ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်ဂမၠိုင်

ပရေင်ထတ်ယိုတ်ဇကုဂှ် ကိစ္စဇၞော်လောန်ရ။ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ကုညးမပၠောပ်လဝ်စရင် ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာတုဲတုဲဂှ် စပ်ကဵုပရေင်လွဳယဲ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင် ကလိဂွံအခေါင် လုပ်လွဳမာန်ရ။

ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ် UNHCR

ပရေင်လွဳယဲစကိုပ်ကၠာ

ပရေင်လွဳယဲစကိုပ်ကၠာဂှ် ဒှ်သ္ဇိုင်ရေင်တၠုင် ပရေင်ထတ်ယိုတ်ရ။ ယဝ်ရဇကုမံင်စဟွံခိုဟ်မ္ဂး အတိုင်ပြဒ္ဒညာ ပရေင်ထတ်ယိုတ် ဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲကဵုရုင်ဂဥုဲကဆံင်ကဆံင် ဂမၠိုင်တံဂှ် ဇကုထေက်ကဵုဒးအာ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲလွဳလွတ် စတံကၠာရ။

ယဝ်ရကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး တၞးလိက်အာတ်မိက်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု UNHCR ဇကု နွံမ္ဂး ရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင် မပ္တံ ရုင်ဂဥုဲ ကသိဟတာန်(Klinik Kesihatan) ကေုာံ ဌာန မၞိဟ်ယဲမ္ၚးဂမၠိုင်(ဟွံဒးတိတ် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ) (OPD) ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲဇၞော်ဂမၠိုင်ဂှ် သွက်ကောန်ဍုင်သ္အာင်မဂၠိုင် နကဵုယှအ်ဖျေံၚုဟ်မးစရိတ် ၅၀% က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ရေင်တၠုင်မံင် ပရေင်လွဳယဲကိုပ်ကၠာရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံလွဳယဲ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲ NGO ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဏာဇြဟတ်ရ။ ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာကီု၊ တၞးလိက် UNHCR ကီု နွံကဵုဒှ် ဟွံမွဲကဵုဒှ်၊ ရုင်ဂဥုဲ NGO ဂမၠိုင် ဒုင်တဲမၞိဟ်ယဲဂမၠိုင်ဏောင်။

ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင်ဝွံ ဗွဲစေတနာ သွက်သ္ဂောံယှအ်ဖျေံ ၚုဟ်မးစရိတ်လွဳယဲ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ်တုဲတုဲရ။ ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကလၟေင်လၟေင်ဂမၠိုင် လ္တူမုက်ဝါပ်သာက်ဏံ ထမံက်ထ္ၜးကဵုလဝ်ရ။ ပရေင်လွဳလွတ်ဆေင်စပ်ကဵု ဂဝ်ဂၞဴဂမၠိုင် (သွက်မၞိဟ်ဗြဴ မၞုံပဋိသန္ဓိ) ကီု၊ ပွမရေင်တၠုင်ဖျေံအစဳဇန် ကၟိန်သ္ၚိဂမၠိုင်ကီု၊ ပွမလွဳလွတ် သွက်ယဲကၞံဍာတ်ကီု၊ ကေုာံ သီုကဵုယဲဆီတိုန်တံဂှ် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ကလိဂွံမာန်ရ။

ကာဒ်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကေုာံ တၞးလိက် UNHCR မွဲမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး သွက်ရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် မပ္တံ ရုင်ဂဥုဲ ခွာယ်လိတာတ် (Qualitas and Care Clinics) တံဂှ် ဇကုကေတ်ဏာ ကာဒ်ဂကောံဂကူဇကု ဟွံသေင်မ္ဂး တၞးလိက်ထံက်ဂလာန် နူအာန်ဂျဳအိုဝ် (NGO) မွဲမွဲညိ။

ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲပုဂ္ဂလိကဂမၠိုင် ယဝ်အ္စာဂဥုဲ ထေင်ကေတ် ဇကုဒးတိုန်ရုင်ဂဥုဲဇၞော် သွက်ပရေင်လွဳယဲပဵုတုဲ ဒးနွံပၟိက်ဏောင်ဒှ်မ္ဂး သွက်ဇကုဂွံလုပ်စိုပ်ကဵု ရုင်ဂဥုဲဇၞော်ဂှ် နကဵုလိက်ထံက်ဂလာန်စၞောန်ထ္ၜးမွဲမွဲ အ္စာဂဥုဲတံချူကဵုဇကုရ။

ပရေင်ရေင်တၠုင်ကေုာံဗ္ဒမ်ဂဥုဲ NGO ဂမၠိုင်

ယၟုရုင်ဂဥုဲ NGO သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် ဇကုလုပ်ဗဵုရံင်ဂွံမာန်ရ။ သွက်သ္ဂောံကလိဂွံ တင်နင်ပရူပဵုတုဲဂၠိုင် စပ်ကဵုဌာန်ဒၞံင်၊ မဂၞန်ဖုင်၊ အဳမေဝ်၊ အ္ခိင်ကမၠောန် ကေုာံ ပရေင်ရေင်တၠုင်ဂမၠိုင်ဂှ် ပ္ဍဵုလ္တူမပံက်(button)ဂှ်ညိ။

 • ရုင်ဂဥုဲစေတနာသုကျဳ (Tzu-Chi Free Clinic)> ဂၠံင်ပူဒူ Jalan Pudu
 • ရုင်ဂဥုဲစေတနာသုကျဳ (Tzu-Chi Free Clinic) > ကဠင် Klang
 • ရုင်ဂဥုဲရေင်တၠုင်ဂေတ်လွဳသုကျဳ (Tzu-Chi Mobile Clinic) > သာလယျင် Selayang
 • Health Equity Initiatives > ပြေတ်ဝှေဲ Brickfields
 • ရုင်ဂဥုဲ ACTS – Arrupe > ပြေတ်ဝှေဲ Brickfields
 • ဌာနလွဳပရေင်ထတ်ယိုတ် သ္ဇိုင်ဂကောံမၞိဟ် (CHCC) / PT ဝှောင်ဒေယှေန် (Community Health Care Centre (CHCC) / PT Foundation) > သာန်တူ Sentul
 • ရုင်ဂဥုဲ HOPE Worldwide Free Clinic> သာန်တူ Sentul
 • ရုင်ဂဥုဲမေအ်ဝါ ၆ (Klinik Mewah 6) > ပါတ်တဝတ် Butterworth
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik QFFD – MERCY Malaysia Malaysia) > အာမ်ပင် Ampang
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik QFFD – MERCY Malaysia > ကစင် Kajang
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik QFFD – IMARET > သာလယျင် Selayang
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik QFFD – IMARET > ကိုဝ်တတေန်ကဳ Kota Tinggi
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik QFFD – MRA > သောင်ၚာဲပတ်တနဳ Sg Petani
 • ရုင်ဂဥုဲ Klinik Amal Muhajir > သဳရိကာမ်ဗာန်ဂါန် Seri Kembangan
 • Subang Jaya > Klinik Kecheerian

ဒၞာဲပရေင်ထက်ယိုတ် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂမၠိုင်

ဒၞာဲရုင်ဂဥုဲကဵုလဝ်လက်ကရဴဂမၠိုင် ပ္ဍဲဖါန်နေတ်သိုဝ်လာ မလေဝ်ယှာ (Peninsular Malaysia) လုပ်ဗှ်ဂွံမာန်ရ။

ပရေင်လွဳယဲ ကဆံင်လ္ဒောဝ်

အ္ခိင်အကာဲအရာယဲဇကု ပဵုတုဲက္ဍင်တိုန်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံဆဵုကဵုအ္စာဂဥုဲစိုန်သ္ကီုတၟေင် ပ္ဍဲရုင်ဥုဲမွဲမွဲ ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံထပ်သၠုင်ပ္တိုန် ပရေင်လွဳလွတ်မွဲကဆံင်ပၠန်ဂှ် ဇကုဒးဒုင်ပလံင်ဗ္စိုပ် ပၠောပ်ဏာ ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲမွဲမွဲဏောင်ဂှ် နူရုင်ဂဥုဲတံဂှ် ဆက်စၞောန်ထ္ၜးကဵုရ။

