လိက်လလောၚ်တြးဂမၠိုၚ်

ကဆံင်စၟတ်သမ္တီ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 – ဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အလဵုဇကုဇကု

UNHCR ကံက်နုက်ပကောံပ္ကေဝ်ဒၟံင် တင်နင် ဆေင်စပ်ကဵု ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 အကြာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် ရန်တၟံကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သ္ဂောံကၠိုဟ်ကေတ် ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ မာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပိုတ်သ္ကုတ်မံင်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗပေင်စုတ်ကဵုညိ။...

ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ကလိဂွံမာန် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်

ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေင်ထတ်ယိုတ် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကေုာံ ပူဂဵုဟွံမွဲကဵုလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် လၟုဟ်အာထပက်ဂွံမာန်ရ။...

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဆက်ပ္တိုန်ဟွံဂွံ

သွက်ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင် ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဂှ် ပရေင်ရေင်တၠုင် မစိုပ်တရဴလွာဲဂှ် ဟွံမွဲရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်ဂွံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ညးတံလ္တူအန်လာင်ဂှ် နကဵုဝှမ်...

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ QFFD အာင်ပင် ကေုာံ ကစင်

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု၊ ကေုာံ မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုတၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ကီု သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ရုင်ဂဥုဲ Qatar Fund for Development (QFFD)မၞုံပ္ဍဲအာမ်ပင်(Ampang) ကေုာံ ကစင်(Kajang) ပံက်ရေင်တၠုင်ကဵုရ။ စဵုကဵုလၟုဟ် သွက်ကုညးမွဲတၞိင်...

စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR (29 ဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ 2021)

ပွမကွာ်လုပ်ဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဟွံပံက်ဏီရ။ ရန်တၟံကဵုဂွံကၠုင်စိုပ်ရုင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်လၟေင်လၟေင် သၟဝ်ပိုဒ် ၂ စပ်ကဵုအစဳဇန်ကၟိန်ဍုင် ကလေင်ခိုဟ်ကၠုင် ကေုာံ SOPs တုဲ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးမတန်တဴဒၟံင်ပ္ဍဲ...

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဗ္ဒမ်ဂဥုဲစေတနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳ ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ

သွက်ဂွံရေင်တၠုင်ကဵုဒါန် ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကုညးမဆေင်စပ်ကဵု UNHCR ဂမၠိုင်ဂှ် ဗ္ဒမ်ဂဥုဲဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳဝှောင်ဒေယှေန် (Buddhist Tzu Chi Foundation) ကလိဂွံအခေါင် နူအလဵုအသဳကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာရ။ ဗ္ဒမ်ဂဥုဲစေတနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကျဳဝွံ နွံတန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲ Kuala...

လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR သၟဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ် ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19

သ္ပဟိုတ်နူကမၠောန်ပရေင်စဵုဒၞာ ဂွံဖအိုတ်ကၠေံ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပြးဇးမံင်တုဲ သီုကဵုပရေင်ကွာ်တရဴ မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ်ကီု လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ပရေင်တိတ်ဍုင်တတိယကီု အလုံမွဲဒမြိပ်ဂၠးကဝ် သီုကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဂှ် ဗွဲပရေံပရေံ...

အာပ်ပၠဳခေယှေန်ပံက်ဒုင်တဲ၊ Fugee HiEd Scholarship သွက်ပရေင်ပညာကဆံင်တတိယ

သွက်ကွးဘာကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးစိုတ်လုပ်စ မတန်တဴဒၟံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာလဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞဟ်နဂွံကတ်လ္ၚတ်သၠုင်ပ္တိုန် ပညာပဵုတုဲကဆံင်သၠုင်ဂှ် ကုညးမိက်ဂွံပ္တိုန်အာတ်မိက်တိုန်ဘာ သခဝ်လာယှေပ် (scholarship)မ္ဂး လၟုဟ်ဝွံ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပံက်ဒုင်မံင်တဲရ။...

ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ကေုာံ ကၟိန်ဍုင်ဒုင်ကဵုသ္ပန်ဇြာ အစဳဇန်ကလေင်ဖျေံဒၞာဲ သွက်ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်

ပြဟ်ပြဟ်ဏံ အတိုင်ပရေင်ရုသံဇၞော်မောဝ်တိုန်မံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အာပ်ဂါန်နေတ်သတာန်တုဲ ဟိုတ်နူလိက်လလောင်တြး နူကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် သၠုင်ပ္တိုန်အခေါင်အရာ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်ဂမၠိုင်ဂှ် နူကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်တံ UNHCR ဂွံဒုင်တဲကလိဂွံဒၟံင်...

ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိ JPN ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ အာတ်မိက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် လ္တူအန်လာင်

သၟဝ်ၝောံပိုဒ် 1 ပ္ဍဲ National Recovery Plan ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် စၟတ်တ္ၚဲ 01 ဂိတုဂျူလာင် 2021 ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) / National Registration Department (NRD) ဒၞာဲခုင်ရေင်တၠုင်(ခေါင်တာဂမၠိုင်)...

ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ လိက်ကဵုသမ္တီ စပ်ကဵုကာဒ်ကေုာံတၞးလိက် UNHCR အယုက်အိုတ်

အတိုင်ဟိုတ်ဖဵုအာကာဲအရာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကေုာံ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အကၠုင်ဂမၠိုင် (MCOs) ဆက်ဆက်နွံအာဒၟံင်တုဲ နကဵုပရေင်ကမၠောန် မချဳဒရာင်မံင်တွဵု လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် ရုင် UNHCR ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ဟွံသၟဟ်အစောံရ။ ဣဏံဝွံ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက် UNHCR အ္ခိင်စိုပ်...

အာပ်ပၠဳခေယှေန် Verify Plus တၟိ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

UNHCR Verify Plus ဂှ် ဒှ်အာပ်ပၠဳခေယှေန်တၟိမွဲတုဲ လ္တူဂူကေလ်ဖၠေသတိုဝ် Google Play Store ကေုာံ အာပ်ပဝ်အပ်သတိုဝ် Apple App Store တေံဂှ် တံင်ဂြဲကေတ်မးမး ကလိဂွံမာန်ရ။ အာပ်ပၠဳခေယှေန်တၟိဏံဂှ် လှာဲထပက်စုတ်စၞး အာပ်ပၠဳခေယှေန်တြေံ UNHCR Verify MY ဂှ်ဒှ်တုဲ ဂွံစကာအာ...