လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် UNHCR သၟဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ် ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19

Monday / 20 September 2021

သ္ပဟိုတ်နူကမၠောန်ပရေင်စဵုဒၞာ ဂွံဖအိုတ်ကၠေံ ယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပြးဇးမံင်တုဲ သီုကဵုပရေင်ကွာ်တရဴ မၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ်ကီု လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ပရေင်တိတ်ဍုင်တတိယကီု အလုံမွဲဒမြိပ်ဂၠးကဝ် သီုကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံဂှ် ဗွဲပရေံပရေံ ဒးဒုင်ဇီုကပိုက်လဝ်တုဲတုဲရ။

  • ဟိုတ်နူအမိင်ထိင်ဒဝ် ပရေင်ချဳဒရာင်အာကၠုင်တုဲ ပရေင်ကဵုကသပ် စပ်ကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်မဟာဇန် လလောင်တြးပ္တိတ်လဝ် နကဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာဂှ် တၞဟ်နဂွံစဵုဒၞာ ပရေင်ထတ်ယိုတ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် သီုကဵုပရေင်ထတ်ယိုတ်သၞာဴဒါ UNHCR တုဲ ပရေင်ရေင်တၠင် UNHCR ဗွဲမဂၠိုင် သီုကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် ဒးကၠောန်သ္ပမံင် နကဵုအန်လာင် (နကဵုဆက်စၠောံကဵုဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ကော်ဏာဖုင်နကဵုဗဳဒဳယိုဝ်) ရ။
  • ပရေင်ကွာ်တရဴတတ်ကၠောံဂၠးကဝ်ဂှ် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဒးဒုင်ဇီုကပိုက်မံင် နကဵုယဲကပ်ခိုဝ်ဝေဒ်-19 တုဲ ပရေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင် သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဒုင်လဝ်တဲတုဲတုဲတံဂှ် ဒးဇီုကပိုက် သီုကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာရ။
  • ဟိုတ်နူပရေင်ပြံင်လှာဲတံဏံက္တဵုဒှ်တုဲ ဒးကၠောန်သ္ပဒၟံင် သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ အန်လာင်ဂှ် ဗၞတ်ဗ္ၜတ်မၞုံပၟိက် အခေါင်အရာဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကီု ဆက်ကၠောန်အာမံင်အတိုင်ဂှ်ရ။
    1. ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အခေါင်အရာမွဲဟွံသေင်ရ။ ပရေင်ပၠောပ်စရင်ရဳဂျေတ်သတာတုဲ ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမကလိဂွံအခေါင် ကဆံင်စၟတ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် နကဵု UNHCR တုဲ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်မွဲမွဲ သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် စၞောန်ပ္တိုန်ဏာကဵုဏောင် အဓိပ္ပဲါဗီုဂှ် ဟွံသေင်ရ။
    2. ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဒှ်အရာပရေင်ဂီုကၠီု သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မၞုံကဵုအန္တရာဲ ဗွဲကဆံင်သၠုင်သၠုင်ရ။ တင်ထမံင်ထ္ၜး စပ်ကဵုဝင်ကလိဂွံအခေါင်အရာ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်ဂှ် တန်တဴကဵု လ္တူတင်နွံပၟိက် ပရေင်ဂီုကၠီုပူဂဵုတံဂှ်ရ။
    3. ပရေင်ပ္တိုန်ထ္ၜးစပ်ကဵုဝင်မွဲမွဲ သွက်သ္ဂောံဗ္စာရဏာကဵု ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် တန်တဴကဵုကဏ္ဍဟိုတ်ဖဵု အနာဂတ်ဂမၠိုင်ဒှ်တုဲ သီုကဵုတင်နွံပၟိက်ပရေင်ဂီုကၠီုပူဂဵု မသ္ကာတ်မြဟ်ကီု၊ ပရေင်ဂီုကၠီုပွဳပွူကီု၊ ဒၞာဲဍုင်ဒုင်တဲရေင်တၠုင်ကီု၊ ကေုာံ ဒၞာဲဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ရ။
  • ယဝ်ရဝင်ဇကုစၟတ်သမ္တီထမံက်ပ္တိတ်လဝ် သွက်သ္ဂောံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ကၠာမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ပတုဲ ပရေင်သ္ၚဳဂၠိပ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် စပ်ကဵုကလိဂွံအခေါင်အရာ လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဌာနသောင်တလးသွဟ်ဍာ်ဇမၠိင် (DSU) ကြက်ဆက်စၠောံဏာဖုင်ကဵုဇကုဏောင်။

ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်

ယဝ်ရဝင်ဇကုဂွံတီကေတ်လဝ် ကလိဂွံအခေါင် သွက်လၟေင်ကမၠောန်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်မ္ဂး သွက်သ္ဂောံကၠောန်သ္ပအေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် ကြက်ကဵုသမ္တီလဴပူစကဵုဇကုဏောင်။ ဒုင်သ္ဇိုင်ကဵုစေဝ်ပၞောန်တုဲ သ္အာင်နူယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 အးဇ္ၚး ကေုာံ ဟိုတ်ဖဵုတၟေင် ဒးနွံပၟိက် ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ပ္ဍဲရုင် UNHCR တံတုဲ ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ အလုံသီုဖအိုတ်တံဂှ် ကြက်ကၠောန်သ္ပအာ နကဵုအန်လာင် ဟွံသေင်မ္ဂး နကဵုဖုင်ဏောင်။ ကာလကော်ဏာဖုင်မ္ဂး ဂွံဆက်ကၠောန်အာ သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူအန်လာင်ဂှ် ယဝ်ရဇကုဟွံမွဲပၟိက်မ္ဂး ဇကုဟီုထ္ၜးလဴပူစကဵု ဌာနသောင်တလးသွဟ်ဍာ်ဇမၠိင် (DSU) ဂွံမာန်ရ။ ဣဏံဂှ် လ္တူလၟေင်ကမၠောန် ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် စပ်ကဵုဝင်ဇကုဂှ် ဟွံဇီုကပိုက်ဒးသွဟ် ဟိုတ်ဖဵုပရေင်ဗ္စာရဏာ UNHCR ရ။ ဆ္ဂးဗီုလဵုဒှ်ဒှ် ဂွံသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူဆာင်မုက်ဂှ် အ္ခိင်ရုင် UNHCR ပံက်ဟေင် ကလေင်စကၠောန်ဂွံမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သ္ပဏာကဵုပရေင်လဇုဲလဇဂမၠိုင် က္တဵုဒှ်မာန်ရ။

အဃောသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် အန်လာင်မ္ဂး စပ်ကဵုတင်ရန်တၟံကော်ဏာဖုင်ကီု လၟေင်ကမၠောန်သ္ၚဳဂၠိပ် ပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်အလုံသီုဖအိုတ်ကီု ဗွဲသရုပ် ကောန်သၞာဴဒါ(ညးတာလျိုင်) UNHCR သောင်တလးကဵုဇကုဏေင်။ ဇကုနွံမံင် ပ္ဍဲဒၞာဲပူဂဵုဇကုအပိုင် ဗၠးအန္တရာဲ ပရေင်ဂီုကၠီု ဗွဲမသစ္စဂတိဝတ်ဟာ ဟွံမွဲဟာဂှ် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ဒးသကဵုတီကၠိုဟ် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုင်ရ။ သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက်ထံက်စၟတ်ဂလာန် ကဵု UNHCR သွက်ဇကု ယဝ်နွံပၟိက်မ္ဂး တင်စၞောန်ထ္ၜးတံဂှ် ပါ်ပရံသောင်တလးကဵုဏောင်။

ပ္ဍဲကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဇကုဂှ် သ္ပဂုန်တုဲလ္ပရပ်ရမျာင်၊ လ္ပရပ်တက်ဗဳဒဳယိုဝ်ညိ။ ပွမကၠောန်ဗီုဏံဂှ် ဒှ်ပရေင်ဖံက်ပ္ကဝ် သစ္စဂတိဝတ်တုဲ ဗွဲသ္အာင်မြဟ်တေင်တေင်ဂြတ်ဂြတ် နကဵု UNHCR ကြက်သ္ၚဳဂၠိပ်ရပ်စပ်အာဏောင်။