ယဝ်ရကာဒ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံသေင်မ္ဂး တၞးလိက်အာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု UNHCR ဇကုနွံမ္ဂး စရိင်ဂဥုဲ သွက်ကောန်ဍုင်သ္အာင် ၅၀ က္ဍိုပ်ကၠံ % ရုင်ဂဥုဲအလဵုအသဳဂမၠိုင် ယှအ်ဖျေံၚုဟ်မးရ။

ပရေင်လွဳလွတ် စရိတ်ရုင်ဂဥုဲဝွံ ၚုဟ်မးက္ဍင် ဒှ်မာန်ရ။ သွက်သ္ဂောံကဵုအရီုဗင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဗၞတ်ဗ္ၜတ်ပိုင်ခြာလဝ် သြန်ထံက်ပင်ရ။

သွက်ဂွံတိုန်ရုင်ဂဥုဲဇၞော် စပ်ကဵုလွဳယဲ ကေုာံ ပွမကရေက်ဂမၠိုင်ဂှ် အာတ်မိက်ရီုဗင် ပ္ဍဲဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံကဵု UNHCR (IMARET (Islamic Medical Association of Malaysia Response and Relief Team) တေံ ဂွံမာန်ရ။

နကဵုလိက်စၟတ်သမ္တီယဲ မဆက်စပ်တံဂှ် ပ္ဍဲပရေင်ဆက်စၠောံ မကဵုလဝ်သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဝွံ သ္ပဂုဏ်တုဲပလံင်ဗ္စိုပ်ဏာညိ။

အဳမေဝ် referralunhcr.imaret@gmail.com

မဂၞန်ဆက်စၠောံ ပၟိက်ကေင်ကာဇၞော်မံက်တိုန်/ဝါတ်သာပ်(WhatsApp)
1. 017-6085803
2. 017-6085814
3. 017-6085823

တင်တုပ်စိုတ် အာတ်မိက်လဝ်ဂမၠိုင်ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်အာမွဲစွံ နကဵုကမ္မတဳစၞောန်ထ္ၜး ပရေင်ထတ်ယိုတ် (Health Referral Committee) သောင်ထ္ၜးရီုဗင်အာ နကဵုတင်စၞောန်ထ္ၜး ပရေင်ထတ်ယိုတ် ပလံင်ဗ္စိုပ်အပ္ဍဲ UNHCR (the Referral Healthcare Guidelines of UNHCR)

သွက်သ္ဂောံရီုဗင် ဒဒှ်မပလံင်ဗ္စိုပ် မဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် အလုံအိုတ်သီုဂှ် ကမ္မတဳဏံဂှ် မၞိဟ်စၞးနူ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂမၠိုင် ကေုာံ NGOs 3 ဂကောံ မွဲဟာန်ကေုာံ ပူဂဵုဒုင်ကာ မဆေင်စပ်ကဵု ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကေုာံ ပူဂဵုဒုင်ကာ ဟွံဆေင်စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ် ပါလုပ်မံင်ရ။

စၟတ်သမ္တီ၊ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ သွက်ဂွံကဵုအရီုဗင် နကဵုကိစ္စ မအာတ်မိက် ပရေင်စံၜတ် သွက်ယဲခၞေဟ်ဂှ် ပိုဲဟွံသၟဟ်အစောံရ။ စပ်ကဵုပွမကရေက် ယဲဂြိုဟ်ဂမၠိုင်၊ အာန်ဂျဳအိုဝ်ဖၠာတ်သတဳ(angioplasty) (ပွမကရေက်ယဲကတေင်ဆီၜေတ်) ကေုာံ ယဲရိုဟ်(ခါန်ဇြာ) တံဂှ်လေဝ် တန်တဴမံင်ကဵု သြန်ဒါန်ကလိဂွံရ။