ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဆက်ပ္တိုန်ဟွံဂွံ

Thursday / 28 October 2021

သွက်ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR ဂမၠိုင် ပရေင်ရေင်တၠုင် စပ်ကဵုကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင် နကဵုလိက် SMS ဂှ် ပရေင်ရေင်တၠုင် မစိုပ်တရဴလွာဲဂှ် ဟွံမွဲရ။

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက်ဂမၠိုင် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီုဂမၠိုင် သွက်ဂွံကလေင်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုင်ညးတံလ္တူအန်လာင်ဂှ် နကဵုဝှမ် ပ္ဍဲဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဒၞာဲဏံ ဆက်ပ္တိုန်ဂွံမာန်ရ။

အဃော ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ ကၟိန်ဍုင်မလေဝ်ယှာ ဆက်စၠောံဒၟံင်ကဵု ညးမရပ်လဝ် စၟတ်ထံက်ဂလာန် UNHCR နကဵုဖုင် ကေုာံ လိက် SMS ဂှ် မဂၞန်ဖုင်ဇကု ပ္တိုန်လဝ်ကဵု UNHCR ကဵုဂွံဂျိုင်မံင်လၟိုန်ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။Share