ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ

ပရေင်လီဠာန်ဂှ် နူဇကုဇကုကီု ဟွံသေင်မ္ဂး နူမၞိဟ်တၞဟ်တံကီု ရန်တၟံကဵုသ္ဂောံကလေင်ကေတ် အရာမွဲမွဲသာ်တုဲ သ္ပဏာကဵုညးတၞဟ် ဂွံပတှ်ေအာ လ္တူအရာမွဲမွဲသာ်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ် ဟီုပ္တိတ် ပရေင်ဒဒှ်ဍာံပေင်ပေင် ဟွံသေင်မဒှ်ရ။ တင်နင်ပရူသက်သဳပူဂဵုဇကုကီု ဒဒှ်ဍာံပေင်ပေင်တံကီု ပၞုက်လဝ်တုဲ သီုကဵုဟီုပ္တိတ်ဏာ ပရူဒဒှ်ဍာံပေင်ပေင် ဟွံသေင်ဂှ် ဒှ်ပရေင်လီဠာန် မဒှ်ရ။

ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴဂှ် အ္ခိင်မၞိဟ်တံ မၞုံကဵုတာလျိုင် ပ္ဍဲအဝဵုအဏာ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ ဂုဏ်ဖဵုပရဲပူဂဵုဇကုတုဲ ပြဝဏာနဲကဲဟွံယျဵုလ္ဂူမွဲမွဲ မဒှ်ရ။ ဥပမာ စပ်ကဵုပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴဂမၠိုင် သီုကဵုပါလုပ်မံင် ပွမဒုင်တဲ ပရင်တဲကေုာံသြန် နူကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴဂှ် အယာံမာတ်ၜိုတ် ဒုင်ကေတ်တဲ အရာမွဲမွဲသာ်ဓဝ် ဟွံသေင်တုဲ နူမၞိဟ်တၞဟ်တၞဟ်ကဵုဒှ် နူဂကောံတၞဟ်တၞဟ်ကဵုဒှ် ပွမကဵုဏာ ကေုာံ ပွမအာတ်မိက်ကေတ် အရာမၞုံကဵုၚုဟ်မးလဵုမွဲဒှ်ဒှ် တံဂှ်လေဝ် ပါလုပ်မံင် သီုဖအိုတ် မဒှ်ရ။

အစဳဇန်ဍေက်စဂုန်ဖဵုပရဲ

အစဳဇန်ဍေက်စဂုန်ဖဵုပရဲဝွံ ဒၞာဲမၞိဟ်ဂမၠိုင်တံကီု ဒၞာဲဂကောံမၞိဟ်ဂမၠိုင်တံကီု အဆက်တၟေင် နူ UNHCR နွံမံင် ဟီုပ္တိတ်ဗွဲဟွံဍာံတုဲ နကဵုပရေင်လှာဲဂတးကဵုကေတ် သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ အရာမၞုံကဵုၚုဟ်မး ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး သြန်ဒှ်တုဲ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံဂုန်ဖဵုပရဲမွဲမွဲ ဒုင်ဂတိပါင် မပ္တံ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ၊ လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကေုာံ ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ဇရေင် ဍုင်တတိယတေံ မဒှ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုအစဳဇန်ဍေက်စပရဲဗီုဗီုဏံဂှ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်တံ ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် နကဵုလၟိဟ်သြန်ဂၠိုင်ဂၠိုင် ဒးဒုင်လီဠာန်ကၠုင်လဝ်နွံမံင် မဒှ်ရ။

ဥပမာ စပ်ကဵုအစဳဇန်ဍေက်စဂုန်ဖဵုပရဲတံဂှ် ပါလုပ်မံင် ပူဂဵုညးမဟီုပ္တိတ် အဆက်ပ္ဍဲ UNHCR နွံမံင် ဟွံသေင်သာ်ဂှ်မ္ဂး အဆက်ကဵုဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် နွံမံင်ကီုဏောင် မဒှ်ရ။ သွက်သ္ဂောံကလိအရီုဗင် ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ UNHCR ကီု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ကီု ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ RSD ကီု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ်တုဲ အာတ်မိက်သြန် မဒှ်ရ။

ကိစ္စရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင် သ္ပဂုဏ်တုဲ စၟတ်သမ္တီလဝ်ညိ။ နူကဵု UNHCR ဝွံ တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ ကိစ္စရေင်တၠုင် လဵုမွဲဒှ်ဒှ်ကီု ပရေင်ရေင်တၠုင်ပဵုတုဲပြဟ်တံဂှ်ကီု ဇကုကဵုကေတ်သြန် ဂွံဟွံမာန် မဒှ်ရ။

