ကၟာတ် Lockdown ပေင်ပေင် (MCO 3.0) စဖျေံအာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁ ဂိတုဂျေန် ၂၀၂၁

Monday / 31 May 2021

နူစၟတ်တ္ၚဲ ၁ ဂိတုဂျေန် ၂၀၂၁ စဵုစိုပ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၄ ဂိတုဂျေန် ၂၀၂၁ တေံ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (MCO 3.0) ဂှ် စဖျေံကၟာတ်အာ ပေင်ပေင်ဏောင်ဂှ် အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ လလောင်တြးလဝ်တုဲတုဲရ သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ ပွမကၟာတ်ပေင်ပေင်ဏံဂှ် ကြပ်တုပ်သၟဟ်ကဵု MCO အလန်ကိုပ်ကၠာ (MCO 1.0) လလောင်တြးလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်ချ် ၂၀၂၀ နကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ်ထိင်ဒဝ် မတေင်ဂြတ် လ္တူပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်ဂမၠိုင်ဒှ်တုဲ သ္အာင်နူကဵု ပရေင်ပိုန်ဒြပ်ကိစ္စဇၞော်ဂမၠိုင် ကေုာံ ကဏ္ဍာပရေင်ရေင်တၠုင် ကိစ္စဇၞော်ဂမၠိုင်တုဲ စပ်ကဵုကဏ္ဍကမၠောန် ကြပ်ဖအိုတ်တအ်ဂှ် ကၟာတ်အာ သီုဖအိုတ်ဏောင်။ တင်နင်ပရူပရာသောဲသောဲဗြဲဗြဲ စပ်ကဵု SOPs ဂမၠိုင်ဂှ် ကြက်ပါ်ပရံဏာကဵုဏောင်။

ပရေင်ချဳဒရာင် ပွဳပွူဂမၠိုင် မပ္တံ ပွမအာဝေင် ကရောံမိတ်သဟာဲဂမၠိုင် ဟွံကလိဂွံအခေါင် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ ၜိုတ်သ္ပမာန်ဂှ် မံင်ပ္ဍဲသ္ၚိညိ။ သွက်တင်နွံပၟိက် ကိစ္စဇၞော်ဂမၠိုင် မပ္တံ စၞစသုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ဂဥုဲသုင်ယဲ ဒးနွံပၟိက်မ္ဂး အာမ္ၚးညိ။ ဆက်ထိင်ဒဝ် ကၠောန်သ္ပအာ ပရေင်သ္အးဇ္ၚးဂမၠိုင်ညိ မပ္တံ စုတ်ယာတ်ကၟာတ်ပါင် ချိုတ်ချိုတ်ပၠိုတ်ပၠိုတ်ညိ၊ ကြာတ်တဲ မွဲနှေံမွဲနှေံညိ၊ သ္အးဇ္ၚး ဒၞာဲဗလး ဒၞာဲမံင်စံင်ဂမၠိုင်ညိ။

ယဝ်ရဇကုမံင်စဟွံထတ်ယိုတ်မ္ဂး နူကဵုမၞိဟ်မံင်ဒၟံင် ကရောံဇကု ပ္ဍဲသ္ၚိတအ်ဂှ် ဂ္စာန်မံင်ခြာခြာတုဲ လ္ပလုက်စုက်ညးသ္ကံညိ။ ပြဟ်ၜိုတ်ပြဟ်မာန် အာစမ်ၜတ် ယဲခိုတ်ဝေဒ်-၁၉ ညိ။ လုကဴမင်ဒၟံင် သွဟ်ယဲဂွံတိတ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပအာ ပရေင်စံင်ခြာခြာညိ။

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံဖအိုတ်ဖျေံ ပွမကဵုသတိ ပရေင်ကၠောံထၞာန် ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ သၠုင်တိုန်မံင်တုဲ သွက်သ္ဂောံဒ္ဂေတ်ဗက်အာ SOPs မဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် နကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် မိက်ဂွံအာတ်မိက်ဏာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ရ။ သွက်တင်နင်ပရိုင် စပ်ကဵု MCO ကေုာံ ဌာနအရီုဗင်ဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲအာ ပ္ဍဲဝါပ်သာ် ကောန်ဒဒိုက် ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website ညိ။Share