အစဳဇန်မလီဠာန် – ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပွမဟီုကဵု တင်နင်ဟွံဍာံပြ စပ်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

Monday / 22 June 2020

စပ်ကဵုအစဳဇန်မလီဠာန် အာတ်ဒါန်သြန် မၞုံကဵုဒုဟ် နကဵုပ္တောံမၞိဟ် မဆေင်စပ်မံင်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ UNHCR ကလိဂွံလဝ်ပရိုင်ရ။ လ္တူညးထံက်ပင်ပိုဲဂမၠိုင်ကီု ညးဍုင်ကွာန်ဂမၠိုင်ကီု နကဵုပရေင်ချဳဒရာင်ဗီုဏံဂမၠိုင်ဂှ် က္တဵုဒှ်အန္တရာဲမာန်ဏောင် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဏာသတိကဵုရ။

ယဝ်ရညးဒုင်ဒါန်သြန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဍာံပြမ္ဂး ဗီုလဵုဇကုဂွံတီရော။

  • ညးဒုင်ဒါန်သြန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂမၠိုင်ဂှ် ပ္ဍဲကဵု တိုက်ဖျာဇၞော် ဟွံသေင်မ္ဂး လ္တူဂၠံင်ဍာန်ဂမၠိုင် ဇကုဂွံညာတ်ကေတ်မာန်ဏောင်။ ကုညးဒုင်ဒါန် မသ္ပစၞး ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂမၠိုင်ဂှ် လ္တက်လဝ်ပဠောံ နကဵုတဆိပ် UNHCR ကေုာံ ရပ်လဝ်တဆိပ် မဆေင်စပ်ကဵုပူဂဵု၊ တင်နင်မဆေင်စပ်ကဵုပူဂဵုတုဲ ထမံက်ထ္ၜးလဝ် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေရ။ ညးတံ သီုကဵုရပ်လဝ်တင်နင် UNHCR ကေုာံ ကပေါတ်ကညောတ် ဒုင်ဒါန်ဂမၠိုင် သီုကဵုတၞးယာတ်မလိက်ကာတ်လဝ် အလာံဂမၠိုင် ကေုာံ လိက်အုပ်သၟတ်ဂမၠိုင်ရ။ ယဝ်ရဇကု ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံစၟဳစၟတ် ပရေင်ဗဗွဲဓဝ်ညးတံဂှ် ဇကုဆက်စၠောံဏာကဵု UNHCR ဂွံမာန်ရ။
  • ပွမဒုင်ကဵုကေတ် မသြန် နကဵုမၞိဟ် ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုအဳမေဝ်/လိက်မာတ်သုက်ချ် ဗီုဗီုဏံဂှ် ကုညးဒုင်ဒါန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂမၠိုင် ဆလံဟွံဟီုအာတ်မိက် ကဵုဇကုရ။ မဒါန်အလံုသီုဖအိုတ်ဂှ် ဒုင်အာဒါန် နကဵုကာဒ် ခြေတ်ဒေတ်(credit) ကေုာံ ကာဒ်ဒေဗေတ်(debit)တုဲ ဗွဲမဂီုကၠီု မၞုံဓပတှ်ေ သုင်စောဲ ကာဒ်ကွတ်ပညာဂတာပ်ခေတ်ရ။
  • ယဝ်ရဇကု ဂွံဒုင်ကေတ်တဲ မာတ်သုက်ချ် ဗွဲမဟွံဍာံစၟတ် မဒှ်သံသာယ နူ UNHCR နကဵုအဳမေဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်မာတ်သုက်ချ်မ္ဂး ဗွဲမကၠးဖ္ဍး သွက်သ္ဂောံစၟဳစၟတ်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲဆက်စၠောံဏာကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ညိ။ ယဝ်ရဇကု ဟွံချိုတ်ပၠိုတ် စပ်ကဵုအဳမေဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်မာတ်သုက်ချ် ဍာံပြမ္ဂး တင်နင်မဆေင်စပ်ကဵုပူဂဵုဇကု ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမကဵုဏာသြန်၊ ပွမကဵုဏာဒါန်ဂမၠိုင်ဂှ် လ္ပကဵုဏာညိ။
  • သ္ဂောံဆက်စၠောံကဵုပိုဲ သွက်ပရေင်စၟဳစၟတ်ကီု သ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ချဳဒရာင်မဒှ်သံသယဂမၠိုင်ကီု သ္ပဂုဏ်တုဲ ကော်နင်ဖုင် နကဵုမဂၞန် +(603) 2773 2828 ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်နင်လိက်အဳမေလ် နကဵုအဳမေလ် donormalaysia@unhcr.org

စပ်ကဵုဒ္ဂေတ်ပြဝလီဠာန် ကေုာံ ကမၠောန်ဟွံမွဲကဵု ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်ဝတ်မၞိဟ်တံဂှ် ဗွဲမတေင်ဂြတ် UNHCR ဒ္ဂေတ်ဗက်အာ မူဝါဒကမၠောန်တုဲ ဟွံမွဲကဵုပရေင်အေင်ဒုင် ဏောင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ လ္တူအစဳဇန်ကမၠောန်လီဠာန် ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် ပွမသုင်စောဲ ယၟု၊ တဆိပ်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး သၚ်္ကေတ စပ်ကဵု the United Nations/UNHCR/UNHCR Malaysia တံဏံဂှ် ဟွံကဵုအခေါင်ရ။ ပရေင်ကမၠောန်ဗီုဗီုဏံဂမၠိုင်ဂှ် နကဵုပရေင်ချဳဒရာင် မဒးရးဂပ်ဂေါဝ်ဂှ် ကြက်သမ္တီတေင်ကဵုညးတာလျိုင် မဆက်စပ် ဂမၠိုင်ဏောင်။Share