ပွမတဝ်စၞေဟ် ဒစဵုဒစးကဵု ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ

လ္တူပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတံဂှ် ပရေင်အေင်ဒုင် ညိဟွံမွဲ မဒှ်ရ။

စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ အလုံသီုဖအိုတ်တံဂှ် မူဝါဒအေင်ဒုင် UNHCR ညိဟွံမွဲရောင်။

ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာမးမး လၟိုန်ကာလ မဒှ်ရောင်။

ကိစ္စရေင်တၠုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အလုံအိုတ်သီုဂှ် လၟိုန်ကာလ နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင်။ နူကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ သွက်ပရေင်ရေင်တၠုင် ပဵုတုဲပြဟ်မြက်ဏောင်ဂှ် ဇကုကဵုကေတ်သြန် ဂွံဟွံမာန် မဒှ်ရ။

ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဲဂှ် ကလိလောန်ဟွံဂွံ ဟီုပ္တိတ်ညိ။

ပွမကဵုသြန်ကီု ပွမဒုင်တဲသြန်ကီု သာ်ဂှ်ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်မၞိဟ်မွဲမွဲ ပွမကၠောန်ကဵုအရာမွဲမွဲသာ် တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR ဂှ် ဒှ်ပြဝဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်သဳလဗၠေတ်မှာ မဒှ်ရ။

ဌာန Risk, Integrity and Oversight Team (RIOT)

ဌာန Risk, Integrity and Oversight Team (RIOT) ပ္ဍဲ UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဝွံ ကေတ်တာလျိုင် ကၠောန်သ္ပ ပရေင်စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ လ္တူကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမခလိုင်လုပ်ဒုဟ် စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴတုဲ မင်ရံင်စၟဳစၟတ်မံင် ပရေင်ချဳဒရာင်လီဠာန်ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။

ဌာန RIOT ဏံဝွံ သီုကဵုကၠောန်သ္ပ ပရေင်ပ္ကတ်ပ္ကေင် ကဵုသတိ လ္တူပရေင်လီဠာန်တုဲ သွက်ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင်ကီု ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ကီု ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကု UNHCR ဂမၠိုင်ကီု သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီုဂှ် ချူပ္တိုန်လိက်ဒုင်စဳရေင် မဒှ်ရ။

ပွမချူပ္တိုန်လိက်ဒုင်စဳရေင် လ္တူသၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကု UNHCR

စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ ဗီုပြင် အလုံသီုဖအိုတ်တံဂှ်တုဲ နကဵုမၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ခလိုင်လုပ်ဒုဟ်လီဠာန်ကီု သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံတံဂှ် ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ် ဇြိုဟ်ဇြိုဟ်နက်နက် မူဝါဒအေင်ဒုင် UNHCR ညိဟွံမွဲ မဒှ်ရောင်။

စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ မကလိလောန်လဝ် နကဵုသၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) UNHCR ကီု ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံ ကု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု ယဝ်ရဇကုကလိဂွံလဝ် တင်နင်ပရူ နွံမံင်မ္ဂး သွက်ပရေင်စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ မၞုံဗၠးၜးဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ ကဵုသမ္တီတေင် ဇရေင် UNHCR’s Inspector General’s Office (IGO) မဖျေံလဝ်သ္ဇိုင် ပ္ဍဲဍုင်ဂျဳနဳဗာ ကၟိန်ဍုင်သွေတ်ဇြာလာန် (Geneva, Switzerland) တေံညိ။ ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင်ဏံဝွံ နကဵုဝှမ်တေင်အန်လာင်(IGO’s Online Complaint Form) ဆက်စၠောံတေင်ဂွံမာန်တုဲ သာ်ဂှ်ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုအဳမေဝ် inspector@unhcr.org ဏံလေဝ် ချူပလံင်ဗ္စိုပ်ဏာလိက်အဳမေဝ် ဂွံမာန်ကီု မဒှ်ရ။

လိက်ကဵုသမ္တီတေင် အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် မၞုံသစ္စဂတိဝတ် ဗွဲမတေင်ဂြတ်တုဲ IGO ကြက်ဂိုင်စွံမင်မွဲအာဏောင်။

ပွမကဵုသမ္တီတေင် လ္တူညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်

လ္တူပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်လာပ်ဗဇဴ မခလိုင်လုပ်ဒုဟ် နကဵုညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု ဟွံသေင်မ္ဂး ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် တၞဟ်နဂွံကၠောန်သ္ပ ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင် မၞုံသစ္စဂတိဝတ် သ္ဂောံဗ္စိုပ်ဇရေင် RIOT ဂှ် နဲကဲနွံ (၂) နဲ မဒှ်ရ။