Ballanta tooska ah (online) ee Diiwaangelinta Dhalashada ee Waaxda Diiwangelinta Qaranka (JPN) ee Malaysia.

Saturday / 07 August 2021

Fadlan ogow in inta lagu jiro Wajiga 1aad ee Qorshaha Soo kabashada Qaran, oo dhaqan galay 01-da Luulyo 2021, dhammaan miiska adeegyada bixiya ee Waaxda Diiwaangelinta Qaranka (JPN) lagu heli karo ballan ahaan oo keliya looma oggola shaqa kasta oo aan wadanin cadayn ballan ama iska imaansho ballan la’aan.

Qaxootiga iyo magangelyo-doonka doonaya inay ka diiwaangeliyaan dhalashada carruurtooda Waaxda Diiwaangelinta Qaranka JPN waa inay ballan qabsadaan. Taariikhaha ballamada, fadlan booqo MyJanjiTemu .

Fadlan ogow in meelaha qaarkood sida Klang Valley, Taariikhaha ballanta ee JPN si buuxda ayaa loo ballansan yahay dhowr toddobaad kahor markaa fadlan u qorshee sida ku habboon. Waxaad qabsan kartaa ballan diiwaangelin dhalasho waqti hore sida 2 bilood kahor waqiga dhalashada ilmahaaga.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan diiwaangelinta dhalashada ee JPN Malaysia oo ay ku jiraan foomamka iyo dukumiintiyada loo baahan yahay, fadlan booqo bogga taageerada oo ku yaal Bogga Qaxootiga Malaysia. Diiwaangelinta Ilmahaaga oo ku yaal Bogga Qaxootiga Malaysia.Share