လိက်လလောင်တြးဂမၠိုင်

ပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင် FAQs စပ်ကဵုလၟေင်ကမၠောန် ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ သ္ပပ္တံနူ 1 ဂိတုဂျုန် 2022

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ 1 ဂိတုဂျုန် သၞာံ 2022 တုဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် လၟေင်ကမၠောန် UNHCR သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက် လိက်စၟတ်ထံကလာန် ကေုာံ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတၟိ မဒှ်ရ။ စပ်ကဵုပရူလၟေင်ကမၠောန် မသၟာန်မံင်ပုစ္ဆာ မွဲနှေံမွဲနှေံ ဂမၠိုင်ဝွံ သွဟ်တံဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ...

ပွမသုင်စောဲဗ္တောံလီဠာန် စပ်ကဵုကာဒ်၊ လိက်တၞး UNHCR

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သုင်စောဲမံင် ကာဒ်၊ လိက်တၞး UNHCR ဗ္တောံဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ဂွံဒုင်လဝ်တဲ လိက်ကဵုသမ္တီတေင်တုဲတုဲ မဒှ်ရ။ ဣဏံ ကုပူဂဵုညးမပါလုပ်သုင်စောဲမံင်ဂမၠိုင် ထမံက်ပ္တိတ်ကာဒ် UNHCR ညးတၞဟ် နဒဒှ်ဒြပ်ဇကုအပိုင်ထပက်စုတ်စၞးဗီုရုပ်...

ပွမလုပ်ပ္ဍဲထာလိဂြာမ် Telegram ချာန်နေဝ် Channels UNHCR

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သ္ဂောံကလိဂွံ တင်နင်ပရိုင် မလုပ်အဝေါင်သုင်စောဲ နူကဵု UNHCR တုဲ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၠောန်ဗဒှ်လလောင်ပ္တိတ်လဝ် ထာလိဂြာမ် ချာန်နေဝ် Telegram Channels ဗဗွဲဓဝ် နကဵု ၁၃ ဘာသာ မဒှ်ရ။ သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ကလိဂွံ...

ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ကလိဂွံမာန်

အစဳဇန်စဵုဒၞာယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ကၟိန်ဍုင် (The Covid-19 National Immunisation Programme) သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် (PICKids) ဂှ် ပွမကွာ်လုပ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ၊ တွဵုရးပဳနာန်၊ တွဵုရးပါလေတ်၊ တွဵုရးကဍး၊ တွဵရးဖဟင်၊ တွဵုရးမလကာ၊ တွဵုရးပေဝ်ရ၊...

ပရေင်ပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ UNHCR ကဵုအလဵုအသဳ လ္တူလၟေင်ကမၠောန်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်

တၞဟ်နသ္ဂောံဂၠိုက်ဂၠာဲကလိဂွံ တင်ရုဲစှ်ေဂမၠိုင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံရီုဗင် အလဵုအသဳ ပ္ဍဲပရေင်ကောပ်ကာဲ စပ်ကဵုအကာဲအရာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီုတုဲ UNHCR ကေုာံ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုင်လေဝ်ယှာ ကၠောန်သ္ပကၠုင်လဝ် ပရေင်သဳကၠဳဂၠိုင်ကဵုသၞာံ မဒှ်ရ။ နကဵုနဲကဲဒက်ပ္တန် သၞောတ်စ္ၜုဲစ္ၜောက် အလဵုအသဳ...

ပရေင်ကၟာတ် ကဠာလိက်ပရေင်လီဠာန်(ကဠာဗ္ကေတ်) မၞုံမ္ၚးရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

သ္ပပ္တံနူစၟတ်တ္ၚဲ 02 ဂိတုမာတ်ချ်(March) 2022 တုဲ ကဠာလိက်ပရေင်လီဠာန်(ကဠာဗ္ကေတ်) မၞုံမ္ၚးရုင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် UNHCR ဂှ် ဗွဲလၟိုန်ကလာ ကၟာတ်ထောံမဒှ်ရောင်။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီဂမၠိုင်ကီု ကုမဟာဇန်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု တၞဟ်နသ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင်...

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ သွက်ကောန်ၚာ်ဂမၠိုင်

တၞဟ်နသ္ဂောံဖအောန်ဖျေံ ပရေင်ကၠောံထၞာန် ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ တုဲ အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ သၠုဲတိတ်ဏာ ပရေင်လွဳလွတ်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ သွက်ကောန်ၚာ် နူအယုက် ၅ သၞာံ စဵုစိုပ် အယုက် ၁၂ သၞာံ မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်တံ ၜိုတ် ၄ ပြကောဋိကိုဋ် သီုကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ...

ကဆံင်စၟတ်သမ္တီ ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 – ဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်အလဵုဇကုဇကု

UNHCR ကံက်နုက်ပကောံပ္ကေဝ်ဒၟံင် တင်နင်ဆေင်စပ်ကဵု ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 အကြာ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ဂှ် ရန်တၟံကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သ္ဂောံကၠိုဟ်ကေတ် ကဆံင်စရင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာမာန်တုဲ ပ္ဍဲကဵုပိုတ်သ္ကုတ်မံင်ဂမၠိုင်ဂှ် ဗပေင်စုတ်ကဵုညိ။...

ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ကလိဂွံမာန် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်

ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေင်ထတ်ယိုတ် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကေုာံ ပူဂဵုဟွံမွဲကဵုလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳ ကေုာံ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိက ရုဲစှ်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် လၟုဟ်အာထပက်ဂွံမာန်ရ။...

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဆက်ပ္တိုန်ဟွံဂွံ

သွက်ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင် ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဂှ် ပရေင်ရေင်တၠုင် မစိုပ်တရဴလွာဲဂှ် ဟွံမွဲရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်ဂွံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ညးတံလ္တူအန်လာင်ဂှ် နကဵုဝှမ်...

ပရေင်ထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ QFFD အာင်ပင် ကေုာံ ကစင်

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု၊ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု၊ ကေုာံ မၞိဟ်ဟွံမွဲကဵုတၞးလိက်ထံက်ဂလာန်ဂမၠိုင်ကီု သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် ရုင်ဂဥုဲ Qatar Fund for Development (QFFD)မၞုံပ္ဍဲအာမ်ပင်(Ampang) ကေုာံ ကစင်(Kajang) ပံက်ရေင်တၠုင်ကဵုရ။ စဵုကဵုလၟုဟ် သွက်ကုညးမွဲတၞိင်...

စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR (29 ဂိတုသာပ်ထာမ်ဗာ 2021)

ပွမကွာ်လုပ်ဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဟွံပံက်ဏီရ။ ရန်တၟံကဵုဂွံကၠုင်စိုပ်ရုင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်လၟေင်လၟေင် သၟဝ်ပိုဒ် ၂ စပ်ကဵုအစဳဇန်ကၟိန်ဍုင် ကလေင်ခိုဟ်ကၠုင် ကေုာံ SOPs တုဲ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးမတန်တဴဒၟံင်ပ္ဍဲ...