ပရေင်ဆက်စၠောံ ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် UNHCR အ္ခိင်ကမၠောန် ပြံင်လှာဲ

Monday / 14 December 2020

အ္ခိင်နာဍဳကၠောန်ကမၠောန် ပရေင်ဆက်စၠောံ ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် UNHCR ပြံင်လှာဲလဝ်ဂှ် မိက်သ္ဂောံကဵုဏာသမ္တီရ။ ပရေင်ဆက်စၠောံဏံဂှ် ရေင်တၠုင်ကမၠောန် သွက်သ္ဂောံကဵုသမ္တီတေင် ကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ် နကဵုမဂၞန်ဖုင် 012-630 5060 ပ္ဍဲအ္ခိင်မကဵုလဝ် သၟဝ်တေံရ။

တ္ၚဲကၠောန်ကမၠောန်ဂမၠိုင် (နူတ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)

၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၆ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ

ဇၟာပ်ဇၟာပ် (တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် အဒိုတ်)

၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ

ပွမကဵုသမ္တီတေင် လ္တူကိစ္စဒးဒုင်ရပ် ကေုာံ ဒးဒုင်ထိင်ဒဝ်ဂှ် ပ္ဍဲ မုက်ဝါပ်သာက် ဆက်စၠောံကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဍုင်မလေဝ်ယှာလေဝ် ပ္တိုန်တေင် ဂွံမာန်ရ။ www.refugeemalaysia.org/contactShare