စၟတ်တ္ၚဲချိင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဂမၠိုင် (စၟတ်တ္ၚဲ ၁၇ ဂိတုဂျုန် သၞာံ ၂၀၂၀)

Wednesday / 17 June 2020

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံကၠုင်ရုင် စပ်ကဵု သ္ဂောံကၠောန်သ္ပ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဂမၠိုင် ကေုာံ လၟေင်ကမၠောန် တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ဂှ် UNHCR ကြက်စဆက်ဏာဖုင်ဏောင်။ သ္ပဟိုတ်နူ ကောံကလောံမၞိဟ်ဂၠိုင်ဂၠိုင် ဟွံကလိဂွံအခေါင်ဏီတုဲ သွက်သ္ဂောံဖအောန်ဖျေံ လၟိဟ်မၞိဟ် ပ္ဍဲရုင်တုဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင် ကြက်ကၠောန်သ္ပအာကမၠောန်ကၠာဏောင်။

သွက်ကုညးမကလိဂွံလဝ်ဖုင် သကဵုကၠုင်ရုင်ဂမၠိုင်ဂှ် သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ နကဵုစၟတ်တ္ၚဲကေုာံအ္ခိင်ဂှ် ကြက်ကဵုဏာဏောင်။ ယဝ်ရဇကု ဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။ ကုညးမကၠုင်စိုပ်ရုင် ဆ္ဂး စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး ကြက်ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴလွာဲဂှ်ဏောင်။

ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဝွံ ဒှ်မံင်ကိစ္စ မသ္ကာတ်မြဟ်မွဲ ဏီဖိုဟ်ဏောင်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲစၟတ်သမ္တီလဝ်ညိ။ နူကဵုယဲမကၠောံထၞာန်ဒၟံင်ဏံတုဲ ပွမပ္ကတ်ပ္ကေင် လၟေင်ကဆံင်ကဆံင် သွက်သ္ဂောံစဵုဒၞာ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲဆက်ကၠောန်သ္ပအာညိ။Share