ဝါပ်သာက်တၟိ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ

Friday / 29 November 2019

ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵုအလုံသီုဖအိုတ် ညးမနွံပၟိက်မိက်သ္ဂောံဆဵုဂဗကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမ္ဂး နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ ဒးအာတ်မိက်ရောင် မိက်ဂွံဟီုဗ္ကန်လဝ်ရ။

သွက်ညးမရပ်လဝ် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာမွဲမွဲကီု ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမရပ်လဝ်တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်လုပ်သၞောဝ် UNHCR မွဲမွဲကီု နူကဵုပရေင်အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏံဝွံ သၠးကဵုလဝ်အခေါင်ရ။ သီုကဵုဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ သွက်တင်ရန်တၟံစပ်ကဵု

  1. ပွမပံင်ပၠောပ်ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂမၠိုင်
  2. ပွမကဵုသမ္တီတေင်ကာဒ်ကၠေံဂမၠိုင်
  3. ပွမကလေင်ဆက်အယုက်ကာဒ်ဂမၠိုင် ကေုာံ တၞးလိက်ထံက်ဂလာန်လုပ်သၞောဝ်ဂမၠိုင်

ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵုအာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR လ္တူအန်လာင်မစကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲစန် စၟတ်တ္ၚဲ ၂ ဂိတုဒဳသာမ်ဗာ ၂၀၁၉ မ္ဂး ဒးသုင်စောဲ ဠေန် မကဵုလဝ်လ္တူဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဍုင်မလေဝ်ယှာဏံရ။

ဝါပ်သာက်ဏံဝွံ ဒှ်ဝါပ်သာက်တၟိ အဃောယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ မစံၜတ်ဒၟံင်ဒှ်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်ဒၞာဲပဵုတုဲကြပ်ကဵု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ဂွံလုပ်စိုပ်ကဵုတင်နင်ပရိုင်ဒးနွံပၟိက် စပ်ကဵုပရေင်ဂီုကၠီု ကေုာံ ပရေင်ရေင်တၠုင် အရီုဗင်ထံင်ပင်ဂမၠိုင်ရ။ ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ဏံဝွံ စပ်ကဵုပရေင်ချဳဒရာင်ကမၠောန်ဂမၠိုင်ဝွံ ပရေင်ကမၠောန်ပြဟ်အိုတ်မွဲဂှ် ဒှ်ပွမအာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် လ္တူအန်လာင်ရ။

သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ ဠေန်ဝါပ်သာက်ပြဟ်ပြဟ်ဏံဝွံ ဒှ်မံင်နကဵု ဘာသာအၚ်္ဂလိက်ရ။ ပ္ဍဲအနာဂတ်တေံ စပ်ကဵုပွမသၠဲဇၞော်ပ္တိတ်ဏာကဵုဘာသာတၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ဂှ် ပိုဲတံ ဆက်ကၠောန်အာဒၟံင်ကမၠောန်ရ။

ပရေင်အာတ်မိက်မပ္တိုန်လဝ်အလုံသီုဖအိုတ်ဝွံ နကဵု UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန်ဏောင်။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ပ္ဍဲမွဲမွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဟိုတ်နူယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂွံဒုင်ကေတ်တဲ ကလိဂွံလဝ်အဳမေဝ်ဂၠိုင်ကဵုကၠံတုဲ ပွမကလေင်ပရိုင်လွာဲဂှ် ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ အေင်ဒုင်ကဵုမွဲဝါညိ။

ယဝ်ရဇကုပလံင်ပၠောပ်လဝ် တင်အာတ်မိက်တ္ၚဲချိင်မွဲတုဲတုဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ တင်အာတ်မိက်တၞဟ်မွဲအလန်ပၠန်လ္ပပ္တိုန်ပလံင်ပၠောပ်ညိ။ သွက်သ္ဂောံဖျေံကဵုအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် သ္ပဏာကဵုပဵုတုဲလဇုဲအာ ဏောင်။Share