Iska diiwaan-gelinta UNHCR

Tallabada ugu horeysa ee habka magan-gelyada waa is diiwaan-gelin. Diiwaangelintu waa duubista, xaqiijinta, iyo cusboonaysiinta macluumaadka dadka ay khusayso UNHCR.

Sidee laiskaga diwaangaliyaa UNHCR Malaysia

Si aad u codsato diiwaangelinta, fadlan soo gudbi foomka Diiwaangelinta Cusub ee laga heli karo mareegta Qaxootiga Malaysia. Dhammaan codsiyada waa la baari doonaa, laakiin tirada badan ee la soo gudbiyay awgeed, UNHCR ma awoodi doonto inay si degdeg ah uga jawaabto. Fadlan sug in UNHCR kula soo xidhiidho ballan diwaangelineed. Waxaa jira tiro badan oo shakhsiyaad ah oo sugaya diiwaangelinta, markaa muddada sugitaanka ayaa dheer.

Haddii aad ka samaysay codsi isdiiwaangelin adigoo soo maraya mareegaha, ha soo gudbin codsiyada isdiiwaangelinta ee soo noqnoqda. Haddii sidaas la sameeyo waxay dib u dhigi doontaa habaynta adiga iyo kuwa kaleba. Fadlan xasuuso inaad daabacdo ama hayso lambarkaaga tixraaca haddii aad ka codsatay iska diiwaan gelinta shabakada.

Fadlan ha u iman xarunta qaabilaada UNHCR si aad isu diiwaan geliso haddii aanad ballan lahayn. Marka laguu qabto ballan, waxaa laguu soo wici doonaa ballan, kadibna waxaa laguu soo dirayaa SMS xaqiijinta taariikhda iyo wakhtiga ballanta.

Ballanta UNHCR

Marka ay UNHCR Malaysia kula soo xidhiidho taariikhda ballanta, waxaad isku diyaarin kartaa ballantaada. UNHCR ayaa ku wargelin doonta cidda ku raaci karta ballanta diiwaangelintaada. Qof kasta oo kale, xitaa xubnaha qoyska, looma oggolaan doono inay soo galaan Xarunta Soo-dhowaynta ee UNHCR.

Maalinta ballantaada, waxaad u baahan doontaa inaad tusiso SMS-ka xaqiijinta shaqaalaha UNHCR ee jooga xarunta soo-dhowaynta UNHCR si looguugu ogolaado gelitaanka. Fadlan kaalay 30 daqiiqo ka hor wakhtiga ballanta.

Ballan la’aan, laguuma oggolaan doono inaad soo gasho Xarunta, maadaama tirada ballamaha ay go’an tahay si loo hubiyo caafimaadka iyo ladnaanta qaxootiga iyo magangelyo-doonka.

Fadlan sooqaado weelashaada biyaha iyo cunto fudud/cunto. Marka aad hor istaagto Xarunta iyo/ama aad ku sugan tahay gudaha Xarunta, fadlan ku tuur qashinkaaga meelaha qashinka loogutalo galay.

Waa muhiim inaad bixiso macluumaad sax ah, run ah oo dhameystiran marka aad is diiwaan-gelinayso. Macluumaad aan dhameystirneyn ama aan sax ahayn waxay khatar ku tahay kiiskaaga. Waa inaad faahfaahin ka bixisa dhammaan xubnaha qoyskaaga haddii ay kala joogaan Malaysia ama meel kale oo adduunka ah. Tan waxa ku jira lammaanaha, waalidka (dhalashada iyo/ama korsashada), walaalaha (buuxa, badh, tallaabo, la korsaday), iyo carruurta (nafley, la korsaday, ilmo adeer iyo guur hore ama xidhiidh).

Dukumiintiyada loo baahan yahay

Fadlan keen dhammaan dukumeentiyada la heli karo ee khuseeya kiiskaaga, oo ay ku jiraan baasaboorada, waraaqaha aqoonsiga, shahaadada guurka, waraaqadda dhalashada, tirakoobka qoyska ama dukumeentiga aqoonsiga qaranka, buug-yaraha adeegga milatariga, shahaadooyinka caafimaadka, caddaynta diiwaangelinta hore ee xafiiska kale ee UNHCR, xafiiska UNRWA ama ajnabiga. dawladda.

Fadlan soo qaado dukumiinti kasta oo ay UNHCR bixiso sida kaarka aqoonsiga, Warqadda tixgelinta (UC), kaarka ballanta, iyo warqada tixraaca taariikhda ballantaada. Dukumiinti kasta oo laga helay Xafiis UNHCR oo aan ahayn kan Malaysia waa in sidoo kale la soo bandhigaa.

