ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကောန်ဇာတ်

လက်ကရဴနူကလိဂွံလိက်ကသုက်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်တုဲ ကောန်ဇာတ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂှ် ထပ်ပံင်စုတ် ပ္ဍဲဝှာင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကု ဂွံမာန်ရ။

ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိဂှ် ဗီုလဵုဂွံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာရော။

ယဝ်ရဇကုဆဂွံကလိဂွံလဝ်ကောန်ၚာ်မ္ဂး သွက်ကောန်ဇာတ်ဇကု သ္ဂောံကလိဂွံလိက်ကသုင်ဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ဇကုထေက်ကဵု ဒးပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကုရ။ လိက်ကသုက်သွက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်တံ ကလိဂွံတုဲ သွက်သ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲဝှာင်ဇကုဂှ် ထပ်ပံင်စုတ်ဂွံမာန်ရ။ နူကဵုကောန်ဇာတ်ဇကု သၠးပဋိသန္ဓိတုဲတုဲ ပ္ဍဲပွိုင် ၆၀ တ္ၚဲ ယဝ်ရဇကုကၠောန်လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်မ္ဂး ဟွံဒးကဵုစရိတ်ၚုဟ်မးရ။ လက်ကရဴနူ ၆၀ တ္ၚဲတုဲတုဲ ဇကုဒးကဵုစရိတ်ၚုဟ်မး ဒှ်မာန်ရ။

ကဆံင် ၁။ လိက်ဝှမ်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂှ် ကေတ်ညိ။

လိက်ဝှမ်ဂှ် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲဒၞာဲကောန်ဇာတ်ဇကုက္တဵုဒှ်မၞိဟ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲ Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) မဒှ်ဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် Malaysian National Registration Department (NRD) ဒးအာကေတ်ရ။

ကဆံင် ၂။ နကဵုလိက်ဝှမ်ဗပေင်လဝ်တုဲဒှ်တုဲ လိက်တၞးဒးနွံပၟိက်တံ ဍိုက်ပေင်တုဲဒှ်မ္ဂး အာရုင် Jabatan Pendaftaran Negara (JRN) တေံညိ။

သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိမွဲမွဲဂှ် မုဇကု ကြက်ဒးကေတ်ဏာရော။

တၞးလိက်ဝှမ်ဒးထမံက်ထ္ၜးဂမၠိုင် မပ္တံ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ၊ တၞးလိက်UNHCR ၊ ကာဒ်ဂကောံဂကူဇကု၊ လိက်အုပ်တတ်ကၠောံဍုင်(ဖါတ်သပတ်) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲခဝ်ပဳဂမၠိုင်။
လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲ၊ လိက်ကသုက်မိမထောံပြး၊ (ယဝ်ဂွံမာန်) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲခဝ်ပဳဂမၠိင်။
လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်သၠးပဋိသန္ဓိ သ္ပလဝ်ဒ္တန် နူရုင်ဂဥုဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ယဝ်ရကောန်ၚာ်သၠးလဝ်ဂဝ်ဂၞဴပ္ဍဲသ္ၚိမ္ဂး လိက်ထံက်ဂလာန်ဗၠာဲသၟိင် – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ်။
လိက်ဝှမ်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ သၠးပဋိသန္ဓိ – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲခဝ်ပဳဂမၠိုင်။ (https://www.jpn.gov.my/wp-content/uploads/2014/07/jpnlm01.pdf နကဵု pdf ဝှာင် သွက်တင်နိဿဲမွဲဟေင်)
လိက်စၟတ်အပ်လဝ်ဗုင် (လိက်စံၜတ်မိ) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ်
ယဝ်ရဇကုဖျေံလဝ်ဒၞာဲအိန်ထံင်ကဵု ပူဂဵုမူသလေမ် ဟွံသေင်ဒှ်မ္ဂး စပ်ကဵုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ပူဂဵုမဟီုထ္ၜးလဝ်ဒှ်မ(အပါ)ကောန်ၚာ်ဂှ် ဒးထပက်စၟတ်တဲ မွဲစွံကဵုမိကောန်ၚာ်ဂှ်ရ။ ယဝ်ရဒှ်မာန်မ္ဂး သွက်ဂွံရီုဗင်ဇကုဂှ် ကေတ်အရီုဗင်ကဵု ပူဂဵုညးမဟီုအရေဝ်ဘာသာမလေဝ်လေပ်မွဲမွဲဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရ။

ယဝ်ရဒှ်မာန်မ္ဂး သွက်ဂွံဒှ်ရီုဗင်ဇကုဂှ် ကေတ်အရီုဗင်ကဵု ပူဂဵုညးမဟီုမလေဝ်လေပ်မွဲမွဲဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရ။

