ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်

ဗွဲဓမ္မတာမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပ္ဍဲရုင်ဂှ် UNHCR ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ကော်ဘိက်နင် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် (POCs) ကဵုကၠုင်စိုပ်ရုင်ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ ဂွံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပ္ဍဲရုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ရေင်တၠုင်ကၠောန်ဟွံဂွံရ။ စၞးဂှ်မ္ဂး သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမၞုံပၟိက်ဆန္ဒ ကၠောန်သ္ပအေန်ထာဗျူ နကဵုဖုင်တံဂှ် UNHCR ကၠောန်သ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ နကဵုဖုင်ရ။ သ္ပဟိုတ်နူ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် ကေုာံ ပရေင်အာတ်မိက် ပွမမံင်စံင်ခြာခြာ အကြာမၞိဟ်ဂမၠိုင် မဒက်ပ္တန်ဖျေံလဝ် နကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာတုဲ ဣဏံဂှ် သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ပရေင်ထတ်ယိုတ် သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) UNHCR ရ။

ရန်တၟံကဵု ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂွံဆက်စၠောံကဵုဇကု ဂွံမာန်တုဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ မဂၞန်ဖုင်ဇကု ကဵုဂွံဂျိုင်မံင်လၟိုန်ညိ။ ဇကုကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင်တၟိ ဂွံမာန်ရ။ ဒၞာဲဏံ ပ္ဍဲဝါပ်သာက် UNHCR Malaysia ဟွံသေင်မ္ဂး သုင်စောဲ SMS (ဒၞာဲဏံတင်စၞောန်ထ္ၜး).

သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်လဝ်ညိ။ ပရေင်ရေင်တၠုင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ အလုံအိုတ်သီုဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင်။ ပရေင်ကဵုသမ္တီတေင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် လ္တူကိစ္စ မဆေင်စပ်ကဵုပရေင်လီဠာန်တံဂှ် ယဝ်ဇကုမိက်ဂွံတေင်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲပလံင်နင်လိက် နကဵုအဳမေဝ်mlslufrd@unhcr.org ဏံညိ။. လ္တူပရေင်ကမၠောန် သၞာဲဒါ(ညးဒုင်ကာ) UNHCR တံဂှ် ယဝ်ဇကုမိက်ဂွံကဵုသမ္တီတေင်နွံမံင်မ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲပလံင်ဗ္စိုပ်ဏာလိက် ဇရေင်ရုင်ဇၞော် ပ္ဍဲဍုင်ဂျဳနဳဗွာ (Geneva) တေံ နကဵုအဳမေဝ်inspector@unhcr.org ဂွံမာန်ရ။. FAQ သၟဝ်ဏံဂှ် သောင်တလးလဝ် လၟေင်ကမၠောန် UNHCR စပ်ကဵုပရေင်သၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူအန်လာင်ရ။

ပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင်

သွက်တင်နင်ပဵုတုဲကလိဂွံမာန် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟဳစၟတ်ရံင်အာ လ္တူပုစ္ဆာမသၟာန်မံင် မွဲနှေံမွဲနှေံဂမၠိုင် (FAQ) စပ်ကဵုပရေင်သၟာန်သွဟ် အေန်ထာဗျူအန်လာင် ဂွံမာန်ရ။