ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ကေုာံ ကၟိန်ဍုင်ဒုင်ကဵုသ္ပန်ဇြာ အစဳဇန်ကလေင်ဖျေံဒၞာဲ သွက်ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်

Wednesday / 25 August 2021

ပြဟ်ပြဟ်ဏံ အတိုင်ပရေင်ရုသံဇၞော်မောဝ်တိုန်မံင် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အာပ်ဂါန်နေတ်သတာန်တုဲ ဟိုတ်နူလိက်လလောင်တြး နူကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် သၠုင်ပ္တိုန်အခေါင်အရာ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်ဂမၠိုင်ဂှ် နူကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန်တံ UNHCR ဂွံဒုင်တဲကလိဂွံဒၟံင် ပရေင်သၟာန်သၟုက်ဗွဲမဂၠိုင်ဂၠေင်ရ။

ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုဗၞတ်ဗ္ၜတ်နွံပၟိက် ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မဒက်ပ္တန်ဖျေံလဝ်တုဲတုဲဂမၠိုင်ဂှ် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် အလုံသီုဖအိုတ် သီုကဵုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် အာပ်ဂါန်ဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ဆက်ဗ္စာရဏာကဵုဏောင် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။

  • ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အခေါင်အရာမွဲဟွံသေင်ရ။ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ကလိဂွံအခေါင်ဒှ် ကဆံင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် နကဵု UNHCR ဂှ် ဇၟာပ်ဇၟာပ်ပူဂဵု စၞောန်ပ္တိုန်ဏာကဵု သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ် ဟွံသေင်ရ။
  • ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အရာပရေင်ဂီုကၠီု သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မၞုံကဵုအန္တရာဲ ဗွဲကဆံင်သၠုင်သၠုင်ရ။ တင်ထမံင်ထ္ၜး စပ်ကဵုဝင်မကလိဂွံအခေါင်အရာ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်ဂှ် တန်တဴကဵု လ္တူတင်နွံပၟိက် ပရေင်ဂီုကၠီုပူဂဵုတံဂှ်ရ။
  • ပရေင်ပ္တိုန်ထ္ၜး စပ်ကဵုဝင်မွဲမွဲ သွက်သ္ဂောံဗ္စာရဏာကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် တန်တဴကဵု ကဏ္ဍဟိုတ်ဖဵု အနာဂတ်ဂမၠိုင်ဒှ်တုဲ သီုကဵုတင်နွံပၟိက်ပရေင်ဂီုကၠီုပူဂဵု မသ္ကာတ်မြဟ်ဂမၠိုင်ကီု၊ ပရေင်ဂီုကၠီုပွဳပွူကီု၊ ဒၞာဲဍုင်ဒုင်တဲရေင်တၠုင်ကီု၊ ကေုာံ ဒၞာဲဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် မဒှ်ရ။

ပါ်ကရေက်ပ္တိတ် ကေုာံ တၞဟ်ခြာထောံ နူအစဳဇန်ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင် UNHCR အတိုင်ဟီုလဝ်လ္တူတေံဂှ်တုဲ သွက်ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ညးမကၠောန်ကၠုင်မံင်ကမၠောန် ကရောံကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမဆက်စပ်မံင်ကဵုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်တံဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကၟိန်ဍုင်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဂှ် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် အစဳဇန်ကလေင်ဖျေံဒၞာဲတၟေင် နွံမံင်ရ။ အစဳဇန်တံဏံဂမၠိုင်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်တုဲ သၟဝ်အစဳဇန်တံဏံဂမၠိုင်ဂှ် သွက်လၟေင်ကမၠောန်တံဏံဂမၠိုင်ကီု အစဳဇန်တံဏံဂမၠိုင်ကီု UNHCR ဟွံစၞောန်ထ္ၜးပ္တိုန်ဏာမၞိဟ်တံရ။ . သွက်တင်နင်ဗွဲတရးဂမၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ ဗွဲဒါရာက် နိဿဲအာကဵု တင်နင်ပရူ မပါ်ပရံကဵုလဝ် နကဵုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုအစဳဇန်ကလေင်ဖျေံကဵုဒၞာဲတံဂှ် ဂွံမာန်ရ။

