အစဳဇန်သ္ပန်ဇြာယှေပ် ကောန်ဍုင်ခနေတာ ၅ တၠ သက်သဳသာဓက နကဵု UNHCR

Tuesday / 06 April 2021

သွက်အစဳဇန်သ္ပန်ဇြာယှေပ် ကောန်ဍုင်ခနေတာ ၅ တၠ နကဵု ပရေင်ဆက်စပ် သွက်သက်သဳသာဓက ကဆံင်စၟတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဒုင်ဒၟံင်တဲ တင်အာတ်မိက်ဂမၠိုင်ရ။ စပ်ကဵုလိက်သက်သဳသာဓကလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံပ္တိတ်ကဵုဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ စၟတ်လဝ်ညိ။ စပ်ကဵုကိစ္စဏံဝွံ သွက်အလဵုအသဳ ဍုင်ခနေတာ သ္ဂောံစၟဳစၟတ် ပ္ဍဲ UNHCR ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် သွက်ကုပူဂဵု ညးမၞုံမံင် ပ္ဍဲလၟေင်ကမၠောန် လ္တူအစဳဇန်ဏံဂှ် သ္ပပ္တံနူ ဂိတု ဂျေန်နူဝါရဳ သၞာံ ၂၀၂၀ တေံတုဲ သၞောတ်သၞောဝ်လၟေင်ကမၠောန်ဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် အကြာအလဵုအသဳ ဍုင်ခနေတာ ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်အာရ။

အတိုင်ပိုဲဟီုကဵုလဝ်ကသပ်ဂှ်ရ သွက်ပူဂဵုညးစိုတ်လုပ်စ ပ္ဍဲ လၟေင်အစဳဇန်ဏံဂှ် သွက်သ္ဂောံဆက်ကၠောန်အာ လၟေင်ကမၠောန်ဂှ် လ္တူလိက်ပ္တိုန်အာတ်မိက်ဂှ် တၞးဆာဲ ကာဒ်ယူအာန်၊ တၞးလိက်ယူအာန် ညးတံဒးစုတ်နင် မွဲစွံကဵု လိက်ပ္တိုန်အာတ်မိက်ရ။Share