စၟတ်တ္ၚဲချိင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ (28 ဂျာန်ညူဝါရဳ 2022)

Friday / 28 January 2022

သွက်ညးမကွာ်လုပ် ဟွံသေင်မ္ဂး ညးဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင်ဂှ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံဂွံပံက်ဏီရ။

အတိုင်ဟိုတ်ဖဵု SOPs ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်(ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု)ဂမၠိုင် အလုံမွဲဒမြိပ် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ တၞဟ်နသ္ဂောံကၠုင်ရုင် သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ UNHCR ကေတ်ဒၟံင်အဆက် မဒှ်ရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်(ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု)ဂမၠိုင် မၞုံကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဟေင် ကလိဂွံအခေါင်ကၠုင်ရုင် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီမ္ဂး လ္ပကၠုင် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ညိ။ ယဝ်ရဇကုကလိဂွံလဝ် ဖုင်မကော်လဝ်ဟွံဂွံရပ် နူ UNHCR မ္ဂး ကလေင်ကော်နင်ဖုင်ပၠန်ဏောင်ဂှ် စၟတ်လဝ်ညိ။ ယဝ်ရဇကုကလိဂွံလဝ် ဖုင်မကော်လဝ်ဟွံဂွံရပ် နူ UNHCR မ္ဂး သ္ဂောံဒးကၠုင်ရုင် ဟွံမွဲပၟိက်ရ။ ယဝ်ရလိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကု ထမံက်ထ္ၜးမံင် စၟတ်တ္ၚဲအယုက်အိုတ်မံင်မ္ဂး လ္တူစၟတ်တ္ၚဲဂှ်ဂှ် လ္ပကၠုင်ရုင်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံကဵုအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင် သ္ဂောံကလေင်ဆက်အယုက် လိက်စၟတ်ထံက်ဂလာန်ဇကုဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ မင်ကဵု UNHCR ကော်ဏာဖုင်ကဵုဇကုညိ။

အ္ခိင်ရကော်နင်ဖုင်ကဵုဇကု သွက်သ္ဂောံကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ သ္ဂောံကၠုင်ရုင်ဂှ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲကီု အ္ခိင်ကီု ကဵုဏာဇကုဏောင်။ ကၠာစၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုမ္ဂး လိက် SMS ဒှ်ဒ္တန် မပါလုပ်သီု စၟတ်တ္ၚဲချိင် ကေုာံ အ္ခိင် ဇကုကြက်ဂွံဒုင်ကေတ်တဲဏောင်။ ကၠာဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ် ပ္ဍဲရုင်ဏီမ္ဂး ပ္ဍဲပါင်တြင်ရုင် ဒၞာဲဒုင်တၠုင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂှ် လိက် SMS သ္ပဒ္တန် ဇကုဒးနွံပၟိက်ထ္ၜးကဵုဏေင်။ ညးမကၠုင်စိုပ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် လွာဲလွာဲဂှ် ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴဏောင်။

တၞဟ်နသ္ဂောံဒ္ဂေတ်ဗက်အာ SOPs ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ စုတ်လဝ်ယာတ်ကၟာတ်ပါင် လၟိုန်အ္ခိင်ဂှ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ စၟတ်လဝ်ညိ။ ကၠာဟွံဂွံကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲစၟတ်တ္ၚဲချိင်ကီု ယဝ်ရဇကုမံင်စဟွံမိပ်မ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံလဴပူစကဵု UNHCR စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကု ဒးကလေင်ချိင်တၟိဂှ် မဂၞန်ဆက်စၠောံ ပရေင်ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ +6017-6143810 (နူ 8 နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် 4 နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်) သ္ပဂုဏ်တုဲ ကေတ်ဏာအဆက်ညိ။

ရန်တၟံကဵု UNHCR သ္ဂောံဆက်ဏာဖုင်ကဵုဇကု သ္ဂောံသၟဟ်အစောံမာန်တုဲ မဂၞန်ဖုင်ဇကု ကဵုသ္ဂောံဂျိုင်မံင်လၟိုန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ ဒၞာဲဏံ ကလေင်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် ဂွံမာန်ရ။

စပ်ကဵုတင်နင်ပရိုင်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ပြံင်လှာဲလဵုမွဲဒှ်ဒှ် မဆက်စပ်ကဵုဂၠံင်ဂွံလုပ်စိုပ် ရုင်ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ဂှ် UNHCR ကြက်လဴပူပၟိင်ကဵု ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် refugeemalaysia.org ဍုင်မလေဝ်ယှာဏောင်။ သ္ပဂုဏ်တုဲ မွဲနှေံမွဲနှေံ လုပ်ကျောဝ်ဗှ်ရံင်ညိ။Share