ပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

Friday / 07 August 2020

ပရေၚ်ဆက်စၠောံ သွက်ပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ၊ သွက်သၟာန်သၟုက် မဆေၚ်စပ်ကဵု ပၠောပ်စရၚ် ရဳဂျေတ်သတာ သီုကဵု တၚ်အာတ်မိက် မပါလုပ် သၟဝ်တေံ ဂမၠိုၚ်ဝွံ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ် ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ် ဆက်စၠောံဂွံမာန် မဒှ်ရောၚ်။

  • ပွမပၠောပ်စရၚ် ကောန်ဇာတ် သၠးဂဝ်ဂၞဴတၟိ
  • ပွမပံၚ်ပၠောပ်စရၚ် သမ္ဘာ၊ တၠသ္ၚိ
  • ပွမပံၚ်ပၠောပ်စရၚ် လၟိဟ်မၞိဟ်ကၟိန်သ္ၚိ
  • ကာဒ်ကၠေံ၊ တၞးလိက်ကၠေံ
  • ပွမကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ဌာန်ဒၟံၚ် ဂမၠိုၚ်

ပရေၚ်အာတ်မိက် လ္တူတေံ ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲ မုက်ဝါပ်သာက် ဆက်စၠောံ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဝွံ အာတ်မိက်ဂွံမာန် မံၚ်ကီု မဒှ်ရောၚ်။ (https://refugeemalaysia.org/contact)

ကောန်ဒှ်ဒဒိုၚ် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ် ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံကလေၚ် ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် ညးတအ် နကဵု လိက်ပလံၚ် SMS ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵု ဝှမ်ဆက်စၠောံ အန်လာၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဇြဟတ် ဗ္တိုက်ဖအောဝ်ဏာ မဒှ်ရောၚ်။ သွက်တၚ်စၞောန်ထ္ၜး စပ်ကဵု သ္ဂောံကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် နကဵု လိက်ပလံၚ် SMS ပ္ဍဲ ဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ လုပ်လ္ၚတ်ရံၚ် ဂွံမာန်ရောၚ်။ (https://www.refugeemalaysia.org/update-number).

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ် ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ် ဟွံမွဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲချိုၚ် မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပကၠုၚ်ရုၚ် UNHCR ညိဂှ် မိက်ဂွံကဵုဏာသတိ မဒှ်ရောၚ်။ သွက်ညးမကၠုၚ်စိုပ်ရုၚ် ဆ္ဂး စၟတ်တ္ၚဲချိၚ် မွဲမွဲ ဟွံမွဲမ္ဂး ဒးဒုၚ်အာတ်မိက် သကဵုကလေၚ်စဴ လွာဲဂှ် မဒှ်ရောၚ်။

ပရေၚ်ဆက်စၠောံ ပၠောပ်စရၚ်ရဳ ဂျေတ်သတာ

မဂၞန်ဆက်စၠောံ ၀၁၇-၆၁၄၃ ၈၁၀

အ္ခိၚ်ကမၠောန် ၈ နာဍဳ နူဂယး စဵုစိုပ် ၄ နာဍဳ သဝ်တ္ၚဲ (နူ တ္ၚဲစန် စဵုစိုပ် တ္ၚဲသိုက်)Share