Naupangnote Huutna

UNHCR in gambeel-gaaltaai, gambeel-asiaulai naupangte leh khangnote siatna tunsakna pan huutding kamciam bawl hi. Kote in aki zawhthawhbawl, aki paampaih leh meetdawhna athuak naupangte huh dingin nasepkhop pih kipawlnate tawh kasem khawm uh a; naupang huutnading tawh kisai thupuakna abawlnuam naupangte leh innkuante panpih in; hamsatna sungpan asuakta naupang leh amau ii nu le pa te ahihkeileh akeemte tungah kumpithukhuntawh kizui in ngaihsutdan hilhna leh palai sepsaknate, lungsim-pumpi gamtat khuaheekzia ding panpihna, amuanhuai munte ah koihna, leh pilna siamsinna muntawh ka kizom sak uh hi. Gaaltaai-gambeel ahihkeileh gambeel-asiaulai naupang khat lauhuaina sungah om hi cih na theih aleh anuai a kigelh UNHCR kikoppihte khat ah hehpihna tawh kizom in.

Nasepkhoppih Kipawlnate

Akisim mawh akizawhthawh bawl leh pampaihna athuak naupang tungah thupiang upmawhnate ah amanlaang theithei-a huhna pen Mun-Khatpan Panpih sepkhiatna kim kingah theihna Centre (OSCC) leh/ahihkeileh Akisimmawh akizawhthawh bawl a aki Ummawh Naupang leh Pampaihatuakte (SCAN) Kipawlkhopna cihdan kumpi zato anai penpen ah thakhat in huhna nget ding ki sam hi.

Lamkhatpan in ci-leng, Talian Kasih na hopih thei-a, Innkuan leh Kipawlnate Khantoh nading Malaysia te’n akisim mawh akizawhtawh bawl leh aki pampaih naupang thu puakna dingin, thukin omhun-a kihopah ziautheih nading akibawl telephone gui Nupite tawh kisai Thuneihna nuai aom Talian Kasih na hopih thei hi.

Talian Kasih

Nang ahihkeileh na theih naupang khat in numei-pasal hihna tawh kisai zawhthawh bawlnate ahi kibuanna, numei-pasal hihna lam tawhkisai sim vatna, numei-pasal hihna tawhkisai simmawhna cihte atuah khak leh tua thu palikte kiangah thupuak bawlna tawh huhna na ngah thei hi. Athu palikte kiangah napuak aleh, hih kalsuanziate zui in:

  • Ahih theih aleh palikte kiangah thupuak na bawl ciangin aki naipen (IPD cih zonga kithei) Gamkhen Palik Zum phualpi ah tua naupang pen kumcingsa khat in tonpih ding kisam hi. Hih kumcingsa pen tua naupang ii amuan nu leh pa, akeem, meeltheih, kipawlna makai ahihkeileh saya khat ahih ding kilawm hi.
  • Palikzum ah thupuak bawl takciang in kumcingsa leh naupang in anih tuak un, ahihna lahna laidalthupite (gentehna UN Card, Laidal) aken ding kisam hi.
  • Palik thupuak pen Bahasa Malaysia ahihkeileh Mikaang pau khatzawzaw tawh bawl ding hi. Tua thupuak sungah bang piang, ani akha leh apian hun, koi tengah piang a, kua in ngonghtatna bawl hiam cihte cingtak in kihel ding hi.
  • Azezen in nang ahihkeileh naupang inBahasa Malaysia ahihkeileh Mikangpau na pau theih kei aleh na thupuak (report) bawlna Bahasa Malaysia ahihkeileh Mikang pau a hong letsak thei ding namuan mikhat na tonpih ding hanciam in.
  • IPD pan in thukan in sittelna lam thunei (IO) in naupang ii pulaakna la dinga tua naupang numei-pasal ukna tawhkisai zawhthawh bawlna thu alet toh theihna dingin, zatui zaha tawhkisai leh mitawh kizopna lam aki hilhciansa nasemte tawh kimuh nading mun kumpi zatopi vaikin panmun ah naupang tawh paikhawm ding uh hi. Amau pen SCAN (Akisimmawh akizawhthawh bawl a aki Ummawh Naupang leh Pampaihatuakte) ci in kithei hi.
  • SCAN pawlte in tua naupang pen khan deeituam khat ah zato lam tawh kisai sittel na bawl dinga zatui zaha leh kisapnate sepsak ding uh hi. Hiteng ah naupang pen Mipi Lawhcing tak omna Panmun (JKM cih zonga kithei) te leh NGO te kiang ah puak ding cihte kihel hi.

Naupang in kidaalna leh ama ii thute vaihawm geelsak leh sepsakna akisap beh aleh tuate pen a tunga ki geen kizopna thu leh latetungtawn in UNHCRte ii naupang huutna nasep khoppihte tawh ki zom thei hi