စဵုကဵုစိုပ် 11 နာဍဳနူဂယး စၟတ်တ္ၚဲ 19 ဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ 2021 ရ။

သွက်ဂွံလုပ်စိုပ်ကဵုဝှမ်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂှ် သ္ပဂုန်တုဲ လ္တူဠေန်မကဵုလဝ်ဂှ်ပ္ဍဵုတုဲ နိဿဲအာကဵုဖိတ်သတာဂှ်ညိ။

ဠေန်၊ Fugee HiEd Scholarship 2022

အဳမေဝ်၊ scholarship@fugee.orgShare