ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာကောန်ၚာ်

ယဝ်ရဇကု ဆဂွံကလိဂွံလဝ် ကောန်ၚာ်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံကလိဂွံ လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် ကောန်ဇာတ်ဇကုဂှ် ဇကုထေက်ကဵု ဒးပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ဇာတ်ဇကု ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေန်သတာ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုင် (NRD) မဒှ်ရ။ ကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိတုဲ အပ္ဍဲပွိုင် ၆၀ တ္ၚဲ ယဝ်ရဇကုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာမ္ဂး ဟွံဒးကဵုစရိတ် ပ္ဍဲဌာန NRD မဒှ်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် လက်ကရဴနူ ၆၀ တ္ၚဲတုဲတုဲ ဟိုတ်နူပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာလဇုဲဂှ် ဇကုဒးကဵုစရိတ် ဒှ်မာန်ရ။

ကဆံင် ၁။ ကလိဂွံလိက်ဝှမ်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴ

ဒးအာကေတ်လိက်ဝှမ် ပ္ဍဲရုင်ဂဥုဲမဟာဇန် ဒၞာဲကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD) မဒှ်ရ။

ကဆံင် ၂။ အာရုင်ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD)

နကဵုလိက်ဝှမ်ဗပေင်လဝ်ကီု လိက်တၞးမ္ဒးနွံပၟိက်တံကီု ဍိုက်ပေင်တုဲဒှ်မ္ဂး အာရုင်ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD) တေံညိ။

တင်စၞောန်ထ္ၜး သွက်ဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD)

တၞဟ်နသ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၞိ ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD) တေံဂှ် လၟေင်ကမၠောန်သၟဝ်ဏံဂမၠိုင် ဇကုဒးနွံပၟိက်ကၠောန်ဗက်အာ မဒှ်ရ။

  • လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ပူဂိုလ်ဂမၠိုင် (ကာဒ် UNHCR ၊ ကာဒ်ဂကောံဂကူဇကုဂမၠိုင် / လိက်စၟတ်တတ်ကၠောံဍုင်(ဖါတ်သပတ်) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲဂမၠိုင်။
  • လိက်ကသုက်မ္ၚဵုထပ်တဲ ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်ကသုက်ထောံပြးအိန်ထံင် စပ်ကဵုမိမ (ယဝ်ရကလိဂွံမာန်) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲဂမၠိုင်။
  • ယဝ်ရကောန်ၚာ်ဂှ် သၠးဂဝ်ဂၞဴပ္ဍဲသ္ၚိမ္ဂး လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်သ္ပဒ္တန် နူကဵုရုင်ဂဥုဲမဟာဇန် ဟွံသေင်မ္ဂး လိက်ဒုင်စိရေင်ထံက်ဂလာန်ဗၠာဲသၟိင် – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ်
  • လိက်ဝှမ်ပ္တိုန်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ ဍိုက်ပေင်ဍိုက်ပေင် အလုံဖအိုတ် – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ် ကေုာံ တၞးဆာဲဂမၠိုင်။
  • လိက်အုပ်အပ်ဗုင် (လိက်စၟဳစၟတ်မိအုပ်လဝ်ဗုင်) – အဝ်ရဳဂျေန်နေဝ်ဇေတ်ဇေတ်
  • ယဝ်ရဇကုဒှ်မံင်တောဲဆောအိန်ထံင် မူသလေမ်ဟွံသေင်မ္ဂး စပ်ကဵုပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ပူဂဵုမဟီုထ္ၜးလဝ်ဒှ်မ(အပါ)ကောန်ၚာ်ဂှ် ဒးထပက်စၟတ်တဲ မွဲစွံကဵုမိကောန်ၚာ်ဂှ် မဒှ်ရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ဟွံသေင်မ္ဂး တင်နင်ပရူမ(အပါ)ဂှ် ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် မဒှ်ရ။

တင်ကဵုသတိ

v

ပူဂိုလ်ဟီုအရေဝ်မလေဝ်လေပ်

ယဝ်ရဒှ်မာန်မ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံဂွံဒှ်အရီုဗင်ဇကုဂှ် ကေတ်အရီုဗင်ကဵု ပူဂိုလ်ညးမဟီုမလေဝ်လေပ်မွဲမွဲဂှ် ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရ။