လက်ကရဴနူသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ပ္ဍဲ UNHCR တုဲ

လက်ကရဴနူသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်တုဲ ဝင်ဇကုဂှ် ဗွဲမသ္ပဂရုချိုတ်ပၠိုတ် သ္ၚဳဂၠိပ်အာဏောင်။ လ္တူပရေင်ဗ္စာရဏာညးတံဂှ် ဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာကဵု ဍုင်သ္အာင်ဂွံဟာ ဟွံဂွံဟာဂှ် ကြက်ဖျေံကဵု တင်သ္ဂုတ်သွာတ်ဏောင်။

ယဝ်ရဇကုကၠောန်သ္ပလဝ် ပရေင်သၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ပ္ဍဲ UNHCR တုဲတုဲ ယဝ်ရဇကုမိက်ဂွံသၟာန်ပစ္ဆာဂမၠိုင် ဟွံသေင်မ္ဂး မိက်ဂွံကလေင်ပ္တိုန်တင်နင် မပ္တံ ပရေင်ပြံင်လှာဲကၟိန်သ္ၚိ / အကာဲအရာပြံင်လှာဲကၟိန်သ္ၚိနွံမ္ဂး သ္ပဂုန်တုဲပလံင်နင်လိက် နကဵုအဳမေဝ် mlsludsu@unhcr.org ဏံညိ။

ယဝ်ရဝင်ဇကု ပ္တိုန်ဏာလဝ်ကဵုဍုင်သ္အာင်တုဲမ္ဂး သွက်ဂွံလဴကဵုဇကု တင်နင်ပရိုင် လ္တူကိစ္စဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ဌာနသောင်တလးသွဟ်ဍာ်ဇမၠိင် (DSU) ဟွံသေင်မ္ဂး ဍုင်သ္အာင်တံ မွဲဟွံသေင်မွဲ ကြက်ကေတ်ဏာအဆက်ကဵုဇကုဏောင်။

အတိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ကေုာံ မူဝါဒကမၠောန် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင်တုဲ ဝင်ဇကုဂှ် ကလိဂွံအခေါင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဟာ ဟွံဂွံဟာဂှ် ဗွဲလက်ကရဴအိုတ် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဖျေံကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

နူကဵုသၟာန်သွဟ်အေန်ထာဗျူ ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် ၆ ဂိတုတုဲတုဲ ယဝ်ရဇကုဟွံကလိဂွံပရေင်ဆက်စၠောံမ္ဂး သ္ပဂုန်တုဲပလံင်နင်လိက်နကဵုအဳမေဝ် mlsludsu@unhcr.org ဏံညိ။ သ္ပဟိုတ်နူဒုင်ဂွံလဝ်တဲ လိက်အဳမေဝ်ပလံင်နင်လဝ် ဗွဲဂၠိုင်ဂၠေင်တုဲ သွက်ပရေင်သၟာန်သၟုက်အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် ဂွံကလေင်ဏာပရိုင် နကဵုပူဂဵုမွဲတုဲမွဲဂှ် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံရ။ တင်သၟာန်ဟွံချိုတ်ပၠိုတ် မတုပ်သၟဟ်ဂၠိုင်ဂၠိုင်ကဵုအလန်တံဂှ် သ္ပဂုန်တုဲ လ္ပပလံင်ပၠောပ်နင် ဇရေင် UNHCR ညိ။ သ္ပဏာကဵုလၟေင်ကမၠောန် ပဵုတုဲလဇုဲဂၠိုင်ဏောင်။

ယဝ်ရဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာလဝ် ဇရေင်ဍုင်အမေရိကာန် (USA) ဟွံသေင်မ္ဂး ဍုင်ခနေတာ (Canada) တုဲတုဲမ္ဂး

ယဝ်ရဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာလဝ် ဇရေင်ဍုင်အမေရိကာန် (USA) တုဲမ္ဂး လၟေင်ကမၠောန်ဝင်ဇကု စိုပ်မံင်ကဆံင်လဵုရောဂှ် သၟာန်သၟုက်ရံင် ပ္ဍဲဌာရီုဗင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင် (RSC) နကဵုအဳမေဝ် (KL.Inquiries@rescue.org) မဂၞန်ဖုင် (+603 2141 5846) ပလံင်လိက်ဝှက် (+603 2144 8716) ဟွံသေင်မ္ဂး ပ္ဍဲမုက်ဝါပ်သာ်ညးတံ CASI ကလိဂွံမာန်ရ။

