ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်း – လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ချိန် ပြောင်းလဲခြင်း

Monday / 14 December 2020

https://youtu.be/UOnDqGV-fnw


Share