သၠးဂဝ်ဂၞဴပ္ဍဲဌာနထိင်ဒဝ်

ယဝ်ရကောန်ၚာ်သၠးပဋိသန္ဓိ အဃောမိဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်၊ ဒးဒၟံင်ထံင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကောန်ၚာ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိကီု သီုကဵုသ္ဂောံကလိဂွံလိက်ကသုက် ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ဂှ် ညးတာလျိုင် အေမ်မိဂြေယှေန်(immigration) ပ္ဍဲဌာနထံင်တေံ ထေက်ကဵု ရီုဗင်ကဵုဏောင်။ မိကောန်ၚာ်ကီု ကောန်ၚာ်ကီု သီုၜါဂှ် ဆက်နွံအာမံင် သၟဝ်ပရေင်မင်မွဲဂီုကၠီု ညးတာလျိုင် အေမ်မိဂြေယှေန်တံ မဒှ်ရ။

ပူဂိုလ်အာပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ

မိမကီု၊ ညးမင်မွဲလုပ်သၞောဝ်ဥပဒေဂမၠိုင်ကီု၊ ဟွံသေင်မ္ဂး ပူဂဵုညးမၞုံကဵုဗဟုသုတ ဆဵုဂဗလဝ်ပရူကောန်ၚာ်တံကီု နကဵုလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် မ္ဒးနွံပၟိက်ဂမၠိုင် ယဝ်ညးတံကေတ်ဏာမ္ဂး ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ဂွံမာန်ရ။

ဒၞာဲ စပ်ကဵုဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD)

ဌာနပါ်တိတ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် လၟေင်လဝ် ဒၞာဲဏံ ဇကုအာပ္တိုန်စရင်ဂွံမာန်ဖအိုတ်ရ။ ယဝ်ရဇကုတန်တဴမံင် ပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူမ္ဂး အာပ္တိုန်စရင် ပ္ဍဲရုင်သၟဝ်ဏံ ပိုဲမိက်ဂွံကဵုဏာကသပ်ရ။

NRD/JPN Jalan Duta
Bangunan Kerajaan Jalan Duta
(Kompleks Kerajaan Tuanku Abdul Halim)
Publika Dutamas, 1, Jalan Dutamas, Solaris Dutamas
50480 Kuala Lumpur

တင်စၞောန်ထ္ၜး ဗဳဒဳယိုဝ် စပ်ကဵုလၟေင်ကမၠောန် ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲဌာနပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ကၟိန်ဍုင် National Registration Department (NRD) ဏံဂှ် ဇကုဗဵုရံင်ဂွံမာန်ရ။

ပရေင်ထပ်ပံင်စုတ် ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်တၟိ ပ္ဍဲဝှဴ UNHCR ဇကု

ယဝ်ရဇကုလုပ်လဝ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာတုဲတုဲမ္ဂး လိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်မၞိဟ်ကီု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်တၞဟ်တၞဟ်တံကီု ကလိဂွံလဝ်တုဲမ္ဂး တၞးဆာဲစပ်ကဵုလိက်ကသုက်ကောန်ၚာ်က္ကဵုဒှ်မၞိဟ်ကီု လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်တၞဟ်တၞဟ် မ္ဒးနွံပၟိက်တံကီု သ္ပဂုဏ်တုဲ ပ္တိုန်စုတ်ပ္ဍဲ ဝှမ်ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိ Family Composition Change form ဏံညိ။

သ္ပဟိုတ်နူကဵုပရေင်ဗ္စာရဏာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ ပွမကွာ်လုပ်တံဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံဒုင်တဲဒုင်တၠုင်မဒှ်ရ။ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။ နကဵုဗပေင် ဝှမ်ပရေင်ပြံင်လှာဲပံင်ပကောံကၟိန်သ္ၚိ Family Composition Change form ဂှ် ဇကုအာတ်မိက်ဂွံမာန်ရ။

ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် မင်ကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကော်ဏာဖုင်ဇကုညိ ဟွံသေင်မ္ဂး မဂၞန်ဆက်စၠောံ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ နကဵုမဂၞန် +6017-614 3810 နူ 8 နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် 4 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက် ဇကုကော်ဏာဖုင်ဂွံမာန်ရ။