ယဝ်ရကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိ အဃောမိဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်၊ ဒးဒၟံင်ထံင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ သီုကဵုသ္ဂောံကလိဂွံလိက်ကသုက် ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ညးတာလျိုင် အေမ်မိဂြေယှေန်(immigration) ပ္ဍဲဌာနထံင်တေံ ထေက်ကဵု ရီုဗင်ကဵုဏောင်။ မိကောန်ၚာ်ကဵုကောန်ၚာ် သီုၜါဂှ် ဆက်နွံအာမံင် သၟဝ်ပရေင်မင်မွဲရံင်စံင် ညးတာလျိုင် အေမ်မိဂြေယှေန်တံရ။

ညးဂှ်ကၠောန်သ္ပဂွံမာန်ရော။

မိမကီု၊ ညးမင်မွဲလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေဂမၠိုင်ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ပူဂဵုညးမၞုံကဵုဗဟုသုတ ဆဵုဂဗလဝ်ပရူကောန်ၚာ်တံဂှ် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဒးနွံပၟိက်ဂမၠိုင် ယဝ်ညးတံကေတ်ဏာမ္ဂး ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ဂွံမာန်ရ။

ဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဍုင်ဂှ် နွံဒၞာဲလဵုရော။ (JRN)

ဌာနပါ်တိတ်မကဵုလဝ် လၟေင်စရင်သၟဝ်ဏံမွဲမွဲ ဇကုအာဂွံမာန်ရ။ //www.jpn.gov.my/alamat-cawangan/

ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇကု ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ ယဝ်ရဇကုသၟဟ်အစောံမ္ဂး ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဇြဟတ် အာပ္ဍဲရုင်မကဵုလဝ် ဌာန်ဒၟံင်သၟဝ်ဏံရ။

NRD/JPN Jalan Duta
Bangunan Kerajaan Jalan Duta (Kompleks Kerajaan Tuanku Abdul Halim
Publika Dutamas, 1, Jalan Dutamas, Solaris Dutamas,
50480 Kuala Lumpur

ကောန်ဇာတ်သၠးပဋိသန္ဓိတၟိတံဂှ် ဗီုလဵုဂွံထပ်ပံင်စုတ်ပ္ဍဲဝှာင် UNHCR ဇကုရော။
ယဝ်ဇကုဇကု လုပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲ UNHCR တုဲတုဲမ္ဂး သွက်ကောန်ဇာတ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂမၠိုင်ဂှ် ထပ်ပံင်စုတ် ပ္ဍဲဝှာင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကု ဂွံမာန်ရ။

ကဆံင် ၁။ လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်ဒှ်မၞိဟ် ဒးနွံရောင်။

ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲဝှာင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကုဂှ် သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိဂမၠိုင်ဂှ် အ္ခိင်ဇကုကၠောန်သ္ပဗက်အာ အတိုင်လၟေင်ကဆံင်ကဆံင် စၞောန်ထ္ၜးလဝ်လ္တူတေံတုဲဒှ်မ္ဂး လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်ဒှ်မၞိဟ် ဇကုနွံပၟိက်ဂှ် ဇကုဂွံဒုင်ကေတ်တဲရ။

ကဆံင် ၂။ ကၠုင်ရုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

သီုကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲဟွံမွဲမ္ဂး ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် လ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။ ဆ္ဂးသွက်သ္ဂောံထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိတံဂှ် ကလိဂွံအခေါင်ကၠုင်ရ။ သွက်တင်ရန်တၟံကိစ္စဏံ အကြာအ္ခိင် ၈ နာဍဳနူဂယး – ၁၁ နာဍဳနူဂယး နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် ကောန်ဇာတ်ဇကုကဵုဇကုမွဲစွံ ကၠုင်ရုင်ဂွံမာန်ရ။ ဇကုဒးနွံပၟိက် ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR ဇကု သီုကဵုလိက်ကသုက်ဒှ်မၞိဟ် ကောန်ဇာတ်ဇကုဂှ် ဒးကေတ်နင်ရ။

စၟတ်သမ္တီလဝ်ညိ၊ သ္ပဟိုတ်နူယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပွမကွာ်လုပ်ကၠုင်တံဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံဒုင်တဲရေင်တၠုင်ကမၠောန်ရ။ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။ သွက်ကိစ္စမဆက်စပ်ကဵု ပရေင်ထပ်ပံင်ပၠောပ် မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲကေတ်ဏာအဆက်ကဵု ပရေင်ဆက်စၠောံ ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နကဵုမဂၞန် 017-614 3810 နူ ၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် ကလိဂွံမာန်ရ။