ပရေင်ဆက်စၠောံ ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ UNHCR

Friday / 07 August 2020

ပရေင်ဆက်စၠောံ သွက်ဂွံပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာကီု ပရေင်သၟာန်သၟုက် မဆေင်စပ်ကဵုပ္တိုန်စရင် ရဳဂျေတ်သတာကီု သီုကဵုတင်အာတ်မိက် မပါလုပ်သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဆက်စၠောံဂွံမာန်ရ။

  • ပွမပၠောပ်စရင် ကောန်ဇာတ်သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ
  • ပွမပံင်ပၠောပ်စရင် သမ္ဘာ၊ တၠသ္ၚိ
  • ပွမပံင်ပၠောပ်စရင် လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိ
  • ကာဒ်ကၠေံ၊ တၞးလိက်ကၠေံ
  • ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ဂမၠိုင် ကေုာံ ဌာန်ဒၟံင်ဂမၠိုင်

ပရေင်အာတ်မိက်လ္တူတေံဂမၠိုင် ပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာက် ဆက်စၠောံကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် အာတ်မိက်ဂွံမာန်မံင်ကီုရ။ (https://refugeemalaysia.org/contact)

ကောန်ဒှ်ဒဒိုင်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်သ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ညးတံ နကဵုလိက်ပလံင် SMS ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုဝှမ်ဆက်စၠောံအန်လာင်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဇြဟတ် ဗ္တိုက်ဖအောဝ်ဏာရ။ သွက်တင်စၞောန်ထ္ၜး စပ်ကဵုသ္ဂောံကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက်ပလံင် SMS ပ္ဍဲဝါပ်သာက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲလုပ်လ္ၚတ်ရံင် ဂွံမာန်ရ။ (https://www.refugeemalaysia.org/update-number)

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် ဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပကၠုင်ရုင် UNHCR ညိဂှ် မိက်ဂွံကဵုဏာသတိရ။ သွက်ညးမကၠုင်စိုပ်ရုင် ဆ္ဂးစၟတ်တ္ၚဲချိင်မွဲမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး ဒးဒုင်အာတ်မိက် သကဵုကလေင်စဴ လွာဲဂှ်ရ။

ပရေင်ဆက်စၠောံ ပ္တိုန်စရင်ရဳဂျေတ်သတာ

မဂၞန်ဆက်စၠောံ 017-6143810

အ္ခိင်ကမၠောန် ၈ နာဍဳနူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳသဝ်တ္ၚဲ နူ တ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်Share