စၟတ်တ္ၚဲချိင် UNHCR ဂမၠိုင် စၟတ်တ္ၚဲ 5 ဂိတုမာတ်ချ် 2021

Friday / 05 March 2021

သွက်သ္ဂောံကလေင်ဆက်ကာဒ်၊ ဆက်တၞးလိက် ကေုာံ သွက်သ္ဂောံသ္ပသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာဂမၠိုင်တုဲ ညံင်သ္ဂောံကၠုင်စိုပ်ရုင်ဂှ် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ စကော်ဏာဖုင်ဏောင်။ သ္ပဟိုတ်နူအကာဲအရာ အမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင် (CMCO) ကေုာံ SOPs တုဲ ကုပူဂိုလ်ညးမတန်တဴဒၟံင် အပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ ကေုာံ တွဵုရးသဠၚဝ်ဟေင် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ စဆက်စၠောံဏာဖုင်ဏောင်။ စဵုကဵုရုင်ဆက်စၠောံကော်ဏာဖုင်ကဵုဇကုဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလ္ပကၠုင်ရုင်ညိ။

နူတွဵုရးတၞဟ်တၞဟ် မ္ၚးဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ ကေုာံ မ္ၚးတွဵုရးသဠၚဝ် တံဂမၠိုင်ဂှ် အ္ခိင်ရကလိဂွံအခေါင် ပွမကွာ်တရဴ တတ်ကၠောံတွဵုရး မွဲကဵုမွဲမ္ဂး UNHCR စကော်ဏာဖုင်ကဵု ဇၟာပ်ဇၟာပ်မၞိဟ်ဏောင်။ ယဝ်ရဇကုတန်တဴဒၟံင် အပ္ဍဲဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ ကေုာံ တွဵုရးသဠၚဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိ။

သွက်ညးမကလိဂွံလဝ်ဖုင် သကဵုကၠုင်ရုင်ဂမၠိုင်ဂှ် သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ အ္ခိင်ဂှ် ကဵုဏာဏောင်။ သွက်စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် လိက် SMS သ္ပဒ္တန် မပါလုပ်သီုစၟတ်တ္ၚဲ ကေုာံ သီုအ္ခိင်ဂှ် ဇကုသ္ဂောံဒုင်ကေတ်တဲဏောင်။ ကၠာဇကုဟွံကလိဂွံအခေါင်လုပ်ရုင်ဏီမ္ဂး ပ္ဍဲဒၞာဲဒုင်စၟဳစၟတ် ဂတမုက်ရုင်ဂှ် နကဵုလိက် SMS ဒှ်ဒ္တန်ဍာံ ဇကုဒးထ္ၜးကဵုဏောင်။ သွက်ညးမကၠုင်စိုပ်ရုင် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး လွာဲဂှ် ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴဏောင်။Share