அகதி நிலை நிர்ணயம்

அகதி நிலை நிர்ணயம் (RSD) என்பது சர்வதேச பாதுகாப்பு கோரும் நபர் சர்வதேச, பிராந்திய அல்லது தேசிய சட்டத்தின் கீழ் அகதியாக கருதப்படுகிறாரா என்பதை அரசாங்கங்கள் அல்லது UNHCR தீர்மானிக்கும் செயல்முறையாகும். அகதி அந்தஸ்தை நிர்ணயிப்பதற்கான முதன்மைப் பொறுப்பு மாநிலங்களுக்கு இருந்தாலும், 1951 அகதிகள் மாநாட்டில் பங்கேற்காத நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களில் அல்லது RSD செயல்முறையை ஆதரிக்கும் சட்ட மற்றும் நிறுவன கட்டமைப்பை இன்னும் நிறுவாத நாடுகளில் UNHCR அதன் ஆணையின் கீழ் RSD ஐ நடத்தலாம்.

1951 அகதிகள் ஒப்பந்தத்தில் மலேசியா ஒரு கட்சியாக இல்லாததாலும், தேசிய புகலிட அமைப்பு இல்லாததாலும், UNHCR, மலேசியாவில் அதன் ஆணையின் கீழ் RSD ஐ செயல்படுத்துகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டைச் செய்வதற்குப் பொறுப்பான துறை RSD பிரிவு ஆகும்.

அகதிகள் நிலை நிர்ணயம் தொடர்பான பொருட்கள்

அகதிகள் நிலை நிர்ணயம் வெபினார்

சில கேள்விகள் உள்ளதா?

மேலும் தகவலுக்கு, அகதி நிலை நிர்ணயம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளை (FAQ) பார்க்கவும்.