ဗီုလဵုဂွံကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်

Thursday / 26 May 2022

မ္ဒးလဴပူပၟိင်ဏာကဵု ပ္ဍဲကဵုကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်တံဂှ် ဇကုကဵုသမ္တီတေင် ပ္ဍဲ UNHCR

 1. လ္တူဗီုပြင်ဝှမ် ပွမကဵုသမ္တီတေင် ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် ပ္ဍဲဝါပ်သာ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဍုင်မလေဝ်ယှာ မဒှ်ရ။
 2. ပရေင်ဆက်စၠောံ ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် ဏံဂှ် ရေင်တၠုင်မံင် သွက်ပွမကဵုသမ္တီ ပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ပရေင်ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် နကဵုမဂၞန်ဖုင် 012-630 5060 အတိုင်အ္ခိင် မကဵုလဝ်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင် မဒှ်ရ။
  • တ္ၚဲကၠောန်ကမၠောန် (နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်) နူ 8 နာဍဳဂယး – 6 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ
  • တ္ၚဲကၟာတ်ရုင် (အဒိုတ်ကဵုသ္ၚိသဝ်) နူ 8 နာဍဳဂယး – 4 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ

အ္ခိင်ကဵုသမ္တီတေင်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ တင်နင်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင် ဒးပါလုပ် မဒှ်ရ။

 • ယၟုပူဂဵုဒးဒုင်ရပ်
 • မဂၞန်ကာဒ် UNHCR ပူဂဵုဒးဒုင်ရပ်
 • စၟတ်တ္ၚဲ ဒးဒုင်ရပ် ဒၞာဲဒးဒုင်ရပ်
 • ယၟုရုင်ဗၠာဲသၟိင် ဟွံသေင်မ္ဂး ဌာနထိင်ဒဝ် ဒၞာဲပူဂဵုဂှ် နွံဒၟံင်လၟုဟ်
 • ယဝ်ရပူဂဵုဂှ် နွံမံင်ပ္ဍဲထံင်ကီု ပ္ဍဲဌာနထိင်ဒဝ်ကီု မဂၞန်သြိုဟ် ပူဂဵုဒးဒုင်ရပ်
 • ယဝ်ရစၟတ်တ္ၚဲတိုန်ရုင်သၞောဝ်ဓဝ် ကလိဂွံလဝ်တုဲတုဲမ္ဂး စၟတ်တ္ၚဲတိုန်ရုင်သၞောဝ်ဓဝ်ကီု ယၟုရုင်သၞောဝ်ဓဝ်ကီု

လိက်တေင်လဝ် နူကဵုပရေင်ဆက်စၠောံမဂၞန်ဖုင် ကိစ္စဒးဒုင်ရပ်ကီု နူဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဍုင်မလေဝ်ယှာ Refugee Malaysia website ကီု နကဵုဌာနပရေင်ဂီုကၠီုဗဗွဲဓဝ် ကြက်ရပ်စပ်ရံင်အာ အလုံသီုဖအိုတ်ဏောင်။ တၞဟ်နသ္ဂောံစဵုဒၞာဂီုကၠီုကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးဒးဒုင်ရပ်လဝ် ဟိုတ်ဂဗုကၠတ်လုပ်ကၟိန်ဍုင်တုဲ နူပရေင်ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ကီု နူပရေင်ဒးဒုင်ပ္ဍဵုပ္ဍိုက်ကီု လ္တူပရေင်ဆက်ချဳဒရာင်ပၟိက်ဇၞော်တံဂှ် ပြဟ်ၜိုတ်ပြဟ်မာန် UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် မွဲစွံကဵု ဂကောံမဆက်စပ်ကဵု သၞောဝ်ဥပဒေဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ဗဳဒဳယိုဝ်ဂမၠိုင် နကဵုဘာသာ အၚ်္ဂလိက် ကေုာံ မလေဝ် စပ်ကဵု ဗီုလဵုဂွံကဵုသမ္တီတေင် ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာရောဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ နိဿဲဗဵုရံင်ဂွံမာန် မဒှ်ရ။ ဖိတ်သတာ နကဵုဘာသာတၞဟ်ခြာဂမၠိုင် စပ်ကဵု ပွမကဵုသမ္တီတေင် ပရေင်ဒးဒုင်ရပ် ဒၞာဲဏံ ဂၠာဲကလိဂွံမာန်တုဲ ဗြောက်ချာ သွက်ယဝ်ရဇကုဒးဒုင်ရပ်လဝ်တုဲတုဲမ္ဂး ဒၞာဲဏံ ဂၠာဲကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။Share