ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ

Monday / 15 August 2022

ပွမကလေင်ထပ်ပ္တိုန်(အပ်ဒုက်)လဝ် မဂၞန်ဖုင်ဇကု ပ္ဍဲ UNHCR ဂှ် သ္ပဂုဏ်တုဲ သကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ တၞဟ်နသ္ဂောံဖျေံအစဳဇန် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂမၠိုင် ကေုာံ တၞဟ်နသ္ဂောံရေင်တၠုင်ကၠောန်အာကမၠောန် ကိစ္စကောန်ဒဒှ်ဂမၠိုင်တုဲ ဗွဲမဟွံပိုတ်သ္ကုတ် UNHCR ကော်ဒၟံင်ဖုင် ကေုာံ ပလံင်ဒၟံင်လိက် SMS ဇရေင်ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကေုာံ ညးစ္ၜုဲစ္ၜော်(ညးမအာတ်ဇူအခေါင်ဂီုကၠီု)ဂမၠိုင် မဒှ်ရ။ ယဝ်ရမဂၞန်ဖုင်ဇကု ဟွံပ္တိုန်လဝ်ကဵု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်သဳအာမ္ဂး တၞဟ်နသ္ဂောံဆက်စၠောံ ကော်ဏာဖုင်ကဵုဇကုဂှ် ရုင် UNHCR ဟွံသၟဟ်အစောံ မဒှ်ရ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဇကုပြံင်လှာဲ မဂၞန်ဖုင်ဇကုမ္ဂး သ္ပဂုဏ်တုဲ ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်ကဵု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာညိ။ ပွမပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင်ဇကုဂှ် ဒၞာဲဏံ ကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဝှမ်ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်မဂၞန်ဖုင်ဝွံ အတိုင်မအက္ခဝ် လ္တူကာဒ်၊ တၞးလိက် ယူအာန်အုက်ချ်သဳအာဇကုဂှ် မဂၞန် ID UNHCR မ္ဒးဍာံစၟတ် ဗွဲလၟေင်မေတ္တာ စုတ်ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ညိ။ ယဝ်ရဇကုစုတ်ဗပေင်လဝ်ဝှမ် ဒးဗွဲမဍာံစၟတ်ဏောင်မ္ဂး အပ္ဍဲပွိုင် ၇ တ္ၚဲ ဇကုဂွံဒုင်ကေတ်တုဲ လိက် SMS ဒှ်ဒ္တန်ဏောင်။ ယဝ်ရဇကုစုတ်ဗပေင်လဝ်ဝှမ် ဗွဲမဍာံစၟတ်ဟွံဒးကီု ယဝ်ရမဂၞန်ဖုင်ဇကုနွံမံင် ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာ တုဲတုဲကီု ဇကုဟွံဂွံဒုင်ကေတ်တဲ လိက် SMS ဒှ်ဒ္တန် မဒှ်ရ။

သ္ပဂုဏ်တုဲ သီုကဵုချိုတ်ပၠိုတ် ဌာန်ဒၟံင်ဇကုပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကလေင်ထပ်ပ္တိုန်လဝ်ကဵု ပ္ဍဲယူအာန်အုက်ချ်သဳအာညိ။ ဇၟာပ်ဇၟာပ်အ္ခိင် ဇကုပြံင်လှာဲ ဌာန်ဒၟံင်ဇကုမ္ဂး ပွမပ္တိုန် ဝှမ်တင်နင်ပူဂဵုဂမၠိုင်ဝွံ ဒၞာဲဏံ ကလိဂွံမာန် မဒှ်ရ။Share