ယဝ်ရဝင်ဇကုပ္တိုန်ဏာလဝ် ဍုင်ခနေတာ (Canada) တုဲတုဲမ္ဂး သုင်စောဲ Immigration, Refugees and Citizenship Canada’s web form တုဲ လၟေင်ကမၠောန်ဝင်ဇကု စိုပ်မံင်ကဆံင်လဵုရောဂှ် ဇကုသၟာန်သၟုက်ရံင်ဂွံမာန်ရ။

ဂွံတိတ်ဍုင်သ္အာင်မွဲမွဲဂှ် ကၠာဟွံဂွံကွာ်တရဴ ကၠာပရေင်ပလေဝ်ပလောတ် တိတ်ဍုင်သ္အာင်

လုကဴကာလ ယဲကပ်ဂၠးကဝ်ဏံဂှ် ကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဆက်ဖျေံအာစေဝ်ပၞောန် ကွာ်တရဴမၞုံဗၞတ်ဗ္ၜတ်တေင်ဂြတ် သွက်ဂွံပိုင်ခြာပရေင်လုပ်တိတ် ကောန်ဍုင်သ္အာင်ရ။ သွက်ဂွံမင်မွဲကောပ်ကာဲ အန္တရာဲစပ်ကဵုယဲခိုဝ်ဝေဒ်-19 ပြံဇးဒၟံင်တုဲ ပရေင်လုပ်တိတ်ကၟိန်ဍုင်တံဂှ် သီုကဵုပရေင်စၟဳစၟတ်စံၜတ်ယဲတၟေင် နကဵုကၟိန်ဍုင်ဂမၠိုင် ဖျေံလဝ်ဗၞတ်ဗ္ၜတ်ပိုင်ခြာရ။ အဃောလၟိဟ်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်အောန်အောန် မဒုင်လဝ်တဲတုဲ သွက်ဂွံတိတ်ဍုင်သ္အာင် ကလိဂွံလဝ်အခေါင်ကီုလေဝ် ပရေင်တိတ်ဍုင်မ္ၚး အလုံမွဲဂၠးကဝ်ဂှ် ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ပရေင်လဇုဲလဇဂမၠိုင် က္တဵုဒှ်မံင်ရ။ ပွမဒုင်တဲကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင်ဂှ် ဍုင်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ကေတ်မံင်တာလျိုင်အတိုင်ဂှ်ဒှ်တုဲ အ္ခိင်ယဲကပ်ဂၠးကဝ် အောန်စှ်ေအာဏောင်မ္ဂး ပရေင်ကွာ်တရဴဂၠးကဝ်တံဂှ် ကလေင်စတၟိဏောင် စၟဳလဝ်ရ။

ပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်ပၟိက်ဇၞော် ကၠာဟွံဂွံစဳဇန်ပြုပြေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင်ကီု သီုပရေင်စၟဳစၟတ်စံၜတ်ယဲကီု ပရေင်သောင်တလး ဆေင်စပ်ကဵုယေန်သၞာင်ကီု သီုကဵုပရေင်ပလေဝ်ပလောတ်ကွာ်တရဴ သွက်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် မဒုင်လဝ်တဲတုဲ သွက်ဂွံတိတ်ဍုင်သ္အာင်တံဂှ် ဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကောပ်ကာဲအာရ။ ယဝ်ရဍုင်သ္အာင်ဒုင်လဝ်တဲဇကုတုဲတုဲမ္ဂး အ္ခိင်ရတင်စၞောန်ထ္ၜး ပရေင်ကွာ်တရဴတိတ်ဍုင်သ္အာင် တုဲဒှ်ဗက်ဂှ် ဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကြက်ဆက်စၠောံဏာကဵုဇကုဏောင်။ သွက်ဂွံဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် ယဝ်ရဍုင်သ္အာင် ဒုင်လဝ်တဲဇကုတုဲတုဲကီု ကိစ္စစဳဇန်ပြုပြေင်တိတ်ဍုင်သ္အာင်ဇကုကီု ပရေင်ကွာ်တရဴတိတ်ဍုင်သ္အာင်ဇကုကီု ယဝ်ဇကုတင်သၟာန်နွံမ္ဂး ပ္ဍဲဂကောံရေင်တၠုင်ဖဵုပလံင်ဗ္စိုပ်ဂၠးကဝ် (IOM) ကွာလာလာမ်ဗူ နကဵုအဳမေဝ် iomkulinq@iom.int ဟွံသေင်မ္ဂး မဂၞန်ဆက်စၠောံ +603 923 5540 ဂှ် ဇကုဆက်စၠောံဏာဂွံမာန်ရ။


မဂၞန်ဖုင်ဇကုကီု ဌာန်ဒၟံင်ဇကုကီု ယဝ်ပြံင်လှာဲအာမ္ဂး သ္ပဂုန်တုဲလဴပူစကဵု UNHCR ညိ။

မဂၞန်ဖုင်ဇကုကီု၊ ဌာန်ဒၟံင်ဇကုကီု အ္ခိင်ဇကုပြံင်လှာဲဏောင်မ္ဂး ဂွံကဵုသမ္တီလဴပူစကဵု UNHCR ဂှ် လ္ပဝိုတ်စညိ။ အ္ခိင်ကိစ္စပၟိက်ဇၞော် ဂွံဆက်ကၠောန်အာကမၠောန် ပရေင်စၞောန်ပ္တိုန်ဏာကိစ္စဇကု ပ္ဍဲဌာနဆက်စပ်တံ သီုဟွံမွဲကဵုပရေင်လဇုဲလဇဂမၠိုင်ဂှ် ဣဏံဂှ် ကဵုအခေါင်ကဵု UNHCR ဂွံကေတ်အဆက်ကဵုဇကုဂွံမာန်ရ။

ပၟိက်ကိစ္စဇၞော်၊ ပရေင်ရေင်တၠုင် UNHCR အလုံသီုဖအိုတ်ဂှ် နကဵုစေတနာမးမး မဒှ်ရောင်။

သွက်ပရေင်ကမၠောန်ရေင်တၠုင် ကေုာံ ပရေင်ရီုဗင်ထံက်ပင် မရေင်တၠုင်ကဵုမံင် နကဵု UNHCR ကီု၊ ဂကောံပံင်တောဲကမၠောန်မွဲစွံဂမၠိုင်ကီု သီုကဵုပရေင်ဖျေံသ္ဇိုင်ဍုင်သ္အာင်ဂှ် နူကုပူဂဵုလဵုမွဲဒှ်ဒှ် ဟွံသေင်မ္ဂး နူဂကောံလဵုမွဲဒှ်ဒှ် အာတ်မိက်ဇကုသြန်မ္ဂး လ္ပပတှ်ေညိ။ ယဝ်ရညးတၞဟ် အာတ်မိက်ဇကုသြန် ဟွံသေင်မ္ဂး ပရေင်ရီုဗင်တၞဟ်တၞဟ်ဂမၠိုင်ကီု၊ သီုကဵုသဘဴဝမဆက်ဆောံလိင် ဂွံလှာဲဂတးကဵု ပရေင်ကဵုကေတ် သွက်ကိစ္စရေင်တၠုင် UNHCR နွံမ္ဂး လွာဲလွာဲဂှ် သ္ပဂုန်တုဲသမ္တီတေင်ကဵု UNHCR ညိ။

UNHCR ဍုင်ဇၞော်ကွာလာလာမ်ဗူ mlslufrd@unhcr.org
ရုင်ဇၞော် Inspector General’s Office (IGO) inspector@unhcr.org
လိက်တေင်ဂမၠိုင်ကီု လိက်တေင်ဟွံပေင်စိုတ်ဂမၠိုင်ကီု ဗွဲမၞုံသစ္စဂတိဝတ် ဂိုင်စွံကၠောန်အာကမၠောန် မဒှ်ရောင်။ (ပရေင်လီဠာန် ကေုာံ ပရေင်ကဵုကေတ်စလာပ်ဗဇဴ) သွက်ဂွံပ္တိန်တေင် နကဵုအန်လာင်ဂှ် ပ္ဍဵုဒၞာဲဏံ မ္ဂး ပ္တိုန်တေင်ဂွံမာန်ရ။Share