အစိုးရ၏ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှု ကန့်သတ်ခြင်းအမိန့်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

Tuesday / 17 March 2020