ပွမယှအ်ဖျေံစရိတ်လွဳယဲ သွက်ညးမရပ်လဝ်ကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင်

Thursday / 16 August 2018

သွက်ညးမရပ်လဝ်ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ဂမၠိုင်ဝွံ စပ်ကဵုပရေင်လွဳလွတ်ယဲ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ အလဵုအသဳဂမၠိုင် နူကဵုဗဟဵုပရေင်ထတ်ယုက် ယှအ်ဖျေံၚုဟ်မးစရိတ် (၅၀%) က္ဍိုပ်ကၠံရ။ လ္တူကိစ္စဏံဂှ် ပရေင်လွဳလွတ်ယဲ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင် ပ္ဍဲ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် လိက်လလောင်တြး စနူစၟတ်တ္ၚဲ ၁၀ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၀၁၈ နူဗဟဵုပရေင်ထတ်ယုက် ပ္တိတ်လဝ်ရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဏံဂှ် ညးမရပ်လဝ်ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ဂမၠိုင်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင် နကဵုၚုဟ်မးစရိတ် (၅၀%) က္ဍိုပ်ကၠံ ယှအ်ဖျေံလဝ်ရ။ သွက်ပူဂဵုညးမရပ်လဝ်ကာဒ်စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR ဂမၠိုင်ဂှ် ပွမယှအ်ဖျေံၚုဟ်မးစရိတ် (၅၀%) က္ဍိုပ်ကၠံဏံဂှ် ဟွံကလိဂွံရ။Share