တင်နင်ဗွဲတရး လ္တူအစဳဇန်တံဏံလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂှ် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် မကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နူကဵုကၟိန်ဍုင်တံဂှ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်တေံ မဒှ်ရ။

ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်

အခေါင်အရာ သွက်ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ညးမကၠောန်မံင်ကမၠောန် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးမဆက်စပ်မံင်ကဵု အလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်ကီု၊ ဒပ်ပၞာန်ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်ကီု၊ ဂကောံ NGO ဂမၠိုင်ကီု သီုဌာန်ပရိုင်ဂမၠိုင်တံဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ်ရ။ သွက်တင်နင်ဗွဲတရး နူဌာနကၟိန်ဍုင်အမေရိကာန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ဗှ်ရံင် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံ ဂွံမာန်ရ။

ကၟိန်ဍုင်ခနေတာ (Canada)

သွက်ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ညးမပါလုပ်ပ္ဍဲကမၠောန် ပရေင်ဆက်စၠောံ ပၟိက်ကိစ္စဇၞော် ဟွံသေင်မ္ဂး မဆက်ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန် ကရောံအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်ခနေတာဂမၠိုင် သီုကဵုညးကၠာဲအရေဝ်ဘာသာ သွက်ဒပ်ပၞာန် ကၟိန်ဍုင်ခနေတာ ကေုာံ သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ညးကၠောန်မံင်ကမၠောန် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးကၠောန်လဝ်ကမၠောန် သွက်ရုင်ကလုတ် ကၟိန်ဍုင်ခနေတာဂမၠိုင်တံဂှ် သွက်အစဳဇန်ကောန်ဍုင်ခနေတာဂှ် ကလိဂွံမာန်ရ။ သွက်တင်နင်ဗွဲတရးဂမၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်ဗှ်ရံင် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် မကဵုလဝ်သၟတ်တေံညိ။

ယူခေ (UK)

သွက်သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ကောန်ဍုင်အာပ်ဂါန် ပစ္စုပ္ပန်ဏံကီု၊ တြေံကီု မခကဵုလဝ်ကမၠောန် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်အာပ်ဂါန်နေတ်သတာန်တံဂှ် UK ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် အစဳဇန်ၜါတုဲတုဲရ။ သွက်တင်နင်ဗွဲတရးမဂၠိုင် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်ဗှ်ရံင် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံညိ။

စပ်ကဵုအစဳဇန် မကဵုသ္ပန်ဇြာ နူကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင်တံဂှ် ယဝ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂွံဆက်တီပၠန်မ္ဂး UNHCR ဆက်ပါ်ပရံကဵု တင်နင်ပရိုင် ဗွဲဆက်ဆက်ဏောင်။


ကိစ္စဇၞော်၊ ပရေင်ကမၠောန်ရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင်။

သွက်ပရေင်ကမၠောန်ရေင်တၠုင် ကေုာံ ပရေင်ရီုဗင်ထံက်ပင် မရေင်တၠုင်ကဵုမံင် နကဵု UNHCR ကီု၊ ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံကီု သီုကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် နူကုပူဂဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံသေင်မ္ဂး နူဂကောံလဵုမွဲဒှ်ဒှ် အာတ်မိက်ဇကု သြန်မ္ဂး လ္ပပတှ်ေညိ။ ယဝ်ရညးတၞဟ်တံ အာတ်မိက်ဇကုသြန် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ရီုဗင်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု၊ သီုကဵုပရေင်သဘဲဝ ဆက်ဆောံလိင် ဂွံလှာဲဂတးကဵုကေတ် သွက်ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR နွံမ္ဂး လွာဲလွာဲဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကဵုသမ္တီတေင်ကဵု UNHCR ညိ။

အဳမေဝ် (email)

လိက်ကဵုသမ္တီတေင်ဂမၠိုင်ကီု/လိက်တေင်ဟွံပေင်စိုတ်ဂမၠိုင်ကီု ဗွဲသစ္စဂတိဝတ် မင်မွဲကဵုရောင်။

သွက်သ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင်အာန်လာင် (ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗစဴ)တံဂှ် ပ္ဍဵုဒၞာဲဏံ ဂွံမာန်ရ။Share