ပွမရေင်တၠုင်ပရေင်ပညာဂမၠိုင်

ပရေၚ်ပညာဝွံ သၠုၚ်ပ္တိုန်ဇြဟတ် အစောံစရာဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ် ကောန်ၚာ် ဂမၠိုၚ်တုဲ သ္ပဏာကဵု ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုဍေံတအ် မနွံဗဟုသုတ ပညာ၊ ကေုာံ မနွံဂမြၚ်ညာန် စၚ်ခြာ သွက်သ္ဂောံဂျိုၚ် တန်တဴလမျီု ဘဝမနွံဒတုဲဖဵု၊ ဘဝမနွံဗၠးၜး၊ ဘဝမဍိုက်ပေၚ် မဒှ်ရောၚ်။

သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ် ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ်ဝွံ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ လၟိဟ်ဋ္ဌာန ပရေၚ်ပညာ မသ္ပလဝ် စၟတ်သမ္တီ နကဵု UNHCR ဂမၠိုၚ်ဝွံ ရၚ်တၠုၚ်ကဵုမံၚ် Pre-Primary Education ပရေၚ်ပညာ ကောန်ၚာ်(ကောန်ၚာ် သၟဝ်အယုက် မသုန်သၞာံ)၊ ပရေၚ်ပညာ တမ်မူလ ကေုာံ ပရေၚ်ပညာ ကဆံၚ်လ္ဒောဝ် မဒှ်ရောၚ်။ သွက်သ္ဂောံဂၠာဲ ဋ္ဌာန ပရေၚ်ပညာ မကြပ်ကဵုဇကု မွဲမွဲဝွံ သုၚ်စောဲ ဗီုတိ မကဵုလဝ် သၟတ်တေံမ္ဂး ကလိဂွံမာန် မဒှ်ရောၚ်။

သွက်သ္ဂောံဂၠာဲ ဗီုတိ ယဝ်ရဇကု ဒှ်တၚ်ခက်ခုဲမ္ဂး ပ္ဍဲ ဒၞာဲဏံ here လေဝ် လုပ်ဂၠာဲရံၚ် ဂွံမာန်ရောၚ် ဟွံသေၚ်မ္ဂး download တံၚ်ဂြဲဖျေံ (ဒေါၚ်လတ်) စရၚ်အၚ် လၟေၚ်လၟေၚ် နကဵု PDF ဝှဴ ဏံညိ။

သ္ပဂုဏ်တုဲ စၟတ်လဝ်ညိ
ဇၟာပ်ဇၟာပ် ဋ္ဌာန ပရေၚ်ပညာ မွဲမွဲဝွံ ဒးကဵုၚုဟ်မး စရိတ်ဘာ တၞဟ်ခြာတုဲ သွက်ပရေၚ်ပအပ်ဘာဝွံ စေဝ်ပၞောန် တၞဟ်ခြာ ဂမၠိုၚ် ကေုာံ မူကမၠောန် တၞဟ်ခြာ ဂမၠိုၚ် မဒှ်ရောၚ်။ ဋ္ဌာန ပရေၚ်ပညာ အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဟွံဒးကဵု စရိတ်ဘာ ဟွံသေၚ်ရောၚ်။ သွက်သ္ဂောံတီ ၚုဟ်မး စရိတ်ဘာ ညးတအ် ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သွက်သ္ဂောံတီ မူကမၠောန်ဘာ ညးတအ် ဂမၠိုၚ်ကီု၊ သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာ အဆက်ကဵု ဋ္ဌာန ပရေၚ်ပညာတေံ တပ်တပ်(တာရာက်) ဂွံမာန်ရောၚ်။