Dukumentiyada lacusboonaysiinayo

Haddii aad hore uga diiwaan gashanayd UNHCR oo lagu siiyay dukumeenti UNHCR ah waxaad u baahan doontaa inaad cusboonaysiiso dukumeentiga UNHCR ka hor wakhtiga uu dhacayo. Laba weeg ka hor dhicitaanka waxaad helidoontaa fariin ah ballan wakhtiga iyo maalinta. Waxaad heli doontaa SMS xasuusin kale saddex maalmood ka hor taariikhda ballanta. Taariikhda ballanta lagu siiyay waxay ahaan doontaa isla maalinta uu dhacayo dukumeentigaagu.

Haddii dukumeentigaaga UNHCR uu dhacay oo aadan helin SMS, waxay la macno tahay in taleefoonkaga lagaa diiwaan galiyay uusan usii shaqeynayn UNHCR. Mar kasta oo aad beddesho lambarkaaga teleefanka/emaylka/ciwaanka aad degan tahay, fadlan ka cusboonaysii mareegta Qaxootiga Malaysia adigoo isticmaalaya Foomamka Cusboonaysiinta Nambarka Telefoonka ama Macluumaadka Shakhsi ahaaneed.

Taariikhda ballanta aad ku cusboonaysiinayso dukumeentigaaga UNHCR, kaliya dadka ballanta leh ee wata dukumeentiyadooda dhacay ayaa loo oggol yahay inay galaan xarunta soo-dhowaynta UNHCR. Fadlan ha soo kaxaysan qaraabada ama xubnaha qoyska aan diiwaangashanayn; looma ogolaan doono inay soo galaan Xarunta.

Diiwaan-gelinta Ilmahaaga

Haddii aad dhawaan ilmo dhashay, waxaad diwaangelin kartaa dhalashadiisa ama keeda waxaadna ka heli kartaa shahaadada dhalashada Waaxda Diiwaangelinta Qaranka ee dawladda (NRD). Ma jirto wax lacag ah oo lagu bixinayo NRD haddii aad tan sameyso 60 maalmood gudahooda laga bilaabo dhalashada cunuga/ilmaha. Si kastaba ha ahaatee, 60 maalmood ka dib, waxaa laga yaabaa in lagugu dalaco lacag diiwaangelinta soo daahday ah. UNHCR waxay si adag ugu talinaysaa in qaxootiga iyo magangelyo-doonka ay ka helaan warqadda dhalashada dhallaanka cusub Waaxda Diiwaangelinta Qaranka (NRD), laakiin maaha tallaabo lagama maarmaan ah in ilmaha laga diiwaan geliyo UNHCR.

Haddii aad ka diiwaan gashan tahay UNHCR oo aad rabto in aad ilmahaaga ku darto galkaaga UNHCR, fadlan soo gudbi foomka Beddelka Hal abuurka Qoyska ee laga heli karo mareegaha Qaxootiga Malaysia.

Dukumentiyada UNHCR ee lumay

Haddii uu kaa lumo kaarkaagii UNHCR ama warqadda Tixgelinta Hoosta (UC), fadlan ku soo gudbi foomka Warbixinta Waayida Dukumentiga bogga mareegaha qaxootiga ee Malaysia. Haddii aad ku soo gudbiso warbixin dukumeenti luntay adoo soo mariyay mareegaha, fadlan daabac ama hayso lambarka tixraaca. Waxa ay UNHCR kula soo xidhiidhi doontaa muddo bil gudaheed ah waxaana lagu siin doonaa wakhti ballan ah oo aad ku imanayso xarunta qaabilaada UNHCR oo lagu siin doono dukumeenti beddel ah.

Dukumintiga UNHCR

Shakhsiyaadka ka diiwaan gashan UNHCR waxaa la siin doonaa dukumeenti UNHCR oo sheegaya in qofka sita dukumentiga uu hoos yimaado ilaalinta ama ay khusayso UNHCR.

Warqadaha aqoonsiga UNHCR ma laha qiimo sharci oo rasmi ah gudaha Malaysia mana aha baasaboor. Waxa laga yaabaa inay yarayso khatarta xadhiga, oo ay ogolaato helitaan xadidan adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ee ka yimaada UNHCR, ururada ay wada shaqaynta leeyihiin ama jilayaasha kale.

Su’aalo ayaan qabaa?

Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kala tasho Diiwaangelinta UNHCR Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ).