Tallaalka COVID-19 ee laga heli karo Rugaha Caafimaadka Dowladda iyo kuwa Gaarka loo leeyahay

Tuesday / 09 November 2021

Wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in qaxootiga, magangalyo-doonka iyo dadka aan sharciga lahaynhadda waxay aadi karaan rugaha caafimaadka ee dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo la doortay si ay u helaan tallaalka COVID-19. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka hubiso kilinigyada iyo isbitaalada ee ku jira liiska noocyada tallaalka ay bixiyaan, iyo inay bixiyaan tallaalka dadka waaweyn iyo kuwa qaan-gaarka ah iyo in kale.. Talaalku waa bilaash.

Qof kasta oo aan weli qaadan irbadii koowaad ama labaad ee tallaalka COVID-19 waa inuu la xiriiraa mid ka mid ah rugaha caafimaadka ee ku xusan liiskan si uu ballan u helo. Tan sidoo kale waxaa ku jira kuwa qaatay irbadii koowaad laakiin seegay ballanta irbadii labaad.

Fadlan wac ama iimayl u dir mid ka mid ah rugaha caafimaadka si aad u hesho booska ballantaada. Kadib tag rugta caafimaadka maalinta ballanta tallaalka ee lagu siiyay. Dadka aan ballan lahayn looma adeegi doono.

Liiska rugaha caafimaad la heli karo ee gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda ayaa laga eegi karaa halkan.Share