သ္ပဟိုတ်နူ အကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ လိက်ကဵုသမ္တီ စပ်ကဵုကာဒ် ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR အယုက်အိုတ်

Wednesday / 27 January 2021

အတိုင်အကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ပြဟ်ပြဟ်ဏံကီု သီုကဵုအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အကၠုင်ဂမၠိုင် (MCOs) ဗွဲမဆက်ဆက် နွံကၠုင်ဒၟံင်တုဲ နကဵုပရေင်ကမၠောန် မချဳဒရာင်မံင်တွဵု လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ရုင် UNHCR ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ကမၠောန်ဂှ် ဟွံသၟဟ်အစောံရ။ ဣဏံဂှ် ကာဒ် UNHCR ကီု၊ တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အ္ခိင်စိုပ် မ္ဒးကလေင်ဆက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး ကာဒ်ယူအာန်၊ တၞးလိက်ယူအာန်မကၠေံအာ ဟွံသေင်မ္ဂး လီုလာ်စာ်အာဂမၠိုင်တံဂှ် ပါလုပ်သီုဖအိုတ်ရ။

သ္ပဟိုတ်နူ ကိစ္စဏံတုဲ ရုင် UNHCR ကၠောန်ပ္တိတ်လဝ် တၞးလိက်သ္ပဒ္တန် စပ်ကဵုကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ၊ တၞးလိက် UNHCR စၟတ်တ္ၚဲအယုက်အိုတ် ၜက်အာဂမၠိုင်တံဂှ် စဵုကဵု သ္ဂောံကလေင်ဆက်ပၠန်ဂှ် အယုက်ဆက်ဂျိုင်အာရ။ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ နကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု ညးမရပ်လဝ် ကာဒ်ယူအာန်၊ တၞးလိက်ယူအာန် အယုက်အိုတ်ဂမၠိုင်ဂှ် လၟုဟ် ဒးဒုင်ဆဵုဂဗမံင်ကဵု တင်ကော်ဆော လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် သက်သာတိုန်ဏောင် စၟဳကေတ်လဝ် သာ်ဏံရောင်။

သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ ပွမထပက်စုတ်စၞး သွက်ကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ၊ တၞးလိက် UNHCR ဂှ် လိက်မကဵုသမ္တီဏံ ဒုင်စကာဟွံဂွံရ။ ဗီုဗီုဏံထေက်ကဵုသုင်စောဲ ဟွံဂွံရ။

လ္တူဠေန်မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံ ပ္ဍဵုတုဲ တၞးလိက်မပြေန်ပ္တိတ် ကလိဂွံမာန်ရ။ တၞးလိက်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသမာတ်ဖုင်ဂမၠိုင်လေဝ် နကဵု PDF ဝှဴ ဗဵုရံင် ဂွံမာန်မံင်ကီုရ။Share