ပွမကဵုသတိ၊ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ်ဂီုကၠီုဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ကွာလာလာမ်ဗူ

Tuesday / 04 May 2021

ယဝ်ရဇကု ဒှ်မံၚ် ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR တန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ကွာလာလာမ်ဗူ ကေုာံ ယဝ်ရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အယုက်အိုတ်မံၚ်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကၠောန်ဗက်အာ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ၊

၁။ ကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် ဇကုတၟိ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ

  • ပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာက် ဆက်စၠောံ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ နွံပၟိက်ကိစ္စဇၞော်မ္ဂး (https://refugeemalaysia.org/contact/update-phone-number).
  • ကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ်တၟိ နကဵု လိက်ပလံၚ် SMS (https://refugeemalaysia.org/updating-phone-numbers-via-sms).
  • မဂၞန်ဆက်စၠောံ စပ်ကဵု ပွမပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ (ဆက်စၠောံ ၀၁၇-၆၁၄ ၃၈၁၀၊ နူ ၈ နာဍဳ နူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳ သဝ်တ္ၚဲ၊ နူ တ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)

၂။ ကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် တၚ်နၚ် ပူဂဵုဇကုတၟိ (ဌာန်ဒၟံၚ်) ပ္ဍဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ

  • ပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာက် ဆက်စၠောံ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ – နွံပၟိက်ကိစ္စဇၞော်မ္ဂး (https://refugeemalaysia.org/contact/personal-information-update).
  • မဂၞန်ဆက်စၠောံ စပ်ကဵု ပွမပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ (ဆက်စၠောံ ၀၁၇-၆၁၄ ၃၈၁၀၊ နူ ၈ နာဍဳ နူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳ သဝ်တ္ၚဲ၊ နူ တ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)

သ္ပဂုဏ်တုဲ စၟတ်လဝ်ညိ၊ ဟိုတ်နူ လၟိဟ်မဂၞန်ယဲ ကၠောံထၞာန် သၠုၚ်တိုန်မံၚ် ကေုာံ MCO အဆက်အဆက် တုဲ ပွမကွာ်တရဴ တတ်ကၠောံ တွဵုရးဝွံ ဟွံကလိဂွံ အခေါၚ် မဒှ်ရောၚ်။ လုကဴကာလ မၚ်ဒၟံၚ် အကာဲအရာ ယဲကၠောံထၞာန် ခိုဟ်တိုန်တုဲ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ်ဂီုကၠီု ညးမတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော် ကွာလာလာမ်ဗူ ဂမၠိုၚ်ဝွံ လ္တူလၟေၚ်ကမၠောန် ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဂမၠိုၚ် ရုၚ် UNHCR သ္ပအရီု ဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ကၠာ မဒှ်ရောၚ်။ လ္တူ စေဝ်ပၞောန် MCO ဂမၠိုၚ်ကီု သီုမပါလုပ် စေဝ်ပၞောန် ဗၞတ်ဗ္ၜတ်ပိုၚ်ခြာ မတေၚ်ဂြတ် လ္တူ ပွမကွာ်တရဴ တတ်ကၠောံ တွဵုရးကီု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ်ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံဒ္ဂေတ်ဗက်အာဂှ် မိက်သ္ဂောံကဵုဏာသတိ မဒှ်ရောၚ်။Share