ပရေင်ရေင်တၠုင်ကေုာံဗ္ဒမ်ဂဥုဲ NGO ဂမၠိုင်

ယၟုရုင်ဗ္ဒမ်ဂဥုဲ NGO ဂမၠိုင် မွဲစွံကဵုဌာန်ဒၞံင်၊ မဂၞန်ဖုင်၊ အဳမေဝ်၊ အ္ခိင်ကမၠောန် ကေုာံ ပရေင်ရေင်တၠုင်ဂမၠိုင်တံဂှ် ဇကုလုပ်ဗဵုရံင်ဂွံမာန်ရ။

Operating Hours
Tzu-Chi Free Clinic [Jalan Pudu]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu Chi Free Clinic [Klang]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu-Chi Mobile Clinic [Selayang]
Temporarily suspended due to MCO

2nd Sunday of the Month: 8:00am–12:00pm

Please refer to their service hours for further information

Health Equity Initiatives [Brickfields]
By appointment only
ACTS Clinic - Arrupe [Brickfields]
Mon–Fri: 9:00am – 1:00pm & 2:00pm–5:00pm
Sun: 9:00am–1:00pm
Community Health Care Centre (CHCC) / PT Foundation [Sentul]
HIV Screening
Tue: 2:00pm–4:15pm & 7:00pm–8:15pm
Thu: 10:00am–11:30pm & 2:00pm–4:45pm
Sat: 10:00am–12.30pm & 3:00pm–4:45pm

Counselling:
By appointment only

HOPE Worldwide Free Clinic [Sentul]
Tue & Thu: 10:00am–1:00pm & 2:00pm-4:00pm
Klinik Mewah 6 [Butterworth]
Mon-Fri: 9:00am–12:45pm & 1:45pm-5:30pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Ampang]
Mon-Thu: 9:00am–5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Kajang]
Mon-Thu: 9:00am-5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - IMARET [Selayang]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - IMARET [Kota Tinggi]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - MRA [Sg Petani]
Sun-Thu: 8.30am-5.30pm

Closed on Fri & Sat

Klinik Amal Muhajir [Seri Kembangan]
Sat: 9am–1pm, 2 –5pm
Sun: 9am–1pm & 2–5pm

Closed on weekdays

HumanKind [Jalan Universiti]
Helpline
Mon-Sun: 12pm–12am

Text helpline
Mon-Sun: 6pm-12am

Operating Hours
Tzu-Chi Free Clinic [Jalan Pudu]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu Chi Free Clinic [Klang]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu-Chi Mobile Clinic [Selayang]
Temporarily suspended due to MCO

2nd Sunday of the Month: 8:00am–12:00pm

Please refer to their service hours for further information

Health Equity Initiatives [Brickfields]
By appointment only
ACTS Clinic - Arrupe [Brickfields]
Mon–Fri: 9:00am – 1:00pm & 2:00pm–5:00pm
Sun: 9:00am–1:00pm
Community Health Care Centre (CHCC) / PT Foundation [Sentul]
HIV Screening
Tue: 2:00pm–4:15pm & 7:00pm–8:15pm
Thu: 10:00am–11:30pm & 2:00pm–4:45pm
Sat: 10:00am–12.30pm & 3:00pm–4:45pm

Counselling:
By appointment only

HOPE Worldwide Free Clinic [Sentul]
Tue & Thu: 10:00am–1:00pm & 2:00pm-4:00pm
Klinik Mewah 6 [Butterworth]
Mon-Fri: 9:00am–12:45pm & 1:45pm-5:30pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Ampang]
Mon-Thu: 9:00am–5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Kajang]
Mon-Thu: 9:00am-5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - IMARET [Selayang]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - IMARET [Kota Tinggi]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - MRA [Sg Petani]
Sun-Thu: 8.30am-5.30pm

Closed on Fri & Sat

Klinik Amal Muhajir [Seri Kembangan]
Sat: 9am–1pm, 2 –5pm
Sun: 9am–1pm & 2–5pm

Closed on weekdays

HumanKind [Jalan Universiti]
Helpline
Mon-Sun: 12pm–12am

Text helpline
Mon-Sun: 6pm-12am

Tzu-Chi Free Clinic [Jalan Pudu]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu Chi Free Clinic [Klang]
Mon, Tue, Thu, Fri: 9:00am-12:30pm and 1:30pm–4:30pm
Wed: 1:30pm-4:30pm
Sun: 9:00am–12.30pm
Tzu-Chi Mobile Clinic [Selayang]
Temporarily suspended due to MCO

2nd Sunday of the Month: 8:00am–12:00pm

Please refer to their service hours for further information

Health Equity Initiatives [Brickfields]
By appointment only
ACTS Clinic - Arrupe [Brickfields]
Mon–Fri: 9:00am – 1:00pm & 2:00pm–5:00pm
Sun: 9:00am–1:00pm
Community Health Care Centre (CHCC) / PT Foundation [Sentul]
HIV Screening
Tue: 2:00pm–4:15pm & 7:00pm–8:15pm
Thu: 10:00am–11:30pm & 2:00pm–4:45pm
Sat: 10:00am–12.30pm & 3:00pm–4:45pm

Counselling:
By appointment only

HOPE Worldwide Free Clinic [Sentul]
Tue & Thu: 10:00am–1:00pm & 2:00pm-4:00pm
Klinik Mewah 6 [Butterworth]
Mon-Fri: 9:00am–12:45pm & 1:45pm-5:30pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Ampang]
Mon-Thu: 9:00am–5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - MERCY Malaysia [Kajang]
Mon-Thu: 9:00am-5:00pm
Fri: 10:00-12:30pm & 2:30pm–4:00pm
Klinik QFFD - IMARET [Selayang]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - IMARET [Kota Tinggi]
Mon-Fri: 9.00am–5.00pm

Closed on weekend

Klinik QFFD - MRA [Sg Petani]
Sun-Thu: 8.30am-5.30pm

Closed on Fri & Sat

Klinik Amal Muhajir [Seri Kembangan]
Sat: 9am–1pm, 2 –5pm
Sun: 9am–1pm & 2–5pm

Closed on weekdays

HumanKind [Jalan Universiti]
Helpline
Mon-Sun: 12pm–12am

Text helpline
Mon-Sun: 6pm-12am