ပရေင်ကၟာတ် ကဠာလိက်ပရေင်လီဠာန်(ကဠာဗ္ကေတ်) မၞုံမ္ၚးရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

Friday / 04 March 2022

သ္ပပ္တံနူစၟတ်တ္ၚဲ 02 ဂိတုမာတ်ချ်(March) 2022 တုဲ ကဠာလိက်ပရေင်လီဠာန်(ကဠာဗ္ကေတ်) မၞုံမ္ၚးရုင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် UNHCR ဂှ် ဗွဲလၟိုန်ကလာ ကၟာတ်ထောံမဒှ်ရောင်။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီဂမၠိုင်ကီု ကုမဟာဇန်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ မဆေင်စပ်ကဵုကိစ္စတံဏံဂမၠိုင်ဂှ် နကဵုအန်လာင်ဝှမ် ဒၞာဲဏံ ကလိဂွံမာန်တုဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမပလံင်လိက်အဳမေလ် နကဵုအဳမေလ် mlslufrd@unhcr.org ဂွံမာန်မဒှ်ရ။

ကဠာလိက်ပရေင်လီဠာန်ဏံဂှ် ဟွံရေင်တၠုင်ကၟာတ်ထောံတုဲ တၞဟ်နသ္ဂောံဒုင်တဲ ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတံဂှ် ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် နကဵုချာန်နေဝ်(channel) အန်လာင် မဒှ်ရ။ လောန်ကၠုင်ဂၠိုင်ကဵုသၞာံ ကိစ္စတင်အာတ်မိက် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ကြပ်ဖအိုတ်ဂှ် ဂွံဒုင်လဝ်တဲ နူကဵုကဠာဏံ မဒှ်ရ။ ဟိုတ်ဖဵုသာ်ဏံဂှ်ရ ဖျေံတင်သ္ဂုတ်သ္ကာတ် ကၟာတ်ထောံကဠာလိက် မဒှ်ရ။ စပ်ကဵု ဌာနပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကီု ဌာနပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံဂၠိုက်ဂၠာဲရံင် ဗီုလဵုသ္ဂောံဆက်စၠောံကဵုဌာနတံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်အာပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာက်မဂၠိင်ဂၠေင်တၞဟ်ခြာ ဂွံမာန်မဒှ်ရ။

နကဵုဗီုပြင်ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတံဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဆလံဟွံအေင်ဒုင် မဒှ်ရ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ် ညံင်ဂွံကၠောန်သ္ပကဵုသမ္တီတေင် လ္တူပရေင်ကလိလောန်ဒုဟ်ဒန် မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတံဂှ် တၞဟ်နသ္ဂောံပါ်ပရံရေင်တၠုင်ကဵု တင်နင်ပရူ ကေုာံ သက်သဳသာဓက ဂၠိုင်ၜိုတ်ဂၠိုင်မာန်ဂှ် ဂကောံကၠောန်ကမၠောန် Risk, Integrity and Oversight Team (RIOT) UNHCR Malaysia တံ ဗ္တိုက်ဖအောဝ်ကဵုဇြဟတ် မဒှ်ရ။

ပရေင်ရေင်တၠုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်သမ္တီလဝ်ညိ။ နူကဵု UNHCR ဝွံ တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ ကိစ္စရေင်တၠုင် လဵုမွဲဒှ်ဒှ်ကီု ပရေင်ရေင်တၠုင်ပဵုတုဲပြဟ်တံဂှ်ကီု ဇကုကဵုကေတ်သြန် ဂွံဟွံမာန် မဒှ်ရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံတင်နင်ပရူ စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတံဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်အာပ္ဍဲ မုက်ဝါပ်သာက် ဏံညိ။Share