ပွမစွံသတိ ကၟာတ်ပါၚ် – စၟတ်တ္ၚဲ ၁ ဂိတု အဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၂၀

Saturday / 25 July 2020

သ္ပဟိုတ်နူ ကိစ္စ ယဲခိုဝ်ဝေတ်-၁၉ ကၠောံထၞာန် သၠုၚ်တိုန်တုဲ အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ လလောၚ်တြးလဝ် စနူ စၟတ်တ္ၚဲ ၁ ဂိတု အဝ်ဂါတ် သၞာံ ၂၀၂၀ ဝွံ ပ္ဍဲဒၞာဲ မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် ပွမစုတ် ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ် ဟွံဒ္ဂေတ်ဗက် ဟွံဂွံ မဒှ်ရောၚ်။ ကုပူဂဵု ညးဟွံဒ္ဂေတ်ဗက်တအ်ဝွံ ဒးဒုၚ်ဒုဟ် ဒန်သြန် ၁၀၀၀ ရေန်ကေတ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ဖျေံထံၚ် မဒှ်ရောၚ်။

ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာဝွံ နွံမံၚ်သၟဝ် အမိၚ် ထိၚ်ဒဝ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ် ကလေၚ်ခိုဟ်တိုန်ဒှ်တုဲ လ္တူ ညးမပလီုပလာ် အမိၚ် ထိၚ်ဒဝ် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ် ကလေၚ်ခိုဟ်တိုန်ဏံဝွံ ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ် ရပ်စပ်အာ မဒှ်ရောၚ်။ သွက်သ္ဂောံစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေတ်-၁၉ မကၠောံထၞာန်မံၚ်ဏီတုဲ မပ္တံ ပွမမံၚ်ခြာခြာ အကြာမၞိဟ် ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပွမကြာတ်တဲ မွဲနှေံမွဲနှေံကီု၊ ပွမသုၚ်စောဲ ယာတ်ကၟာတ်ပါၚ် ဗွဲမချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်ဒ္ဂေတ်ဗက်အာ ကဆံၚ်ကဆံၚ်ညိ။Share